ΕΩΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Περιθώριο είκοσι ημερών, έως την 1η Φεβρουαρίου 2016, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν διορθωτική πράξη δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης, έπειτα από την ολοκλήρωση της 1ης πληρωμής για τη Βασική Ενίσχυση έτους 2015, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ίδια καταληκτική και για καταχώριση κωδικού παράλληλης δράσης χωραφιών σε άλλο μέτρο που δεν είχε συμπληρωθεί αρχικά.Ίδια καταληκτική και για καταχώριση κωδικού παράλληλης δράσης χωραφιών σε άλλο μέτρο που δεν είχε συμπληρωθεί αρχικά.

Μεταξύ άλλων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει πέντε συνολικά κατηγορίες αιτημάτων που μπορούν να υποβάλλουν οι αγρότες, καθώς επίσης και τις  αρμόδιες υπηρεσίες, στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στις 8 Ιανουαρίου:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

«Σε συνέχεια της έκδοσης των Προσωρινών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για την περίοδο 2015-2020, οι δικαιούχοι μπορούν να προβούν στην υποβολή αιτήματος αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών δικαιωμάτων έως τις 18 Ιανουαρίου 2016, βάσει της υπ’ αριθ. 133724/18.12.2015 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι κατηγορίες αιτημάτων και οι  αρμόδιες υπηρεσίες  στις οποίες μπορούν να υποβληθούν:

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Είδος Αιτήματος

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή του αιτήματος

Αλλαγή περιφέρειας κατανομής δικαιωμάτων όπου ανήκει το αγροτεμάχιο σε περίπτωση ασυμφωνίας (π.χ. Ελαιοτεμάχιο το οποίο στο τίτλο προσωρινών δικαιωμάτων υπολογίζεται ως αρόσιμη έκταση)

·         Φορέας Καταχώρησης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015

·         Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τις Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί online το 2015

Αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ κλπ)

·         Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Χαρακτηρισμός ως μη «ενεργός γεωργός»

·         Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ -   Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τμήμα Ενισχύσεων και Καθεστώτων

Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης

·         Κεντρική Υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ -   Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς, Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων

Σημείωση: Λεπτομέρειες σχετικά με την κάθε κατηγορία αιτήματος και το αντίστοιχο υπόδειγμα αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ανωτέρω εγκύκλιο.

Δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης αναθεώρησης για τις εξής κατηγορίες:

1. Γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, το οποίο απορρίφθηκε ή/και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο καθεστώς Bασικής Eνίσχυσης.

2. Γεωργοί,  οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή/και ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τη χορήγηση ή μη δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης, καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία τους.

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης πληρωμής για τη Βασική Ενίσχυση έτους 2015, παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα υποβολής διοικητικής (διορθωτικής) πράξης, έως την 1η Φεβρουαρίου 2016 βάσει της υπ’ αριθ. 134564/18.12.2015 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι κατηγορίες αιτημάτων και οι  αρμόδιες υπηρεσίες  στις οποίες μπορούν να υποβληθούν:

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ AITΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Είδος Αιτήματος

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή του αιτήματος

Μη επιλεξιμότητα αγροτεμαχίου

·         Φορέας Καταχώρησης Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015

·         Περιφερειακές Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για τις Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί online το 2015

Ένσταση σε αποτέλεσμα ελέγχου τηλεπισκόπησης

Επικάλυψη αγροτεμαχίου

·         Περιφερειακές  Δ/νσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκπρόθεσμη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για λόγους ανωτέρας βίας

Αλλαγή σε σταθερά στοιχεία της αίτησης (βλέπε ενότητα Β. της εγκυκλίου 134564/18.12.2015)

Σημείωση:

Για την καταχώριση του κωδικού παράλληλης δράσης στα αγροτεμάχια που συμμετέχουν σε μέτρο Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν είχε συμπληρωθεί αρχικά από τους δικαιούχους, ισχύει η ίδια καταληκτική ημερομηνία (1/2/2016)».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση