ΕΤΕπ: Επενδυτικά σχέδια για το 2012

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης απορριμμάτων αναμεσα στα έργα ανάπτυξης .

 « Η ΕΤΕπ είναι ικανή και πρόθυμη να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα.  Για φέτος, μια χρονιά που συνεχίζει να είναι κρίσιμη για την ελληνική οικονομία, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε αμέριστη την ενίσχυσή μας στην πραγματική οικονομία» επεσήμανε  ο Πλούταρχος Σακελλάρης Σακελλάρη  Αντιπροέδρος της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  μιλώντας στην  ετήσια  διάσκεψη Τύπου 2012.

  «Ήδη εξετάζουμε διάφορα επενδυτικά σχέδια.  Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα μεγάλα έργα στην ενέργεια - παραγωγή και μεταφορά, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Μεγαλόπολη, καθώς βέβαια και το  φυσικό αέριο. Συνεργασία με το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αστική ανάπτυξη στην Θεσσαλονίκη, Βέροια και αλλού» συνέχισε  ο κ. Σακελλάρης .

 Με την δράση μας θα ενισχύσουμε ένα ευρύ φάσμα μικρότερων έργων υποδομής που πραγματοποιούνται εν μέρει μέσω ΣΔΙΤ, στους τομείς:

 1.  παιδείας - σχολεία σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη,

2.  περιβάλλοντος - διαχείριση απορριμμάτων σε Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη,

3.  δημόσιας διοίκησης - δικαστικές κτιριακές εγκαταστάσεις σε Πάτρα και Ηράκλειο,

4.  ενέργειας - μικρότερης κλίμακας έργα ΑΠΕ

  Η  στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ  θα παραμείνει   κύρια προτεραιόητα του Ομίλου  ΕΤΕπ το 2012  σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 30ής Ιανουαρίου.

 Κάνοντας απολογισμό για το 2011 ο κ. Σακελλάρης τόνισε  ότι   «οι συνολικές δανειοδοτήσεις μας στην Ελλάδα το 2011 ανήλθαν σε 860 εκατ. ευρώ.  Η συνολική μας δραστηριότητα στην Ελλάδα περιέλαβε επιπρόσθετα και άλλες μορφές χρηματοδότησης μέσω ειδικών πρωτοβουλιών: 180 εκατ. ευρώ μέσω του JEREMIE, 100 εκατ. ευρώ  μέσω του JESSICA και 688 670 χιλ. ευρώ μέσω του ELENA.

  Οι δανειοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2011 μοιράστηκαν σχεδόν εξίσου σε τρεις βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας: ενέργεια, μεταφορές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

 Συνολικό ποσό 310 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκε στον τομέα της ενέργειας, μέσω της ΔΕΗ, για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στην Ελλάδα.  Η χρηματοδότηση χορηγήθηκε για επενδύσεις σε υπερσύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και για την ενίσχυση, επέκταση και βελτίωση της απόδοσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού στο σύνολο της χώρας.  Από τα κεφάλαια που χορήγησε η ΕΤΕπ, 150 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη, και 160 εκατ. ευρώ για την επέκταση και ενίσχυση των ελληνικών δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλο το φάσμα από την υψηλή τάση των 400kV ως τη χαμηλή τάση.  Τα τελευταία χρόνια, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα αφορούσαν κυρίως τη διασφάλιση βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την προαγωγή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Μεταξύ των σημαντικότερων έργων που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται: (i) η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Αλιβέρι και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου της ΔΕΗ με πολυάριθμες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας, (ii) έργα της ΔΕΠΑ που εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας, και ειδικότερα επενδύσεις στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χάρη στις οποίες ενισχύθηκε η δυναμικότητα του σταθμού και ενισχύθηκε η ασφάλεια του εφοδιασμού, (iii) η κατασκευή του αγωγού αερίου υψηλής πίεσης που θα συνδέει την Κομοτηνή με την Αλεξανδρούπολη και με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας, και (iv) έργα κατασκευής αιολικών πάρκων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα οποία προάγουν την πολιτική της ΕΕ και της Ελλάδας στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.

 Έργα αστικής ανάπτυξης   Στο πλαίσιο αυτό χορηγήθηκαν 250 εκατ. ευρώ για την επέκταση του μετρό της Αθήνας.  Το δάνειο αυτό αφορά κυρίως τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 3 προς τον Πειραιά.  Συνδέοντας τον Πειραιά με την Αθήνα, η γραμμή αυτή διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις εκατομμυρίων κατοίκων ενώ εξυπηρετεί επίσης την τουριστική και εμπορική κίνηση του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας.  Η ΕΤΕπ υποστηρίζει σταθερά, εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, τα εκτεταμένα έργα μετρό που εκτελούνται στην Ελλάδα, και τα οποία σήμερα συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

 Εστιάζοντας σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία, όπως η δράση για το κλίμα ή η αναζωογόνηση αστικών περιοχών, η Τράπεζα εφάρμοσε την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία για να προωθήσει την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ μέσω των ειδικών πρωτοβουλιών JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) και ELENA (European Local Energy Assistance - Ευρωπαϊκή βοήθεια για τοπικά ενεργειακά προγράμματα).  Για να μεγιστοποιήσει την εμβέλεια της δραστηριότητάς της και, ιδίως, να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις περιφερειακές περιοχές, η Τράπεζα ανέπτυξε συνεργασίες με τον τραπεζικό τομέα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ανά τη χώρα.

 Το 2011 η ΕΤΕπ, υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, συνήψε δύο συμφωνίες συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ για τη σύσταση δύο ταμείων αστικής ανάπτυξης (ΤΑΑ): μία συμφωνία ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου με την Κοινοπραξία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, για επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης εντός της επόμενης τετραετίας, και μία συμφωνία ύψους 85 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.  Το τελευταίο αυτό ποσό θα επενδυθεί στις ακόλουθες περιφέρειες: Αττική (50 εκατ. ευρώ), Δυτική Ελλάδα (15 εκατ. ευρώ) και Ιόνια Νησιά (10 εκατ. ευρώ).  Τα υπόλοιπα 10 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν σε περιφέρειες της χώρας που υπάγονται στον Στόχο 1 (Σύγκλιση), ήτοι Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά και Κρήτη.

 Τα ΤΑΑ θα επενδύσουν το ανωτέρω ποσό μέσα στην επόμενη τετραετία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Ελλάδας.  Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ταμείου μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 Τα ΤΑΑ λειτουργούν στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA το οποίο συστάθηκε το 2010 εντός της ΕΤΕπ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Το JESSICA είναι μια από τις κοινές πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, με σκοπό να καταστήσουν την πολιτική αυτή πιο αποτελεσματική και βιώσιμη.  Ο μηχανισμός JESSICA βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και σκοπός του είναι η στήριξη βιώσιμων επενδύσεων για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση αστικών περιοχών. 

 

Όσον αφορά την πρωτοβουλία ELENA, το 2011 χορηγήθηκαν μέσω του μηχανισμού αυτού 688 670 χιλ. ευρώ υπό μορφή τεχνικής βοήθειας, για την έναρξη υλοποίησης ενός πολύ πρωτοποριακού προγράμματος με την ονομασία «Έξυπνα δίκτυα σε 5 νησιά του Αιγαίου».  Το πρόγραμμα αφορά την ανάπτυξη υποδομής ευφυών δικτύων στα αυτόνομα ενεργειακά συστήματα της Λέσβου, της Λήμνου, της Μήλου, της Κύθνου και της Σαντορίνης.  Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα αναμένεται να βοηθήσει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης να επιτύχουν τους στόχους τους για μείωση των εκπομπών CO2, οι οποίοι περιέχονται στα σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια που καταρτίζονται στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.  Το πρόγραμμα έχει τρία βασικά σκέλη: την ανάπτυξη και εγκατάσταση ευφυών δικτύων στα πέντε νησιά, την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής ισχύος 1,5 MWp, στις στέγες δημόσιων και/ή ιδιωτικών κτηρίων, και την εγκατάσταση 21 σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, σε εύκολα προσπελάσιμα και κεντρικά σημεία των συμμετεχόντων δήμων.  Η τεχνική βοήθεια παρέχεται στο Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου (ΔΑΦΝΗ) το οποίο αποτελεί Δομή Στήριξης των νησιωτικών δήμων και κοινοτήτων του Αιγαίου για τη συμμετοχή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων και στο Σύμφωνο των Νησιών.  Το ΔΑΦΝΗ και οι ενδιαφερόμενοι δήμοι θα λάβουν τεχνική βοήθεια μέσω του ELENA για την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών και την κατάρτιση ενός συνεκτικού επιχειρησιακού σχεδίου.  Η ΔΕΗ, η οποία έχει την κυριότητα του ηλεκτρικού δικτύου, έχει δεσμευθεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσης μόλις ολοκληρωθεί το έργο της τεχνικής βοήθειας.

 Τα επενδυτικά σχέδια στα οποία προσφέρει επί του παρόντος βοήθεια το ELENA αναμένεται να οδηγήσουν στην πραγματοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους άνω του 1,9 δισ. ευρώ στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνεργασία με δήμους και περιφέρειες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!