Κονδύλι 24 εκατ. ευρώ για Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας - Οι πράσινες επιδοτήσεις

Χρηματοδοτικά κίνητρα για την ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών πρόκειται να χορηγηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσω του προγράμματος «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (ΣΣΚ)». Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης η οποία ήδη βρίσκεται σε καθεστώς προδημοσίευσης, ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Euro2day.gr, στο πλαίσιο των ΣΣΚ, στόχος είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμους τεχνολογίες, καινοτόμους παραγωγικές διαδικασίες, (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.ο.κ. Σημειώνεται ότι οι δομές θα υλοποιηθούν από φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αφορούν στους οκτώ θεματικούς τομείς της RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Από τους παραπάνω τομείς λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου και λόγω των σημαντικών επιπτώσεων στην απασχόληση και στην κοινωνία εν γένει, θα υλοποιηθεί με διακριτό προϋπολογισμό και όρους ο τομέας της Αγροδιατροφής.

  • Αγροδιατροφή
  • Βιοεπιστήμες και Υγεία/Φάρμακα,
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
  • Ενέργεια,
  • Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή,
  • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics),
  • Υλικά - Κατασκευές,
  • Πολιτισμός - Τουρισμός - Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός επιχειρήσεων για το σχηματισμό Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι 10 ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 5 τουλάχιστον θα πρέπει να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚ 361/2003 περί ΜΜΕ. Ο περιορισμός του αριθμού και του χαρακτηρισμού των επιχειρήσεων, θα πρέπει να ικανοποιείται τόσο κατά την ένταξη, όσο και κατά την ολοκλήρωση των ΣΣΚ. Μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν και συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ των μελών του ΣΣΚ και του Φορέα αρωγού που θα αφορούν στη συνεργασία και στο συντονισμό των μελών για την επίτευξη των στόχων του υπό δημιουργία ΣΣΚ.

Σε περίπτωση συμμετοχής συνδεδεμένων ή συνεργαζομένων μεταξύ τους επιχειρήσεων μόνο μία από αυτές θα είναι επιλέξιμη, η δε επιλογή της θα γίνεται από τις ίδιες τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι σε κάθε ΣΣΚ μπορούν να αποτελούν μέλη και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς, χωρίς διακριτό προϋπολογισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) των επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) των επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού, για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 24 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης της διάρκειας υλοποίησης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται, με ευθύνη του δικαιούχου, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η δράση θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια που αντιστοιχούν σε δύο προσκλήσεις.

Ειδικά:

Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβάλλεται από το Φορέα Αρωγό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο θα παρουσιάζεται ο κλάδος/τομέας στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο ΣΣΚ, η δυναμική του κλάδου, το καινοτομικό περιεχόμενο του προϊόντος/υπηρεσίας του ΣΣΚ ή της καινοτόμου διαδικασίας και οι αναπτυξιακοί στόχοι του. Στο επιχειρηματικό σχέδιο θα παρουσιάζεται επίσης το δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, (συνολικός αριθμός μελών και ταυτότητα του κάθε μέλους), και οι ενέργειες που θα υλοποιήσει ο Φορέας Αρωγός προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των μελών του ΣΣΚ ή/και να δημιουργηθούν συνέργειες για να συντονιστούν τα μέλη στην επίτευξη των στόχων του ΣΣΚ.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης και την επιλογή των Φορέων Αρωγών, θα δημοσιευθεί 2η Πρόσκληση προς επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους ΣΣΚ ανεξαρτήτως του εάν έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους στην υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των προκριθέντων Φορέων Αρωγών της 1ης Πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της 2η Πρόσκλησης της Δράσης, θα υποβληθούν, επιχειρηματικά σχέδια από επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργασθούν με τους Φορείς Αρωγούς των προκριθέντων ΣΣΚ. Σε αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η επιχείρηση για την ανάπτυξή της καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών σε Ε&Τ με ερευνητικούς-ακαδημαϊκούς φορείς ή και με άλλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου του ΣΣΚ. Στόχος των ενεργειών θα είναι η δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών, με έντονο το στοιχείο της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας.

Ο Φορέας Αρωγός μπορεί να είναι δημόσιος ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. Επιλέξιμες είναι οι κατωτέρω δαπάνες:

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι εξής δαπάνες:

Επενδυτικές δαπάνες: Δηλαδή δαπάνες για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και δαπάνες για άϋλα στοιχεία ενεργητικού. Σε αυτές τις κατηγορίες δαπανών το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% για την Αττική και το Ν. Αιγαίο και 65% για λοιπές περιφέρειες
Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων):

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται:

- Δαπάνες για το συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων

- Δαπάνες για την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού.

- Δαπάνες για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας

Το ποσοστό ενίσχυσης για τις συγκεκριμένες δαπάνες ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση