Κατάρτιση εργαζομένων στη διαχείριση αγροτικών αποβλήτων

Την ένταξη της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων και στην υγιεινή, ασφάλεια και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων» με Κωδικό ΟΠΣ 5003068 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», υπέγραψε η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ Ευγενία Φωτονιάτα.

Βασικός κορμός της προτεινόμενης πράξης είναι η υλοποίηση δύo προγραμμάτων κατάρτισης, ήτοι: α) Στελέχους διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων και β) Στελέχους Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων σε όλη την έκταση της Ελληνικής Επικράτειας.

Με την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος κατάρτισης οι ωφελούμενοι αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες που σχετίζονται με τη δυνατότητα αξιολόγησης και αποτίμησης της κατάστασης διαχείρισης αγροτικών απορριμάτων και αποβλήτων, της διαχείρισης γεωργικών απορριμμάτων, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, των κενών συσκευασίας τροφίμων μιας μονάδας και της διάθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων ενώ με την εφαρμογή του δεύτερου προγράμματος κατάρτισης θα αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προιόντων (υψηλές υδροστατικές πιέσεις, αφυδάτωση κλπ) και θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις τεχνικές υγιεινής και ασφάλειας και τον ποιοτικό έλεγχο τροφίμων.

Με την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών και τη βελτίωση των γνώσεών τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα, οι ωφελούμενοι θα δύνανται να παρέχουν προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων, την επιστημονική και τεχνική στήριξη που απαιτείται για την πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που επιβάλλουν η εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, η πράξη να συμβάλλει στην ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της χώρας μέσω της αναβάθμισης της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της δυνατότητας επαγγελματικής κινητικότητας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων και των επιχειρήσεων δευτερογενούς μεταποίησης τροφίμων και κατ' επέκταση τη βελτίωση της ευημερίας στο σύνολο της κοινωνίας.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση