ΚΑΠΕ: Βελτιώνοντας το στρατηγικό σχεδιασμό για την ενεργειακή απόδοση

Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά παράλληλα μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη, να προωθήσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να συντελέσει στην ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος.

Αποσκοπώντας στην ευρύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ενεργειακής απόδοσης στη χώρα μας, το ΚΑΠΕ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο “multEE” – «Διευκολύνοντας την πολύ-επίπεδη Διακυβέρνηση για την Ενεργειακή Απόδοση» - (Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020), που έχει ως βασικό στόχο τον άρτιο σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Το έργο έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη, τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της πολιτικής για την αύξηση της ενεργειακή απόδοσης, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων ενεργειακών και οικονομικών πόρων, να αποφεύγονται οι αστοχίες και να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο multEE εισάγει καινοτόμα συστήματα παρακολούθησης & επαλήθευσης «από τη βάση προς την κορυφή», ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα από τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης αποτιμώνται με σαφήνεια και ακρίβεια, με σκοπό να αξιοποιηθούν κατά το σχεδιασμό ανάλογων πολιτικών στο μέλλον. Ταυτόχρονα, βελτιώνει τον κάθετο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων (Υπουργείων, Περιφερειών, Δήμων), ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης & επαλήθευσης και να βελτιωθεί η ποιότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Στην κοινοπραξία του έργου συμμετέχουν συνολικά 10 οργανισμοί από 9 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Δανία, Κροατία, κ.ά.), οι οποίοι ασχολούνται τόσο με την έρευνα στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης, όσο και με το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών. Πρόκειται για ερευνητικά ιδρύματα με τεχνογνωσία αιχμής στην καταμέτρηση και στην παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης, στον ενεργειακό εφοδιασμό και στην προετοιμασία της ενεργειακής στρατηγικής, καθώς επίσης και εθνικά ενεργειακά κέντρα τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης, αλλά και οργανισμούς με εξειδίκευση στην ενίσχυση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων, τη μεταφορά και τη διάχυση τεχνογνωσίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://multee.eu/

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση