Η ενίσχυση των συνεργιών στο επίκεντρο του 1ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αγροοικολογίας

Από τις 25 έως 27 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Λυών της Γαλλίας το 1ο Φόρουμ του Agroecology Europe Association (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγροοικολογίας), στο πανεπιστήμιο ISARA. Ήταν μια ευκαιρία συνεύρεσης, ανταλλαγής και συζήτησης μεταξύ των φορέων που ζωντανεύουν το αγροοικολογικό κίνημα για την οικοδόμηση μιας κοινής αντίληψης για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Πάνω από 310 συμμετέχοντες όπως αγρότες, τεχνικοί, ερευνητές, φοιτητές, πολιτικοί ιθύνοντες, εκπρόσωποι εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικά κινήματα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δημιούργησαν μια συμμετοχική και εμπεριστατωμένη συζήτηση πάνω σε πολλαπλά θέματα, ενώ μοιράστηκαν τις προοπτικές τους.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Αγροοικολογικού Δικτύου Ελλάδος, με παρουσίαση πόστερ και την διοργάνωση δύο workshops από τον Δρ. γεωπόνο Β. Γκισάκη, ο οποίος εκλέχτηκε και στο ΔΣ του European Association for Agroecology.

Το Φόρουμ συν-διοργανώθηκε από την Agroecology Europe, το πανεπιστήμιο ISARA-Lyon, και τις οργανώσεις Cultivate!, Friends of the Earth Europe, Oxfam Solidarité, MISEREOR και SEAE. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από 28 χώρες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας από τη Λατινική Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, την Αφρική και την Ασία.

Η ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ επιστήμης, τεχνικών και κοινωνικών κινημάτων ήταν ένα κεντρικό ζητούμενο καθώς και πρόκληση, σχετικά με:

  • Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινή αντίληψη για της αγροοικολογία χωρίς να απλουστεύουμε τον ολιστικό της χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών, κοινωνικών και πολιτικών της διαστάσεων);
  • Μπορούν οι διάφοροι παράγοντες να αξιοποιήσουν τις ανάγκες, εμπειρίες και τα συμφέροντα των αγροτών και να προχωρήσουν πέρα από τις συμμετοχικές μεθοδολογίες, για να συμπεριλάβουν την προσέγγιση των αγροτών;
  • Πώς μπορούμε να οργανώσουμε μια διάσκεψη που είναι συνεπής με τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα, την χωρίς αποκλεισμούς και δημιουργική μάθηση που είναι τόσο κεντρική στην αγροοικολογία;
  • Πώς μπορούν οι ερευνητές να συμβάλλουν καλύτερα στην ανάπτυξη της αγροοικολογίας;

Η ευρωπαϊκή κοινή γεωργική πολιτική (ΚΑΠ) δέχθηκε κριτική από πολλούς συμμετέχοντες για την έλλειψη σαφούς υποστήριξης της αγροοικολογίας και των αγροτών μικρής κλίμακας. Εξετάστηκε το ερώτημα πώς μπορούν να δημιουργηθούν καλύτερες σχέσεις μεταξύ των γεωργών, των ερευνητών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να αναπτυχθούν ποικίλες δημόσιες πολιτικές που να παρέχουν τοπικές λύσεις και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών και των άλλων ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια των 4 συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των συνακόλουθων ομάδων συζήτησης για την αγροοικολογία και την διατροφική αυτάρκεια, τη συν-εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και της αγροοικολογίας, την ανάπτυξη των αγροοικολογικών πρακτικών και την πραγματοποίηση της αγροοικολογικής μετάβασης, καθώς και κατά τη διάρκεια 19 εργαστηρίων, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν, αντάλλαξαν και συζήτησαν πολυάριθμες τεχνικές, οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση, τη σύνταξη, την πρόκληση και την ενίσχυση της αγροοικολογίας, και την πραγματοποίηση της μετάβασης, όπως:

- Συμμετοχική έρευνα

- Αγροβιοποικιλότητα για την υποστήριξη της αγροοικολογίας

- Αγροοικολογία και αγροδασοκομία

- Αεικαλλιέργεια (περμακουλτουρα)

- Πολυετείς καλλιέργειες

- Αγροοικολογία και Κοινή Αγροτική Πολιτική

- Ψηφιακή γεωργία και αγροοικολογία

- Επιχειρηματικότητα στην αγροοικολογία

- Ανάπτυξη αφηγήσεων και αρχών αγροοικολογίας

- Παραγωγή και ανταλλαγή γνώσεων και νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση

- Πραγματοποίηση μετάβασης προς την αγροοικολογία

- Επαγγελματική ανάπτυξη νέων αγροοικολόγων.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι παράγοντες μπορούν να συνεργαστούν καλύτερα για την ενίσχυση της αγροοικολογίας, πώς να εξασφαλίσουν ότι η γεωργική γνώση των παραγωγών θα αποτιμάται περισσότερο στη μελλοντική έρευνα και πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεργία για μια καλύτερη γεωργική ανάπτυξη, την διατροφική ασφάλεια, την ιδιοκτησία γης, την εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία και άλλες συναφείς πολιτικές για την υποστήριξη της αγροοικολογίας.

Το Φόρουμ πρόβαλε για μια ακόμη φορά τη σημασία της διασφάλισης ότι η αγροοικολογία, καθώς συζητείται ολοένα και περισσότερο στα ακαδημαϊκά φόρουμ και στις πολιτικές διασκέψεις, θα παραμένει στα χέρια αυτών που ασκούν την αγροοικολογία προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμα μέσα διαβίωσης και διατροφική κυριαρχία και αυτάρκεια.

Κατά την διάρκεια του Φόρουμ, η Agroecology Europe Association πραγματοποίησε επίσης την Γενική Συνέλευση, όπου εκλέχθηκε το νέο της ΔΣ, απαρτιζόμενο από 10 μέλη http://www.agroecologyeurope.org/about/team/

Agroecology Greece

To Αγροοικολογικό Δίκτυο Ελλάδος (Agroecology Greece) αποτελεί ένα δίκτυο και πλατφόρμα για την προοπτική και ανάδειξη της Αγροοικολογίας ως Επιστήμη, Πρακτική και Κίνημα στον Ελλαδικό χώρο. Σκοπός του είναι η δικτύωση ερευνητών/εκπαιδευτών, κυρίως γεωτεχνικών, για την πληροφόρηση και ανταλλαγή γνώσης & έρευνας, στοχεύοντας στην εξοικείωση με τις αρχές και πλαίσιο της Αγροοικολογίας στην Ελλάδα και την μετάβαση των συστημάτων παραγωγής τροφίμων προς μια βιώσιμη μορφή, στοχεύοντας στη Διατροφική Aσφάλεια και Aυτάρκεια.

Η Αγροοικολογία αποτελεί μια ανερχόμενη έννοια στο χώρο της γεωργικής επιστήμης και ορίζεται ως η εφαρμογή οικολογικών εννοιών και αρχών για το σχεδιασμό και διαχείριση πραγματικά αειφόρων συστημάτων παραγωγής τροφίμων. Εμπεριέχει μια διεπιστημονική ταυτότητα και μια συστημική προσέγγιση που βασίζεται στην δημιουργία γνώσης, ενώ εμπεριέχει την τάση προς μια ενοποιητική, επαναληπτική και ολιστική προσέγγιση στην έρευνα.

Οι Αγροοικολογικές αρχές περικλείουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και πεδίων εφαρμογής, έχοντας σημαντική αντιστοίχιση με άλλες έννοιες, αρχές και πρακτικές στον τομέα της αειφόρου γεωργίας, που προσφέρουν εναλλακτικές δομές στο κυρίαρχο πρότυπο και τον αντίκτυπο της βιομηχανικής γεωργίας, όπως η βιολογική και βιοδυναμική γεωργία, η αεικαλλιέργεια (περμακουλτούρα) καθώς και οι προσεγγίσεις της αγροδασοπονίας και της πολυλειτουργικότητας στην γεωργία. Βασικές έννοιες της Αγροοικολογίας συμβαδίζουν με επιχειρήματα για την ασφάλεια και αυτάρκεια των τροφίμων και την αειφορία της υπαίθρου, ενώ αποτελεί κύριο δυνητικό εργαλείο για την αύξηση της ανθεκτικότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και των αγροτικών κοινοτήτων σε περιβαλλοντικές και κλιματικές πιέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το agroecology.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση