Θεματική ανάλυση των δασικών χαρτών του δήμου Καβάλας

του Θωμά Παπαλάσκαρη*

Από τη «Διεύθυνση Δασών Καβάλας» ανακοινώθηκε ότι η υπ’ αριθμόν 385085/31-10-2022, απόφαση του «Γενικού Γραμματέα Δασών», του «Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας», («Υ.Π.ΡΝ.»), που αφορά την «Κύρωση του Δασικού Χάρτη», για το σύνολο των «Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου», (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 3889/2010), δημοσιεύθηκε στο «Φ.Ε.Κ. Δ’/777/07-11-2022 και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έχοντας λάβει τον «Α.Δ.Α.:9ΨΠΚ4653Π8-ΙΝΡ», [1.1,1.2,1.3,1.4].

Στο παρόν άρθρο, αναλύονται, (σε περιβάλλον «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» («Geographical Information Systems»), ή εν συντομία «Γ.Π.Σ.» («G.I.S.»), οι ακριβείς τοποθεσίες των διαφόρων κατηγοριών, των δασικών και μη δασικών εκτάσεων, με βάση τα διάφορα διαθέσιμα υπομνήματα [2.1,2.2,2.4], με την χρήση διαφορετικής απόχρωσης της κάθε κατηγορίας (με την χρήση των κατάλληλων χρωματικών παλετών) αλλά και με ανάλυση των επιμέρους ποσοτήτων (εκτάσεων σε στρέμματα) της κάθε κατηγορίας, με ταυτόχρονο υπολογισμό του ποσοστού της κάθε κατηγορίας επί της συνολικής ποσότητας των εκτάσεων που πραγματεύονται οι δασικοί χάρτες.

Στην παρακάτω εικόνα, («Εικόνα 1»), αποδίδεται η χαρτογραφική απόδοση που προκύπτει από την αρχική εισαγωγή των «πολυγώνων» των δασικών χαρτών σε περιβάλλον «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» («Geographical Information Systems»), ή εν συντομία «Γ.Π.Σ.» («G.I.S.»), ο οποίος απεικονίζει την συνολική έκταση η οποία έχει αναλυθεί από τους δασικούς χάρτες (απεικονίζονται με «πράσινη απόχρωση»), [2.1].

Εικόνα 1. Χαρτογραφική απόδοση που προκύπτει από την αρχική εισαγωγή των «πολυγώνων» των δασικών χαρτών σε περιβάλλον «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» («Geographical Information Systems»), ή εν συντομία «Γ.Π.Σ.» («G.I.S.»), ο οποίος απεικονίζει την συνολική έκταση η οποία έχει αναλυθεί από τους δασικούς χάρτες (απεικονίζονται με «πράσινη απόχρωση»), [2.1].

Στην παρακάτω εικόνα, («Εικόνα 2»), αποδίδεται η χαρτογραφική απόδοση που προκύπτει από την κατηγοριοποίηση η οποία πραγματοποιεί έναν αρχικό διαχωρισμό στις παρακάτω δύο κατηγορίες: 1).«Εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας», (με «κίτρινη απόχρωση»), και, 2).«Δασικές, εν γένει, εκτάσεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του Νόμου 998/1979 (Α’289) όπως ισχύει», (με «πράσινη απόχρωση»), [2.1,2.2,2.4].

Εικόνα 2. Χαρτογραφική απόδοση που προκύπτει από την κατηγοριοποίηση η οποία πραγματοποιεί έναν αρχικό διαχωρισμό στις παρακάτω δύο κατηγορίες: 1).«Εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας», (με «κίτρινη απόχρωση»), και, 2).«Δασικές, εν γένει, εκτάσεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 5 του Νόμου 998/1979 (Α’289) όπως ισχύει», (με «πράσινη απόχρωση»), [2.1,2.2,2.4].

Στην παρακάτω εικόνα, («Εικόνα 3»), αποδίδεται η χαρτογραφική απόδοση που προκύπτει από την κατηγοριοποίηση η οποία πραγματοποιεί έναν διαχωρισμό στις παρακάτω εννέα κατηγορίες: 1).«Άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης - Άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες* (“ΑΑ”)», 2).«Άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης – Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες* (“ΑΔ”)», 3).«Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία – Άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες* (“ΔΑ”)», 4).«Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα στοιχεία – Δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες* (“ΔΔ”)», 5).«Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού – Μη δασικές (“ΠΑ”)», 6).«Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού – Δασικές (“ΠΔ”)», 7).«Τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού – Χορτολιβαδικές (“ΠΧ”)», 8).«Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης - Άλλης μορφής / κάλυψης εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες* (“ΧΑ”)», 9).«Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης - Χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες* (“ΧΧ”), [2.1,2.2,2.4]».