Ηλεκτροκίνηση: Βιώσιμη ανάπτυξη και καλύτερο Περιβάλλον

Τα πρώτα συμπεράσματα του Διεθνούς Συνεδρίου της ΔΕΗ για το Πρόγραμμα «Green eMotion»

Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ένα νέο, πολύ σημαντικό τομέα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας η ταχεία ανάπτυξη του οποίου μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία πολύ μεγάλου αριθμού νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας, στην αύξηση του Εθνικού Εισοδήματος στην Ελλάδα, την Ευρώπη και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Η Ελλάδα ειδικότερα πρέπει να προετοιμασθεί έγκαιρα ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων πολιτική που προϋποθέτει τη στενή συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών (Πολιτεία, θεσμικοί φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, κλπ).

Η ηλεκτροκίνησης θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και κινητοποίησης επιχειρήσεων και επενδυτικών κεφαλαίων μέσα στα επόμενα χρόνια. Η ΔΕΗ ασχολήθηκε με την ηλεκτροκίνηση καταρχάς σε επίπεδο έρευνας, εξ ου και έχει να προβάλει σημαντική παρουσία στην Ευρώπη στο πεδίο αυτό. Στη συνέχεια, με τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Green eMotion, προχώρησε και σε εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης με φόρτιση σε δημόσιους χώρους στην ενεργειακή «καρδιά» της χώρας και συγκεκριμένα την Κοζάνη. Μάλιστα το πιλοτικό αυτό έργο ηλεκτροκίνησης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα είναι ένα από τα δύο που υλοποιούνται στην Ευρώπη με το δεύτερο να πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη. Η ΔΕΗ είναι ένας από τους 43 σημαντικούς εταίρους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Green eMotion, από τους τομείς της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και πληροφορικής, των κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων και ακαδημαϊκών κέντρων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιούνται συνεχώς έρευνες και επιδείξεις, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού και φιλικού για τους χρήστες πλαισίου για την ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης, το οποίο θα συνδυάζει:

• ταχεία προσαρμογή με διαφορετικά συστήματα και αναπτυσσόμενες τεχνικές λύσεις και

• δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η ΔΕΗ, μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής της στη διαδικασία αυτή, μπορεί να δημιουργήσει και να εγκαταστήσει ένα Πρόγραμμα «ευρωπαϊκής ηλεκτροκίνησης», υιοθετώντας όλα τα επιτεύγματα του Green eMotion, ακολουθώντας τα προτεινόμενα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κοινούς κανόνες.

Παράλληλα, συμμετέχει δυναμικά σε μια πανευρωπαϊκή αγορά, που πέραν της παροχής υπηρεσιών στους χρήστες της ηλεκτροκίνησης, επιτρέπει και την ελεύθερη κίνηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε άλλα συστήματα ηλεκτροκίνησης με ένα μοναδικό συμβόλαιο, τύπου roaming.
Επιπλέον, τα φορτία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων λόγω της μορφής τους και της δυνατότητας διαχείρισής τους δίνουν μια σημαντική ευκαιρία για τη μεγαλύτερη και πιο ασφαλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ηλεκτρικά συστήματα. Αυτό αποτελεί ένα στοιχείο της ηλεκτροκίνησης που επιβάλλει τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την ευρεία εφαρμογή των smartgrids.

Το πιλοτικό έργο ηλεκτροκίνησης που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Green eMotion, περιλαμβάνει την εγκατάσταση πιλοτικών δημόσιων σταθμών φόρτισης σε πεζοδρόμια και την κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
Η εγκατάσταση οκτώ σταθμών φόρτισης στην Κοζάνη και επτά σταθμών φόρτισης στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η κυκλοφορία ισάριθμων ηλεκτρικών αυτοκινήτων δίνουν την ευκαιρία σε όλους μας, και κυρίως στους αρμόδιους φορείς που θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, βάσει επιστημονικών δεδομένων και με πραγματικά στοιχεία, να συζητήσουμε για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το μοντέλο εγκατάστασης των υποδομών που θα υιοθετήσουμε.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, η Ελλάδα – μια χώρα με πολύ μεγάλη τουριστική οικονομία – ότι πρέπει να είναι έγκαιρα έτοιμη για να διαθέτει όλες τις κατάλληλες υποδομές για να δέχεται χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ηλεκτρικά οχήματα με επισκέπτες από το εξωτερικό.
Το Συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία και «πρόκληση» για τις παραγωγικές δυνάμεις και τις επιχειρήσεις του τόπου προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα και υπεύθυνα, να κινητοποιηθούν, να εμπλακούν και να συμμετέχουν ενεργά στο σπουδαίο εγχείρημα της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων, αφού εκτιμήσουν τα αναμενόμενα οφέλη και τις συνέργειες. Ήδη η πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ, έδωσε την ευκαιρία καταρχάς, για αρχική διατύπωση απόψεων και προβληματισμό, και παράλληλα έχει ενεργοποιήσει πολλές παραγωγικές δυνάμεις και φορείς, που αντιλαμβανόμενοι ότι αναδύεται ένα νέο πεδίο επιχειρηματικής δράσης προσπαθούν να ενημερωθούν με έναν έγκυρο και σαφή τρόπο.

Το θέμα της ηλεκτροκίνησης που προωθείται μέσω του Green eMotion, στο οποίο συμμετέχει ενεργά η ΔΕΗ είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά την ταχεία ανάπτυξη των απαιτούμενων Ευρωπαϊκών υποδομών. Αφορά στις Περιφέρειες και τους Δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο αλλά και φυσικά τη ΔΕΗ που θα διερεύνηση πιθανό θεσμικό ρόλο και επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Η εφαρμογή του Προγράμματος συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήματος και στην ανάπτυξη και καλύτερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Από την πλευρά της ΔΕΗ θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες και προσπάθειες των θεσμικών φορέων και αρμόδιων αρχών για την ορθά προγραμματισμένη Ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήματος είναι η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και η μεταβλητότητα της παραγωγής τους. Μέσω των κατάλληλων πολιτικών θα μπορούσε ένα μεγάλο μέρος της αυξανόμενης παραγωγής από ΑΠΕ να απορροφάται για την κάλυψη των αναγκών της Ηλεκτροκίνησης. Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης μπορεί να εξασφαλισθεί μέσω της μεγαλύτερης αξιοποίησης των ΑΠΕ με παράλληλη ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα μας έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας και του αιολικού δυναμικού, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και την παράλληλη πτώση του επενδυτικού κόστους κατασκευής έργων ΑΠΕ.
Για τους λόγους αυτούς, η ΔΕΗ στα πλαίσια του Green eMotion έχει αναλάβει να εφαρμόσει έξυπνη φόρτιση συνδεδεμένη με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα.

Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μια «μεγάλη πρόκληση», καθώς η ταχεία διεύρυνση του αριθμού ηλεκτρικών αυτοκινήτων δημιουργεί νέες ανάγκες και επιχειρηματικές ευκαιρίες για αύξηση της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ανάπτυξη «έξυπνων δικτύων», μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ κλπ.

Αυτά ήταν μερικά από τα πρώτα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την πρώτη ενότητα εργασιών του «Διεθνούς Συνεδρίου για την Ηλεκτροκίνηση: Το Πρόγραμμα Green eMotion» που διοργάνωσε η ΔΕΗ ΑΕ σ στο Ζάππειο Μέγαρο και ήταν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Τον κεντρικό χαιρετισμό προς τους συνέδρους απηύθυνε ο Γιάννης Μανιάτης υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπογραμμίζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ηλεκτροκίνησης για τη χώρα μας.Ο Αρθούρος Ζερβός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ενεργό συμμετοχή της Επιχείρησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Green eMotion και στις νέες δυνατότητες που διανοίγονται για τις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας από την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Στο συνέδριο συμμετείχαν ‘Έλληνες και ξένοι ειδικοί που εργάζονται για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Green eMotion, βουλευτές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη μεγάλων εταιρειών των κλάδων αυτοκινήτου, ενέργειας, κλπ του Ομίλου ΔΕΗ κλπ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!