Πώς κατανέμονται τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 για το 2016

Με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΝ, καθορίστηκε ο τρόπος κατανομής των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2016.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατανέμονται ως ακολούθως για το 2016:

α. Ποσοστό εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των εσόδων αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

β. Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εσόδων διατίθεται για να καλύψει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ ΑΠ/21906/2014 (ΦΕΚ Β’3304). Τυχόν ποσό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο της παραπάνω παραγράφου (α), δηλ. του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει.

γ. Ποσοστό δεκατρία τοις εκατό (13%) των εσόδων διατίθεται για την άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων οικιών. Οι ανωτέρω πόροι συνδυάζονται με πόρους του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» (ΚΥΑ 31654/ΕΘΥ1415/20.7.2010 - ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικίες στο πλαίσιο της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. Πρωτ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Προς επίτευξη 4 του ανωτέρω σκοπού, οι πόροι μεταφέρονται σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Δικαιούχου του ανωτέρω Προγράμματος, Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Πόροι που τυχόν δε χρησιμοποιηθούν για το ανωτέρω Πρόγραμμα, διατίθενται από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε λοιπά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, που σχεδιάζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση