Μεσοπρόθεσμο: Οι «πράσινες» πολιτικές 2019-2022

του Θοδωρή Καραουλάνη

Τις εντυπώσεις στη δημόσια συζήτηση για το πολυνομοσχέδιο και το μεσοπρόθεσμο έχουν κλέψει οι δημοσιονομικοί δείκτες και τα συνακόλουθα μέτρα που θα λάβει η χώρα, όμως κομμάτι του νομοσχεδίου, και ειδικότερα του μεσοπρόθεσμου, αποτελούν οι βασικές δράσεις που αναλαμβάνει υποχρέωση η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τους θεσμούς, να υλοποιήσει τα επόμενα 5 χρόνια, από σήμερα μέχρι και το 2022 (οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις), ώστε να επιτευχθούν όλοι οι άλλοι χρηματοοικονομικοί δείκτες.

Η Greenagenda συγκέντρωσε τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ελλάδα και αφορούν πράσινες πολιτικές και δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης από όλους τους τομείς και Υπουργεία που αναφέρονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. Σημειώνουμε ότι για κάθε μία από τις πολιτικές αυτές, με βάση το σύστημα παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων που έχουμε συμφωνήσει με τους θεσμούς (στο πλαίσιο του λεγόμενου μνημονίου) αναλύεται σε συγκεκριμένα βήματα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα παραδοτέα, τα οποία κρίνουν κάθε φορά αν είμαστε εντός ή εκτός χρονοδιαγραμμάτων και αν έχουμε επιτύχει τους συγκεκριμένους στόχους. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 αυτά ήταν τα λεγόμενα «προαπαιτούμενα» κάθε αξιολόγησης ενώ μέσα στο καλοκαίρι, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους εταίρους μας, θα καθορισθεί ο τρόπος εποπτείας και παρακολούθησης αυτών των πολιτικών για τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά:

 • Ενέργεια:

Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν στους τομείς της Ενέργειας και των Ορυκτών Πόρων, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο "για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022", είναι οι εξής:

 • Επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μεταβολή του ενεργειακού μείγματος, με σταδιακή αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, μείωση της συμμετοχής του λιγνίτη και αξιοποίησης του φυσικού αερίου ως «καύσιμου γέφυρα». Ενεργοποίηση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα και κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα.

 • Εφαρμογή του νέου πλαισίου διαγωνισμών για τη στήριξη των μονάδων ΑΠΕ. Επανεκτίμηση του πλαισίου το 2020.

 • Δημιουργία νέας οντότητας ανταλλαγής ενέργειας (HENEX) για τη χονδρική αγορά ενέργειας. Ενεργοποίηση των τεσσάρων επιμέρους αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και πλήρη λειτουργία του Target Model.

 • Προώθηση πρωτοβουλιών ενεργειακής εξοικονόμησης. Αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας στη βάση της Οδηγίας 27. Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ΜΜΕ. Αναβάθμιση υποδομών για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κλάδο των μεταφορών.

 • Επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας. Διασύνδεση των νησιών, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων, με το ηπειρωτικό σύστημα. Μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ σε μικρότερα νησιά που δεν θα συνδεθούν. Προώθηση της Πρωτοβουλίας για τα Ενεργειακά Νησιά και τα «Έξυπνα» Νησιά.

 • Ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό διαμετακομιστικό κόμβο, μέσω της κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου (ΤΑΡ, IGB, EastMed, Poseidon) και σχετικών υποδομών (Διαμετακομιστικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης, υποδομές CNG, αναβάθμιση Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Ρεβυθούσας).

 • Αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας και ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών, μέσα από την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον ενεργειακό συμψηφισμό και τις Ενεργειακές Κοινότητες.

 • Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και επέκταση του δικτύου.

 • Εφαρμογή του νέου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της ΔΕΗ. Εφαρμογή της απόφασης του Ευρωδικαστηρίου σχετικά με την πρόσβαση στον λιγνίτη.

 • Ανάπτυξη συστήματος «Πράσινων Πιστοποιητικών» στην αγορά ενέργειας.

 • Εκσυγχρονισμός του πλαισίου έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Αναβάθμιση της ΕΔΕΥ και προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ.

 • Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη γεωθερμία.

 • Υιοθέτηση πλέγματος πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας (ΚΟΤ, ταμείο επανασύνδεσης) και τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους (ελάφρυνση ΥΚΩ, «πάγωμα» ΕΤΜΕΑΡ, μείωση ΠΧΕΦΕΛ).

 • στον τομέα της Χωροταξίας και του Περιβάλλοντος:

Αντίστοιχα, οι δράσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν στους τομείς της Χωροταξίας και του Περιβάλλοντος, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο "για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022", είναι οι εξής

 • Ολοκλήρωση των Μεταρρυθμίσεων Χωροταξικού Σχεδιασμού και εφαρμογή της δευτερεύουσας νομοθεσίας για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

 • Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού.

 • Σχεδιασμός τοπικών χωρικών σχεδίων για όλη τη χώρα.

 • Διαμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, για τον Ορυκτό Πλούτο και για τις Ιχθυοκαλλιέργειες.

 • Αναμόρφωση Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για τη Βιομηχανία.

 • Εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό.

 • Πλήρης λειτουργικότητα του νέου φορέα για το Κτηματολόγιο.

 • Εφαρμογή χωριστής διαλογής στην πηγή και προώθηση της ανακύκλωσης.

 • Λειτουργία υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με ελαχιστοποίηση της ταφής.

 • Κατασκευή και λειτουργία υποδομών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ηλεκτρονικού μητρώου αποβλήτων.

 • Έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων για όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων (Οικισμοί Γ’ προτεραιότητας σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ).

 • Ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών και κύρωσή τους στο σύνολο της χώρας έως το 2020.

 • Ολοκλήρωση της 20ετούς Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση με στόχο την αειφόρο διαχείριση και την αύξηση της συνεισφοράς τους στο ΑΕΠ της χώρας.

 • Ολοκλήρωση περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και λειτουργία εθνικού παρατηρητηρίου.

 • Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία και Προώθηση Δράσεων Κυκλικής Οικονομίας.

 • Στελέχωση με προσωπικό αορίστου χρόνου και ενίσχυση με εξοπλισμό όλων (νέων και διευρυμένων) των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

 • Στήριξη αναπτυξιακών δράσεων για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης.

Στον τομέα Οικονομία και την Ανάπτυξη

Για την Οικονομία και την Ανάπτυξη, οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως περιγράφονται στο πολυνομοσχέδιο "για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022" είναι οι εξής:

 • Νέος αναπτυξιακός νόμος: α) Προκήρυξη επόμενων κύκλων των ήδη ενεργοποιημένων καθεστώτων και ενεργοποίηση των καθεστώτων «Ενισχύσεις Καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ», «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και «Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά σχέδια», β) Δημιουργία Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds) με διαχειριστή την ΤΑΝΕΟ ΑΕ, και στόχο τη συμμετοχή σε ΜΜΕ υπό δυσκολία, αλλά με προοπτικές ανάπτυξης, γ) αξιολόγηση του συνόλου των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου ώστε να διερευνηθεί η επίτευξη των τεθέντων στόχων και η τυχόν αναμόρφωσή τους.

 • Χρηματοδότηση από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες για την παροχή ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

 • Μόχλευση πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Εντός του 2018 θα ολοκληρωθεί η επιλογή των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών για το ταμείο επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το Ταμείο Υποδομών (Infrafof) και θα υπογραφούν οι επιμέρους επιχειρησιακές συμφωνίες. Ταυτόχρονα το 2018 είναι σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ´ οίκον" αλλά και του EquiFund (Tαμείο επενδυτικών Συμμετοχών).

 • Αναμόρφωση του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων με στόχο την προσέλκυση άμεσων ξένων και μεγάλων εγχώριων επενδύσεων.

 • Δημιουργία καθεστώτος ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης για τα κέντρα παροχής ενδοομιλικών υπηρεσιών.

 • Ολοκλήρωση της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2018-2021»

 • Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη των εξαγωγών και τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας.

 • Μεταρρύθμιση για την απλούστευση των επιμέρους διαδικασιών αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων και σχέδιο δράσης για την άσκηση εποπτείας και τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων.

 • Υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Δράσης σε κρίσιμους Βιομηχανικούς Κλάδους με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ, με πιλότο τον κλάδο της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

 • Δημιουργία φορέα για τη διασύνδεση των κλάδων Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας - Τουρισμού.

 • Επέκταση των Υπηρεσιών μίας στάσης στο σύνολο του κύκλου ζωής της επιχείρησης, δημιουργία παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας.

 • Αναβάθμιση λειτουργιών και υποδομών του ΕΣΗΔΗΣ.

 • Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ελληνικού Σήματος, ανάπτυξη σύγχρονης Πλατφόρμας Καταναλωτή και τηλεφωνικής γραμμής 1520, αναμόρφωση του συστήματος εποπτείας της αγοράς και αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του ΣΥΚΑΠ.

 • Ψηφιοποίηση του μητρώου εμπορικών σημάτων, με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του κύκλου ζωής των εμπορικών σημάτων.

 • Ψήφιση Νόμου, ίδρυση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

 • Σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ευρύτερα του ιδιωτικού χρέους.

 • Σχεδιασμός σημαντικών αναπτυξιακών έργων, σε συνεργασία με Υπουργεία, Δήμους και Περιφέρειες σε τομείς όπως κοινωνικές υποδομές, διαχείριση απορριμμάτων, περιβάλλον, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας κ.ά. αξιοποιώντας το εργαλείο ΣΔΙΤ.

Όσον αφορά τα άλλα, λιγότερο «πράσινα», Υπουργεία και τομείς πολιτικής, σταχυλογούμε τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που δεσμεύεται η χώρα να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου "για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022":

Τουρισμός

 • Αναβάθμιση του ΕΟΤ, του εθνικού φορέα υλοποίησης της Εθνικής και Περιφερειακής Τουριστικής Πολιτικής για την προώθηση και προβολή της Ελλάδας διεθνώς, με νέο οργανόγραμμα που ενισχύει τις δομές του και ενδυναμώνει το ρόλο του. Αξιοποίηση επιπλέον κονδυλίων για την προβολή της χώρας και του τουριστικού της προϊόντος στο εξωτερικό και ισχυροποίηση του nation brand στο πλαίσιο του τριετούς στρατηγικού σχεδίου για την Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική που αποφασίσθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (ΣΕΕΠ) υπό τον Πρωθυπουργό.

 • Εισαγωγή και αξιοποίηση, εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην άσκηση της τουριστικής πολιτικής.

 • Πρόταση για δημιουργία νέου φορέα για την τουριστική εκπαίδευση (ΝΠΔΔ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που: (α) θα αναβαθμίσει τα προγράμματα σπουδών των ΑΣΤΕ και των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, (β) θα ενισχύσει τη λειτουργία της Σχολής Ξεναγών Αθηνών και θα προχωρήσει στην επαναλειτουργία των Σχολών Ξεναγών Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας, (γ) θα έχει την ευθύνη των προγραμμάτων κατάρτισης και μετεκπαίδευσης εργαζομένων και εποχιακά ανέργων για την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του τουρισμού, και (δ) θα αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Τουρισμού μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων τουριστικής εκπαίδευσης.

 • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω: (α) της ανάπτυξης ολοκληρωμένων, θεματικών τουριστικών προϊόντων και προώθησής τους ανά αγορά στόχο και (β) εθνικών συμφωνιών με διεθνείς Tour Operators και αεροπορικές εταιρίες (απευθείας πτήσεις).

 • Προσέλκυση επενδυτών μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας με στόχο την αξιοποίηση των τουριστικών λιμένων (μαρινών, τουριστικών καταφυγίων). Προβολή και προώθηση της Ελλάδας ως ταξιδιωτικού προορισμού στις βασικές αγορές στόχο και σε νέες αγορές.

 • Ενεργοποίηση του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και του Παρατηρητηρίου Τουρισμού / Αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων και υλικού τεκμηρίωσης για τον κλάδο του τουρισμού σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

 • Ισχυροποίηση του θεσμικού ρόλου της Ελλάδας στα παγκόσμια κέντρα αποφάσεων και πολιτικών για τον τουρισμό μέσω της συμμετοχής του Υπουργείου Τουρισμού σε διεθνή fora (ΟΟΣΑ, WTTC, UNWTO).

 • Ολοκλήρωση των δράσεων ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω του εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων και της ίδρυσης νέων.

 • Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων με δικαιούχους τους ΟΤΑ (εκ νέου χρήση δημοτικών ακινήτων, αναβάθμιση δημοτικών εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών, δημιουργία πολυλειτουργικών πάρκων) για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας.

 • Στήριξη των νησιών του Αν. Αιγαίου (Σάμος, Χίος, Λέσβος, Κως και Λέρος) μέσω στοχευμένων δράσεων τουριστικής προβολής για τη βελτίωση της παγκόσμιας εικόνας τους ως ελκυστικών προορισμών και ενίσχυση των τουριστικών ροών από το εξωτερικό.

Στον τομέα Παιδείας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εμβληματικών δράσεων σε τομείς εθνικής προτεραιότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Πολιτισμός και Επιστήμη, Ιατρική Ακριβείας, Αγροδιατροφή, Κλιματική Αλλαγή.

Στον τομέα της αξιοποίησης ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Από τον Ιούνιο του 2017 δρομολογήθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα ανάκτησης των ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, με στόχο την αναστροφή του αρνητικού κλίματος, την ανάκτηση των απωλεσθέντων εσόδων και αξιών και τη δημιουργία θετικής επίδρασης στην ευρύτερη αγορά. Για αυτό το σκοπό οργανώθηκε ένα σχέδιο στρατηγικών χρήσεων με βάση πολεοδομικά πρότυπα για ιστορικά κέντρα πόλεων αντλώντας από την εμπειρία της Αθήνας και των ευρωπαϊκών ιστορικών πόλεων. Στόχος είναι το citybranding με παράλληλη οικονομική και κοινωνική ανταπόδοση μέσω φιλικών στο χαρακτήρα της πόλης χρήσεων τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών, κατοικίας. Στο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος για οικονομίες κλίμακας και στέγαση υπηρεσιών του ευρύτερου δημοσίου, ενώ ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος πρόσκλησης προς ιδιώτες για στοχευμένες χρήσεις. Το πιλοτικό πρόγραμμα θεωρείται μέχρι στιγμής επιτυχές, και επεκτείνεται στην πόλη του Πειραιά για 30 περίπου ακίνητα στο seafront (ναι, έτσι αναφέρεται το παράκτιο μέτωπο στο μεσοπρόθεσμο…) και στην πόλη του Βόλου σε μεγάλα πρώην βιομηχανικά ακίνητα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Εσωτερικών

 • Θεσμοθέτηση Ηλεκτρονικής Βάσης Καταγραφής Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους και τη δυνατότητα επιτελικού σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών δράσεων.

 • Συγκροτούνται και υλοποιούνται δύο νέα επενδυτικά προγράμματα για τους ΟΤΑ της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ), με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 δις ευρώ για την πενταετία 2018-2022.

 • Αναμόρφωση των Δομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με εξορθολογισμό των θέσεων ευθύνης, καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτές και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ναυτιλία και Νησιωτική Πολιτική

 • Σχεδιασμός και εφαρμογή εθνικής λιμενικής πολιτικής, με στόχο την ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής μας, την ενίσχυση του ρόλου των ελληνικών λιμένων στο εθνικό και περιφερειακό διεθνές μεταφορικό σύστημα και την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων EFSI και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις βελτίωσης και ανάπτυξης στους ελληνικούς λιμένες.

 • Αναβάθμιση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών θαλασσίου τουρισμού με δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας και του yachting.

 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται διεθνώς στους λιμένες και στους σταθμούς εξυπηρέτησης πλοίων, φορτίων, επιβατών και χερσαίων μεταφορικών μέσων, με στόχο την υιοθέτηση και ανάπτυξή τους στους ελληνικούς λιμένες.

 • Εκμετάλλευση των χερσαίων χώρων της ζώνης Λιμένα και αξιοποίηση της περιουσίας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

 • Διαφύλαξη της εδαφικής συνοχής και διασύνδεση μεταξύ των νησιωτικών περιοχών και της ενδοχώρας, μέσω των επιδοτήσεων άγονων γραμμών διασφαλίζοντας ένα αποτελεσματικό σύστημα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

 • Εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου με στόχο την προστασία της νησιωτικότητας και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής για τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.

 • Κάλυψη αναγκών υδροδότησης των νησιών και ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά

 • Ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.

 • Αναδιαμόρφωση του πλαισίου διενέργειας επιθεωρήσεων και μετασχηματισμός του Κλάδου Επιθεωρήσεων Πλοίων σε έναν αποτελεσματικό εποπτικό φορέα των Εξουσιοδοτημένων Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Νηογνώμονες).

 • Πιστοποίηση, εκπαίδευση και διατήρηση της επάρκειας των επιθεωρητών/ ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 • Προστασία και διαχείριση των θαλασσίων συνόρων της χώρας μας, σε συνάρτηση με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και επιχειρησιακή συνεργασία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής FRONTEΧ.

 • Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων, μέσω της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) και της αξιοποίησης πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

 • Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

 • Διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την υλοποίηση προμηθειών επιχειρησιακού εξοπλισμού, μέσων και συστημάτων με την αξιοποίηση πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

 • Αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνιών, δορυφορικού εντοπισμού και διασφάλιση παροχής υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας, με σκοπό την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας.

 • Συντήρηση, αναβάθμιση / αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης πτητικών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και εκπαίδευση ιπτάμενου προσωπικού.

 • Επισκευή και συντήρηση κτιριακών υποδομών λιμενικών αρχών και ενεργειακή αναβάθμισή τους.

 • Υλοποίηση δράσεων συγχρηματοδοτημένων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) με στόχο την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Πολιτισμός

Ένταξη κτηρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εποπτευόμενων φορέων του σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας δημοσίων κτηρίων.

Αθλητισμός

 • Εκπόνηση ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για την συντήρηση / βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων ανά την επικράτεια.

 • Ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού.

 • Διενέργεια Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων στην Πάτρα, 2019.

 • Διενέργεια Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κωπηλασίας στην λίμνη Ιωαννίνων, 2019 (η οποία σημειώνουμε ότι είναι προστατευόμενη περιοχή και αναμένεται η έγκριση από το ΥΠΕΝ του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της)

Επικρατείας

Σύσταση και λειτουργία, με συνεποπτεία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, της εταιρείας ειδικού σκοπού ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε., υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας του Δημοσίου, με σκοπό να επιτευχθεί συντονισμένα και κατά προτεραιότητα η ταχύρρυθμη υλοποίηση αναπλάσεων στην πόλη της Αθήνας και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των υπό ανάπλαση περιοχών, την τόνωση της κοινωνικής συνοχής και την οικονομική τους ανάπτυξη. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την ανάπλαση των «Προσφυγικών» της Λ. Αλεξάνδρας και το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση