Κρήτη: Αυστηρό καθεστώς προστασίας για τη «Χρυσή»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την προστασία και τη σύνταξη Κανονισμού λειτουργίας της νήσου «Χρυσής» Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης.  Η εν λόγω απόφαση προβλέπει τα εξής:

1. Η αποβίβαση και επιβίβαση στο νησί επιτρέπεται μόνο από τη θέση «Βουγιού μάτι» (σημ. η οποία πρόκειται να σημανθεί).

2. Ως χώρο παραμονής και ανάπαυσης, ορίζεται το τμήμα που θα παραχωρηθεί από τη Δ/νση Δασών Λασιθίου ή την Κτηματική Υπηρεσία στο Δήμο Ιεράπετρας.

3. Η αποβίβαση στο νησί θα επιτρέπεται από την 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου. Εξαιρείται το προσωπικό φύλαξης και άτομα ή ομάδες που πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα κατόπιν ειδικής αδειοδότησης.

4. Η παραμονή στο νησί επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου.

Αρμόδια Δασική Αρχή για χρήσιμες πληροφορίες είναι η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου (τηλ. 2841082490).

Δεν επιτρέπεται:

1. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή και η διανυκτέρευση σε όλη την έκταση της προστατευόμενης νήσου Χρυσής. Εξαιρείται το προσωπικό φύλαξης και άτομα ή ομάδες που πραγματοποιούν επιστημονική έρευνα κατόπιν ειδικής αδειοδότησης.

2. Η προσπέλαση στους χώρους όπου ενδέχεται να απαγορευτεί από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου για λόγους που έχουν να κάνουν με την προστασία των επισκεπτών, του οικοσυστήματος, της χλωρίδας και της πανίδας.

3. Η προσπέλαση των χώρων δασικής αναψυχής στο προστατευόμενο τμήμα (σημ. το οποίο πρόκειται να οριοθετηθεί και να σημανθεί) των αμμοθινών με είδη Juniperus spp. επιτρέπεται μόνο δια μέσου των διαμορφωμένων μονοπατιών (σημ. τα οποία πρόκειται να σημανθούν με σαφήνεια επί του εδάφους), ενώ η προσπέλαση στο νησί θα γίνεται μόνο μέσω των υφιστάμενων παλαιότερα διανοιγμένων μονοπατιών (έως τριών).

4. Η παραμονή των επισκεπτών στην περιοχή των αμμοθινών με είδη Juniperus spp και η με οποιονδήποτε τρόπο φθορά των οικοτόπων αυτών.

5. Η αυθαίρετη τοποθέτηση πλωτής ξύλινης προβλήτας για την αποβίβαση των επισκεπτών από θαλάσσης, καθώς και οιονδήποτε λιμενικό έργο.

6. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων οι οποίες δεν συνάδουν με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την οικολογία του τοπίου και το σεβασμό των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, επεμβάσεις οιανδήποτε μορφής κ.λπ.).

7. Ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών του χώρου αναψυχής, σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, να υπερβαίνει τους 1.000 και σε περίοδο αιχμής τους 1.500.

8. Η μεταφορά κοπτικών εργαλείων, η κοπή δέντρων και θάμνων, η εκρίζωση και η συλλογή φυτών (άγρια χλωρίδα) και σπόρων και γενικά η καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης.

9. Η εισαγωγή και εγκατάσταση ξενικών με την περιοχή ειδών χλωρίδας και πανίδας.

10. Η εκσκαφή, συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και ξύλων.

11. Το άναμμα φωτιάς γενικά και το κάπνισμα σε χώρους άλλους από τις θέσεις ανάπαυσης καθώς και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου.

12. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οιονδήποτε πινακίδων και σημάτων από τρίτους, πλην των αρμοδίων υπηρεσιών.

13. Η θήρα, η εκγύμναση σκύλων και η σύλληψη κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο κατά τη διάρκεια του έτους.

14. Η εγκατάσταση κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων καθώς και η βοσκή κάθε ζώου.

15. Η προσέγγιση σε θέσεις διαβίωσης και αναπαραγωγής πουλιών, η αφαίρεση ή καταστροφή φωλεών, αυγών ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή όλων των ειδών της άγριας πανίδας.

16. Η συλλογή κοχυλιών, οστράκων και λοιπών νεκρών ειδών της θαλάσσιας πανίδας, καθώς και η συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων και απολιθωμάτων.

17. Η απόρριψη υγρών αποβλήτων, καθώς επίσης και στερεών (σκουπιδιών) σε χώρους άλλους εκτός από τα δοχεία απορριμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου Ιεράπετρας και των εντεταλμένων του Υπηρεσιών.

18. Η ρύπανση των υδατικών πόρων και του ευρύτερου χώρου γενικά.

19. Η μεταφορά υλικών για οικοδομικές εργασίες.

20. Η μεταφορά παντός ζώου (σκύλων, γάτων κ.λπ.).

21. Οι εκχερσώσεις.

22. Οι επιχωματώσεις

23. Οι ιχθυοκαλλιέργειες.

24. Οι αμμοληψίες, εκτός εάν από ειδική μελέτη προκύπτει ότι σχετίζονται με τη διαχείριση του υγροτόπου.

25. Η συλλογή αμφιβίων.

26. Οι παρεμβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός εάν αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου.

27. Οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο.

28. Η καταστροφή των φυτοφραχτών.

29. Οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα.

30. Η κατά οποιοδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

31. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς και η μεταφορά δειγμάτων και ορυκτών.

32. Η μεταφορά και κυκλοφορία πάσης φύσεως μηχανοκίνητων οχημάτων στο νησί, εκτός από ένα όχημα (τετρακίνητο, τύπου γουρούνα) του Δήμου Ιεράπετρας, για την αποκομιδή απορριμμάτων αλλά και για τη μετακίνηση ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, καθώς και ένα όχημα (τετρακίνητο, τύπου γουρούνα) της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για της ανάγκες φύλαξης και προστασίας της νήσου.

33. Η εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και η έρευνα για εξόρυξη.

34. Η πώληση τροφίμων και αναψυκτικών, εκτός εκείνων του αναψυκτηρίου του Δήμου Ιεράπετρας που νόμιμα επιτρέπονται.

35. Η ένταξη της νήσου «Χρυσής» σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.

36. Η οποιαδήποτε εργασία ή δημιουργία εγκαταστάσεων χωρίς την προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη για σύστημα δασοπυρόσβεσης.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται

1. Συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως η συλλογή φυτών, η σύλληψη ειδών άγριας πανίδας, κ.λπ., για ερευνητικούς σκοπούς μετά από ειδική αδειοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας. Επίσης επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων Κατάλληλων περιοχών, μόνον από την Δασική Υπηρεσία.

2. Οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή και στη διαχείριση των υγροτόπων, στο πλαίσιο εφαρμογής εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων.

Επιτρέπεται η λειτουργία, με ευθύνη του Δήμου Ιεράπετρας (ύστερα από προγραμματική σύμβαση), ενός οικίσκου προσαρμοσμένου στο περιβάλλον, στο χώρο Δασικής αναψυχής που θα οργανώσει η Δ/νση Δασών Λασιθίου για τις ανάγκες των επισκεπτών και του προσωπικού και θα χρησιμοποιείται ως αναψυκτήριο, μη επιτρεπόμενης της λειτουργίας του μετά τη δύση του ηλίου.

Το αναψυκτήριο θα κατασκευαστεί μετά από αδειοδότηση τόσο της χωροθέτησης του όσο και του μορφολογικού σχεδιασμού του από το Δήμο Ιεράπετρας. Το συγκεκριμένο αναψυκτήριο θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το περιβάλλον, να μην προσβάλλει την αισθητική και ακουστική του χώρου και να πωλούνται τα εντελώς απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (νερό, χυμούς, πρόχειρα εδέσματα, τοπικά προϊόντα, το εντελώς αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό, κ.λπ.),στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας.

Επίσης, θα πρέπει να μην ρυπαίνει και να μην προκαλεί οχλήσεις προς τους επισκέπτες. Για την ενεργειακή κάλυψη του οικίσκου αυτού θα επιδιωχθεί η χρήση συστημάτων που αξιοποιούν την ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια.
Στη κατασκευή του παραπάνω οικίσκου (αναψυκτηρίου), θα προβλεφθεί και η δυνατότητα της διαμονής του προσωπικού του, καθώς και των Δασοφυλάκων για την προστασία και φύλαξη του νησιού.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση