Μέτρα ΠΑΑ: Ποιες δράσεις τρέχουν τώρα και ποιες έρχονται

του Πασχάλη Μεντίζη

Εξαιρετικές αναπτυξιακές ευκαιρίες για τον αγροτικό κόσμο, με δύο βασικότερες αιχμές το «πρασίνισμα» των καλλιεργειών και την επωφελή συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις, προσφέρουν απλόχερα αρκετές δράσεις Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη τη δεδομένη χρονική περίοδο, ενεργοποιώντας επιδοτήσεις που ξεπερνούν αθροιστικά το μισό δισ. ευρώ.

Μέτρο 4.1: Έως 2 Απριλίου τα Σχέδια Βελτίωσης

Προϋπολογισμός: 316 εκατ. ευρώ

Σε ανταγωνιστικές και φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την εισαγωγή καινοτομικών, πράσινων παρεμβάσεων και την αξιοποίηση του ανεξάντλητου ενεργειακού πόρου της χώρας, του Ήλιου, επιδιώκοντας, έτσι, την ενεργειακή αυτονομία των αγροτών, αποβλέπουν τα Σχέδια Βελτίωσης, μέσω των Δράσεων 4.1.1 & 4.1.3, που «ξεκλειδώνουν» πόρους ύψους 316 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, με τις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ καθορίζεται το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπομέτρου 4.1 για τη «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Οι συγκεκριμένες Δράσεις προωθούν τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης, του εδάφους, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιδίωξη είναι και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.

Επιλέξιμες επενδύσεις

Στη δράση 4.1.1 προκρίνεται η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Στη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης (Net Metering) της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές άυλες δαπάνες.

Ποσά και ένταση Ενίσχυσης

Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2017, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού

Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1 εκ. ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι συλλογικά σχήματα που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης: α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ. β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ.

Έξτρα πριμ για το πράσινο πτυχίο

Παράλληλα, αυξηµένο ποσοστό ενίσχυσης, εξισωµένο µε εκείνο των πριµοδοτούµενων Νέων Αγροτών, θα δικαιούνται οι νεοεισερχόµενοι κάτοχοι πτυχίου σχολής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως η Αβερώφειος, για πρώτη φορά στο πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίωσης, αρκεί να είναι κάτω των 41 ετών κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Οι απόφοιτοι των γεωπονικών ανώτερων σχολών (ΤΕΙ και ΑΕΙ) αλλά και της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής περιλαµβάνονται στην ανωτέρω ευνοϊκή πρόβλεψη, µε το ύψος της ενίσχυσης να διαµορφώνεται ως εξής:

Μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους: 80%

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος: 70%

Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και ∆υτική Μακεδονία: 60%

Αττική: 50%

Οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι δικαιούχοι µε πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης (Επιπέδου 3 και άνω βάσει του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) θεωρούνται ότι κατέχουν «επαρκή επαγγελµατικά στοιχεία», σύµφωνα µε την προκήρυξη που είναι ανοιχτή για αιτήσεις έως τις 2 Απριλίου.

Μέτρο 10: Μέχρι 16 Φεβρουαρίου ανοικτή η Απονιτροποίηση

Προϋπολογισμός: 200 εκατ. ευρώ

Νιτρορύπανση, Απονιτροποίηση, Νιτρικά ή, απλώς, γεωργοπεριβαλλοντικά, όπως κι αν... βολεύει, η πολύ ενδιαφέρουσα Δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» «τρέχει» αυτήν την περίοδο, με την υποβολή προτάσεων να τερματίζεται λίγες ημέρες μετά το τέλος της φετινής Agrotica, στις 16 Φεβρουαρίου, κι έναν σεβαστό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν μια ή το πολύ δύο από τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις:

Α: Αγρανάπαυση, Β: Αμειψισπορά, Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα και οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί που δύνανται να εφαρμοστούν σε διαφορετικά αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης περιγράφονται αναλυτικά στη πρόσκληση. Η Αµειψισπορά και η Αγρανάπαυση φαίνεται, μέχρι στιγμής, πως συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, στο εν λόγω υπομέτρο.

Μέτρο 9: Έως 7 Μαΐου η Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Προϋπολογισμός: 25 εκατ. ευρώ

Εν τω µεταξύ, ξεκίνησε από τις 8 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 7 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφεροµένων για ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» των Προγραµµάτων. Επισηµαίνεται ότι το Μέτρο 9 του ΠΑΑ είναι προϋπολογισµού 25 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε νέες Οµάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί επίσηµα µετά τη δηµοσίευση του ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Στόχος είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Υπομέτρο 4.2: Παράταση για τη Μεταποίηση

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκε παράταση έως 20 Φεβρουαρίου στην υποβολή των φυσικών φακέλων υποψηφιότητας για το Υποµέτρο 4.2: «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τις εξής δράσεις:

  • ∆ράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).
  • ∆ράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν).

Τι έρχεται τώρα

Mέσα στο ερχόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να εκδοθούν οι προκηρύξεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, των Σπάνιων Φυλών και του Μέτρου 19 για το «Leader», με γενναίο προϋπολογισμό, ύψους 350 εκατ. ευρώ. Ενδεχομένως ακόμη και μέσα στον μήνα, θα υπάρξει η 2η προκήρυξη του Κοµφούζιο µε νέα προϊόντα όπως µήλα, βαµβάκι και αµπέλι, αλλά και η πολυαναμενόμενη 2η προκήρυξη για τους Νέους Αγρότες. Σε διαβούλευση, εξάλλου, έχει τεθεί το σχέδιο της υπουργικής απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», αλλά και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή», με προϋπολογισμούς 53 εκατ. ευρώ και 7 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, ενώ μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να ανοίξει και το υπομέτρο 10.1.1 για την Προστασία της Ορνιθοπανίδας. Επιπρόσθετα, στις «ράγες» φαίνεται να μπαίνει και η προκήρυξη του Μέτρου 4.1.2 Σχέδια Βελτίωσης για Επενδύσεις στην Άρδευση, μετά την αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, από τη Γενική Γραμματεία Υδάτων. Με την κύρωση των ΣΔΛΑΠ, που συνιστούσε αιρεσιμότητα για τη δράση, ανοίγει, πλέον, ο δρόμος για επενδύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος στην άρδευση. Άλλη μία αναμενόμενη δράση, είναι αυτή του Συστήματος Δωρεάν Παροχής Συμβουλών στους Αγρότες, του Μέτρου 2, με προβλεπόμενο προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Με το Σύστημα οι αγρότες θα λαμβάνουν δωρεάν συμβουλές που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα και να τηρήσουν τους κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων κ.λπ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για νέους εξειδικευμένους επιστήμονες οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως γεωργικοί σύμβουλοι και θα παρέχουν συμβουλές ενισχυόμενοι για αυτές τις υπηρεσίες τους από το ΠΑΑ. Με άλλα λόγια, οι γεωπόνοι επιστρέφουν στο χωράφι...

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση