Μεγάλη έρευνα για τα Θαλασσοπούλια, τον Μαυροπετρίτη και τις καρέτα

Τη χορήγηση άδειας έρευνας για την καταγραφή περιοχών και θέσεων φωλιάσματος, καθώς και του αριθμού των αναπαραγόμενων ατόμων Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii), Αρτέμη (Calonectris diomedea), Μύχου (Puffinus yelkouan), Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus) και θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta από πλωτά μέσα σε ακατοίκητες νησίδες, περιοχών Αιγαίου Πελάγους, Σποράδων, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Ιονίου Πελάγους, στην εταιρεία NCC - Περιβαλλοντικές Μελέτες ΕΠΕ, ενέκρινε με απόφασή του ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Βακάλης.

Η εν λόγω εταιρεία σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Φορείς Διαχείρισης, συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας, προστασίας και διαχείρισης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, των θαλασσοπουλιών και των βιοτόπων τους και κυρίως στο πλαίσιο του έργου «Δειγματοληψίες, αναλύσεις και σύνθεση δεδομένων για τον προσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (GES) του Περιγραφέα 1 της ΟΠΘΣ - Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (βιοποικιλότητα)» διάρκειας 50 μηνών, με Αναθέτουσα Αρχή το ΕΛΚΕΘΕ.

Οι δράσεις θα διεξαχθούν από το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της N.C.C. σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες εφαρμογές των διαχειριστικών δράσεων.

Η ερευνητική ομάδα θα αποτελείται από τους Τάσο Δημαλέξη (υπεύθυνος), Νικόλαο Προμπονά, Αρετή Σαγιάκου, Elisabeth Navarrete, Jakob Fric, Βασίλειο Γκορίτσα, Άγγελο Ευαγγελίδη, Λαυρέντη Σιδηρόπουλο, Μαργαρίτα Τζάλη, Πολυξένη Γαλάνη, Αδαμαντία Πυλαρά, Στέφανο Προφήτη, Θάνο Καστρίτη, Γιάννη Κοντογεώργο, Κώστα Παπακωνσταντίνου, Οδυσσέα Παξινό, Κίμωνα Κοεμτζόπουλο, Πάνο Δενδρινό, Σταύρο Ξηρουχάκη και Σάββα Καζαντζίδη.

Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020 - 2024 προγραμματίζεται να υλοποιηθούν:

  1. Καταγραφή των περιοχών και θέσεων φωλιάσματος, καθώς και του αριθμού των αναπαραγόμενων ατόμων Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii), Αρτέμη (Calonectris diomedea), Μύχου (Puffinus yelkouan) και Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus) από πλωτά μέσα και στις ακατοίκητες νησίδες.
  2. Παρακολούθηση της αναπαραγωγής των παραπάνω ειδών σε επιλεγμένες αποικίες των ειδών ώστε να εκτιμηθεί η αναπαραγωγική επιτυχία και η απειλές που την επηρεάζουν.
  3. Δακτυλίωση νεοσσών και ενήλικων ατόμων για την παρακολούθηση των μετακινήσεών τους.
  4. GPS τηλεμετρία για την παρακολούθηση των ημερησίων και εποχιακών μετακινήσεων των ειδών.
  5. Ηχητική καταγραφή του Αρτέμη (Calonectris diomedea), Μύχου (Puffinus yelkouan) και Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus) σε αποικίες για τον προσδιορισμό της αναπαραγόμενης κατανομής και αφθονίας των πληθυσμών τους.
  6. Οπτική καταγραφή της κατανομής του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) και Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii) κατά μήκος της ακτογραμμής με πλωτά μέσα.
  7. Οπτική καταγραφή της κατανομής των παραπάνω ειδών θαλασσοπουλιών στο θαλάσσιο χώρο από πλωτά μέσα με την μέθοδο ESAS (European Seabirds At Sea).
  8. Παρακολούθηση της αφθονίας, της κατανομής και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, με άμεσες παρατηρήσεις και τηλεμετρία.
  9. Δειγματοληψίες και αναλύσεις δεδομένων για τον προσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (GES) του Περιγραφέα 1 της ΟΠΘΣ (βιοποικιλότητα) με αντικείμενο τα θαλασσοπούλια και τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική (Οδηγία 2008/56/ΕΚ).

Η μεθοδολογία

Ι. Για την συλλογή δεδομένων που αφορούν στην απογραφή των περιοχών και θέσεων φωλιάσματος καθώς και την παρακολούθηση της αναπαραγωγής των παραπάνω ειδών σε επιλεγμένες αποικίες, θα εφαρμοστούν εγκεκριμένες μέθοδοι παρακολούθησης των θαλασσοπουλιών και του Μαυροπετρίτη.

Οι μεθοδολογίες που επιλέγονται έχουν ήδη δοκιμαστεί κατά την υλοποίηση προγραμμάτων LIFE και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί για την προστασία της ορνιθοπανίδας σε νησιά και νησίδες της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων τα εξής:

• «Διαχειριστικές δράσεις για τον Αιγαιόγλαρο στην Ελλάδα» (LIFE96 NAT/GR/003221),
• «Δράσεις για την Προστασία του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) στην Ελλάδα» (LIFE 2003/NAT/GR/000091),
• «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» (LIFE07 NAT/GR/000285),
• «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των ειδών πτηνών προτεραιότητας που φιλοξενεί» (LIFE10NAT/GR/00637),
• «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του είδους Falco eleonorae* στην κλιματική αλλαγή» (LIFE13 NAT/GR/000909).

II. Για την δακτυλίωση & ενήλικων ατόμων θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά & έγχρωμα πλαστικά δαχτυλίδια.

IΙΙ. Η σήμανση επιλεγμένων ατόμων με πομπούς τηλεμετρίας περιλαμβάνει την παγίδευση των ατόμων σε ή κοντά σε θέσεις φωλιάσματος καθώς και σε θέσεις κουρνιάσματος με ειδικές παγίδες (π.χ. clap traps) και σε συνέχεια η τοποθέτηση των πομπών τηλεμετρίας (GPS/GSM). Η τεχνολογία GPS/GSM έχει επιλεχθεί ως βέλτιστη για την ελαχιστοποίηση της όχλησης των ατόμων που θα εφοδιαστούν με τους πομπούς.

IV. Η ηχητική καταγραφή των θαλασσοπουλιών θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση αυτοματοποιημένων καταγραφέων ήχων.

V. Η πτητική δραστηριότητα του Αρτέμη (Calonectris diomedea), Μύχου (Puffinus yelkouan) και Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus) κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πραγματοποιηθεί με θερμικές κάμερες και ναυτικού τύπου ραντάρ.

VΙ. Η οπτική καταγραφή του Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) και των θαλασσοπουλιών κατά μήκος της ακτογραμμής και σε ανοικτή θάλασσα θα πραγματοποιηθεί με κιάλια από πλωτά μέσα.

VΙΙ. Για την παρακολούθηση της αφθονίας, της κατανομής και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των πληθυσμών, καθώς και την τηλεμετρία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί ακολουθεί τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως η συνιστώμενη μεθοδολογία από το Marine Turtle Specialist Group της IUCN.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, όλες οι παραπάνω μέθοδοι διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση της όχλησης και τη μέγιστη ασφάλεια των υπό παρακολούθηση ατόμων και πληθυσμών άγριας πανίδας καθώς και την ασφάλεια των ερευνητών.

Η άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες ή στρατιωτικές αρχές στις περιοχές που θα διεξαχθούν οι ερευνητικές εργασίες.

Πριν από τις εργασίες στο πεδίο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις Δασικές Υπηρεσίες που έχουν τοπική αρμοδιότητα τις περιοχές έρευνας, καθώς και τους αντίστοιχους Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και να τους ενημερώσουν σχετικά τις τοποθεσίες της έρευνας και τους ακριβείς χρόνους των ερευνητικών εργασιών καθώς και για την ανάγκη υποστηρικτικής παρουσίας δασικών υπαλλήλων ή προσωπικού του φορέα. Οι εργασίες πεδίου πρέπει να γίνουν με τρόπο που υπάρχει η λιγότερη δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των πτηνών.

Μετά το τέλος των εργασιών πεδίου κάθε έτος (με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 31η Ιανουαρίου), για όλα τα έτη που διαρκεί το πρόγραμμα, είναι υποχρεωτική η αποστολή περίληψης των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της παρούσης, προκειμένου να καταχωρηθούν τα διαθέσιμα (ετήσια) στοιχεία ανά είδος, αριθμό, μέθοδο σύλληψης, κατά νομό - περιοχή σύλληψης ή δακτυλίωσής τους, προκειμένου να καταχωρήσουμε τα σχετικά δεδομένα στο σύστημα HaBiDeS του EIONET και να συμπεριληφθούν στη σχετική ετήσια έκθεση που θα υποβληθεί από την Υπηρεσία σε εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 2019/147/ΕΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» για την άγρια ορνιθοπανίδα κατ’ έτος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση