Κάλυψη μιας θέσης ειδικού συμβούλου υπουργού ΠΕΚΑ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προτίθεται να καλύψει μια θέση ειδικού συμβούλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 55-57 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.5.2005) όπως ισχύει, σε θέματα Ενέργειας (πλην Υδρογονανθράκων) με ανοικτές διαδικασίες.

Κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν:
- Η κατοχή Πανεπιστημιακού και Μεταπτυχιακού Τίτλου.
- Η συνάφεια των Τίτλων Σπουδών με το αντικείμενο.
- Η Διεθνής Εμπειρία και η Επαγγελματική Δραστηριότητα.
- Η ικανότητα χρήσης Εργαλείων Πληροφορικής.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης, στη Γραμματεία του Γραφείου του Υπουργού ΠΕΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση secminprv.ypeka.gr , υπ’ όψιν της κυρίας Λίλης Καλπακτσόγλου.

Η Πρόσκληση Στελέχωσης αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης :
http://www.opengov.gr/home/2014/09/11/5761

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!