Ερευνητικό πρόγραμμα eEnviPer: Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση στον 21ο αιώνα»

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι μία χρονοβόρα διαδικασία για τις επιχειρήσεις, που παράλληλα αναδεικνύει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τη δυσκολία της δημόσιας διοίκησης να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τους στόχους που καθορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία. Το γεγονός αυτό οδήγησε 6 δημόσιους φορείς και 7 ΜΜΕ από 5 χώρες να επενδύσουν στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας πολλαπλών χρήσεων το eEnviPer που αποτελεί τη νέα πρόταση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση(http://www.eenviper.eu/).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΕΚΑ, το σύνολο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ξεπερνά τις 21.500 ανά έτος, εκ των οποίων κατά προσέγγιση οι 13.300 αξιολογούνται από τις Περιφέρειες, οι 7.500 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι 650 από το ΥΠΕΚΑ, ανάλογα με το είδος, την πολυπλοκότητα και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Ο μέσος χρόνος στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ ξεπερνά τους 20 μήνες, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα διαρκεί ακόμα περισσότερο, ενώ ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε περίπου 10 μήνες.

Το eEnviPer απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, βελτιώνει τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και κατ’ επέκταση συμβάλει στον αποδοτικότερο περιβαλλοντικό έλεγχο των έργων και δραστηριοτήτων.Οι ομάδες χρηστών του συστήματος είναι:οι πολίτες (ομάδα πολιτών, ΜΚΟ κλπ) που έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται, να συμμετέχουν άμεσα στη διαβούλευση και να προβαίνουν σε αίτηση περιβαλλοντικού ελέγχου (καταγγελία) ή παρακολούθηση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των αποτελεσμάτων της, η δημόσια διοίκηση για την οποία το eEnviPer αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο που παρέχει εύχρηστες, εποπτικές και διαχειριστικά άρτιες διαδικασίες διεκπεραίωσης, αξιολόγησης και ελέγχου, και οι επενδυτές-μελετητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το eEnviPer ως εργαλείο παρακολούθησης και διεκπεραίωσης της επένδυσης κερδίζοντας πόρους και χρόνο.Η ψηφιακή πλατφόρμα  eEnviPer ενσωματώνει τεχνολογίες πληροφορικής όπως τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τα Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης, τα Συστήματα Ροής Εργασιών και τα Συστήματα Συμμετοχής των Πολιτών καθώς και δημόσιες βάσεις δεδομένων σε μία ενιαία, πολυεπίπεδη, αρθρωτή αρχιτεκτονική.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του ψηφιακού συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι:

η αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης,

η βελτίωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με πιο ποιοτικές και διαφανείς διαδικασίες, από την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έως την έγκρισή της, και

η απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συντόμευση του απαιτούμενου χρόνου ελέγχου και έγκρισης, μείωση γραφειοκρατίας.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα eEnviPer  εφαρμόζεται πιλοτικά σε πέντε χώρες: την Ιταλία, τη Σερβία, την Κροατία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Η πλατφόρμα eEnviPer εφαρμόζεται από τον Απρίλιο του 2013 πιλοτικά στην Ελλάδα από την Περιφέρεια Κρήτη (http://greece.eenviper.eu/) με στόχο την καινοτομία στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ως εργαλείο αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή του eEnviPer στην Κρήτη http://greece-gis.eenviper.eu

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!