Μονοπάτια: Τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών

Σε νέα τροποποίηση της απόφασης για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου.

Αναλυτικά:

«1) Στο άρθρο 3 «Κατηγορίες ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» προστίθεται κατηγορία, ως εξής:
Γ. Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μονοπάτια μπορούν να συνδυάζονται, συμπληρώνονται ή/και συνεχίζονται και να αποτελέσουν ένα ενιαίο δίκτυο ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών σε μια ευρύτερη περιοχή (π.χ. Περιφέρεια, περιοχή αρμοδιότητας πέραν του ενός δήμου, νησί) και να φέρουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την κατασκευή και τη σήμανσή τους.
2) Στο άρθρο 12 «Πιστοποίηση ορειβατικών/πεζοπορικών μονοπατιών», προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

Η διαδικασία της πιστοποίησης και η παροχή της σχετικής ετικέτας (κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 9 της Υ.Α. του θέματος όπως ισχύει), προς τα υφιστάμενα μονοπάτια ή/και δίκτυα μονοπατιών περιγράφεται ως εξής :

α. Εντός του χρονικού ορίου των 3 ετών μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί η καταγραφή και η αξιολόγηση των υφιστάμενων μονοπατιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 της παρούσας, και μετά την δημοσιοποίηση της παρούσας, οι δικαιούχοι οι οποίοι κατά την κρίση τους πληρούν τα κριτήρια του παρόντος άρθρου, δύναται να συντάξουν τον προαναφερόμενο Φάκελο Καταγραφής – Αξιολόγησης στην οικεία Δ/νση Δασών. Εφόσον συντρέχουν όλα τα προαπαιτούμενα, παραλαμβάνουν την ετικέτα πιστοποίησης κατά τα αναγραφόμενα του άρθρου 9 παρ. στ.

β. Με την ολοκλήρωση της εργασίας της καταγραφής, οι δικαιούχοι των μονοπατιών ή των δικτύων μονοπατιών που έχουν αξιολογηθεί ότι εμπίπτουν στην κατηγορία Α κατά τα προαναφερόμενα, παραλαμβάνουν την ετικέτα πιστοποίησης την οποία υποχρεούνται να τοποθετήσουν κατά τα αναγραφόμενα του άρθρου 9 παρ. στ.

γ. Με την ολοκλήρωση της εργασίας της καταγραφής, οι δικαιούχοι των μονοπατιών ή των δικτύων μονοπατιών που έχουν αξιολογηθεί ότι εμπίπτουν στην κατηγορία Β κατά τα προαναφερόμενα, για να παραλάβουν την ετικέτα πιστοποίησης πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

  • Όσον αφορά στο κατάστρωμα, οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον εκάστοτε δικαιούχο κατά τα αναγραφόμενα του άρθρου 11 παρ. 4α ή 4β αναλόγως.
  • Όσον αφορά στη σήμανση περιγράφονται οι παρακάτω υποπεριπτώσεις:

i) Στην περίπτωση που οι πινακίδες σήμανσης έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί κατά τα προβλεπόμενα στην Υ.Α του θέματος όπως ισχύει, και μέρος αυτών ή το σύνολό τους έχουν φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθούν κατά περίπτωση, με κατάθεση απλής Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής στην οικεία Δ/νση Δασών, χωρίς να απαιτείται μελέτη. ii) Στην περίπτωση που οι πινακίδες σήμανσης έχουν άλλες διαστάσεις και άλλες αναγραφόμενες πληροφορίες από τα προβλεπόμενα στην Υ.Α του θέματος όπως ισχύει, αλλά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, τότε θα πρέπει να αντικατασταθούν ή/και συμπληρωθούν κατ’ ελάχιστο οι Πινακίδες Υποδοχής με όλες τις προβλεπόμενες πληροφορίες κατά τα αναγραφόμενα του άρθρου 9 παρ. α της Υ.Α. του θέματος όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά, για τα υφιστάμενα μονοπάτια ή δίκτυα μονοπατιών (προ της δημοσίευσης της Υ.Α. 151344/165 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, διάνοιξης και συντήρησης των ορεινών – πεζοπορικών μονοπατιών») διατηρείται η σήμανση που έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες του Υπουργείου (βλ. άρθρο 10, παρ. Β1 της σχετικής Υ.Α. όπως ισχύει). Η αντικατάσταση ή συμπλήρωση των παραπάνω Πινακίδων Υποδοχής, δύναται να γίνει με κατάθεση απλής Τεχνικής Έκθεσης – Περιγραφής στην οικεία Δ/νση Δασών, χωρίς να απαιτείται μελέτη.

δ. Όσον αφορά στα μονοπάτια ή τα δίκτυα μονοπατιών που μελετώνται, εγκρίνονται και κατασκευάζονται μετά την υπογραφή της Υ.Α. 151344/165/18-01-2017 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, διάνοιξης και συντήρησης των ορεινών – πεζοπορικών μονοπατιών» όπως ισχύει, με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης, διάνοιξης και σήμανσης, ο δικαιούχος ενημερώνει την οικεία Δ/νση Δασών και παραλαμβάνει την ετικέτα πιστοποίησης. Στην περίπτωση που σε μελλοντική αυτοψία διαπιστωθούν ελλείψεις ή παρατυπίες στο μονοπάτι ή το δίκτυο, η αρμόδια Σ.Ε.Π.Ο.Δ., επισημαίνει τα σημεία ή τα στοιχεία που χρήζουν επιδιόρθωσης, συντήρησης ή συμπλήρωσης και ενημερώνει μέσω της οικείας Δ/νσης Δασών τον δικαιούχο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Εάν παρέλθει διάστημα πέραν των τριών μηνών και δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές εργασίες η οικεία Δ/νση Δασών, μπορεί να αποσύρει την ετικέτα πιστοποίησης από το μονοπάτι ή το δίκτυο.
ε. Η ετικέτα πιστοποίησης τοποθετείται στην Πινακίδα Υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 9 της Υ.Α. του θέματος όπως ισχύει. Η ημερομηνία της επόμενης συντήρησης η οποία αναγράφεται σε αυτήν καθορίζεται με βάση τη σχετική έκθεση που συντάσσει η αρμόδια Σ.Ε.Π.Ο.Δ. μετά την ετήσια συνεδρίασή της και τους σχετικούς ελέγχους και αυτοψίες που διενεργεί τον Οκτώβριο κάθε έτους ως οφείλει, αλλά και κάθε φορά που συντρέχει ειδικός λόγος (π.χ. μετά από κάποιο έκτακτο σοβαρό καιρικό φαινόμενο, μετά από ένα σεισμό κ.ο.κ.) ο οποίος ενεργοποιεί έκτακτη συνεδρίασή της..

3) Στο άρθρο 13 «Δικαιούχοι κατασκευής και συντήρησης ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών», τροποποιούνται οι παράγραφοι 1β και 2β, ως εξής:

α. το πρώτο αδάφιο της παρ. 1β αντικαθίσταται, ως εξής: «Εκτός από τη δασική υπηρεσία, δικαιούχοι για την κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών δύναται να είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, οι φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών καθώς και τα σωματεία
ορειβατών, πεζοπόρων και αναρριχητών, φιλοπεριβαλλοντικοί, κυνηγετικοί και ποδηλατικοί σύλλογοι ή / και σωματεία, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ), οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) που εντάσσονται στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού μετά από έγκριση δασικής μελέτης που ακολουθεί το διάγραμμα ύλης του Παραρτήματος Ι της παρούσας».

β. η παρ. 2β αντικαθίσταται, ως εξής:
«Η συντήρηση και η οροσήμανση των υφιστάμενων ορειβατικών μονοπατιών δύναται να βαρύνει το δημόσιο ή άλλο ενδιαφερόμενο φορέα όπως και τους παραπάνω δικαιούχους της παρ. 1β (ΟΤΑ, Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής, Σωματείο, Α.Μ.Κ.Ε. κλπ), και ανατίθεται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος και έγκριση αυτού από την οικεία δασική υπηρεσία, της έκθεσης της Σ.Ε.Π.Ο.Δ και της αντίστοιχης εκτίμησης της οικονομικής δαπάνης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 της παρούσης.

4) Στο άρθρο 15 «Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων», τροποποιούνται οι παρ. 1 και 4 ως εξής:

α. Η παρ. 1) αντικαθίσταται ως εξής:
Η Δ/νση Δασών κάθε Νομού υποχρεούται κάθε 2 έτη να συστήνει -μη αμοιβόμενες- Συμβουλευτικές Επιτροπές Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.), που θα αποτελείται από: εκπρόσωπο την τοπικής δασικής υπηρεσίας, εκπρόσωπο του οικείου ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εκπροσώπους ορειβατικών συλλόγων, σωματείων, εν δυνάμει δικαιούχους κατά το άρθρο 13 και ενδεχομένως άλλων σχετικών φορέων της περιοχής (π.χ. εκπροσώπους ΑμεΑ). Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές, δύναται να συστήνεται υπό την οικεία Δ/νση Δασών Συμβουλευτική Επιτροπή Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.), για κάθε νησί ξεχωριστά. Επισημαίνεται ότι η συγκρότηση Σ.Ε.Π.Ο.Δ. είναι επιτακτική, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από σχετικές πιστώσεις έργα ως ανωτέρω.
β. Στην παρ. 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

Πέραν των συνεδριάσεων που προβλέπονται στην ανωτέρω παράγραφο, η Σ.Ε.Π.Ο.Δ. οφείλει να συνεδριάζει και πραγματοποιεί ελέγχους και αυτοψίες και να καταθέτει την αντίστοιχη Έκθεση για τις ανάγκες συντήρησης που μπορεί να έχουν προκύψει και σε έκτακτες περιστάσεις όπως π.χ. μετά από κάποιο έκτακτο σοβαρό καιρικό φαινόμενο, μετά από ένα σεισμό κ.ο.κ.

5) Στο άρθρο 16 «Καταγραφή μονοπατιών», τροποποιούνται οι παρ. 2 και 3 ως εξής:

α. η παρ. 2, αναριθμείται σε παρ. 2.1 και στο τέλος αυτής προστίθεται παρ. 2.2 ως εξής:

2. Οι οικείες Δ/νσεις Δασών των Νομών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την καταγραφή των υφιστάμενων μονοπατιών πλην των εθνικών και των ευρωπαϊκών (η καταγραφή των οποίων γίνεται από την Ε.Ο.Ο.Α σε συνεργασία με τη Γεν. Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και Α.Π. του ΥΠΕΝ), αναθέτουν στη Σ.Ε.Π.Ο.Δ. να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες και υλικό ώστε για κάθε
μονοπάτι ή δίκτυο μονοπατιών να συνταχθεί σχετικός Φάκελος Καταγραφής – Αξιολόγησης στον οποίο θα εμπεριέχονται τα παρακάτω στοιχεία :

Α) Γενική έκθεση για κάθε μονοπάτι ή δίκτυο μονοπατιών.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει τη γενική εικόνα του δικτύου (γεωγραφική και διοικητική ένταξη), το ιστορικό και το πλαίσιο δημιουργίας του (πρόγραμμα, χρηματοδότηση, φορέας υλοποίησης κλπ), την κατάσταση λειτουργίας του και τη διασύνδεσή του με την τοπική οικονομία.

Β) Στοιχεία καταγραφής και ιδιότητες διαδρομών.

Αρχείο με τη γεωμετρία της διαδρομής, δηλαδή αρχείο με συντεταγμένες του ίχνους του μονοπατιού στο έδαφος. Η πληροφορία αυτή : • θα περιγράφεται ψηφιακά κατά τα αναγραφόμενα στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου της Υ.Α. 151344/165/18-01-2017 “Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, διάνοιξης και συντήρησης των ορεινών – πεζοπορικών μονοπατιών” όπως ισχύει, • θα είναι διορθωμένη πάνω σε ορθοφωτογραφίες ή ορθοφωτοχάρτες συνορθωμένα στο ΕΓΣΑ87 και θα παραδοθεί σε αρχεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ESRI shapefiles). Η βάση δεδομένων του shapefile (αρχείο dbf) πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τρία πεδία, όπου θα καταχωρηθούν οι ιδιότητες κάθε διαδρομής. • κατ’ εξαίρεση, αν δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης αρχείων shapefiles, τα δεδομένα μπορούν να παραδοθούν σε αρχεία DXF (.dxf). Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιότητες των διαδρομών θα παραδοθούν σε ένα αρχείο Πίνακα Excel, με την ονομασία ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ με τη δομή που περιγράφεται πιο κάτω (κατά το συνημμένο πρότυπο).
ΔΟΜΗ του «Πίνακα Στοιχείων Καταγραφής Μονοπατιών» (Excel) : Ο Πίνακας Στοιχείων Καταγραφής Μονοπατιών (Exclel), θα έχει 6 στήλες (PERIOXI, DIADROMI, SKELOS, EIDOS, DYSKOLIA, SXOLIO) και όσες γραμμές απαιτηθούν (ανάλογα με τον αριθμό των μονοπατιών). Για κάθε μεμονωμένο μονοπάτι αρκεί μία σειρά, για κάθε δίκτυο περισσότερες. i) Διευκρινιστικά στοιχεία (ως προς το Excel):

o ΣΤΗΛΗ DIADROMH : Το κάθε δίκτυο μονοπατιών μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες διαδρομές. Κάθε διαδρομή μπορεί να αποτελείται από 1 ή περισσότερες γραμμές (polylines). Όλες οι γραμμές της ίδιας διαδρομής θα πρέπει να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό αναγνώρισης, που θα καταχωρηθεί σε ένα πεδίο κειμένου με ένα χαρακτηριστικό όνομα π.χ. Τμήμα 1. o ΣTHLH EIDOS : Για κάθε διαδρομή (το σύνολο δηλαδή των τμημάτων) θα πρέπει να προταθεί ο χαρακτηρισμός της, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 «Είδη ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» «Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» της Υ.Α. του θέματος όπως ισχύει για τις κατηγορίες 1,2,3,4, δηλαδή : Ε (Εnter) για τα Μονοπάτια Αναψυχής, L (Learn) για Εκπαιδευτικά – θεματικά μονοπάτια,
B (Bike) για Ποδηλατικά μονοπάτια, A (Amea) για Μονοπάτια προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ, και για την κατηγορία 5 Τ (Trad) για τα Μονοπάτια Διαβίωσης o ΣTHLH DYSKOLIA : Για κάθε διαδρομή (το σύνολο δηλαδή των τμημάτων) θα πρέπει να προταθεί ο χαρακτηρισμός της, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 5 «Είδη ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» και τα κριτήρια του Άρθρου 5 «Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών» της Υ.Α. του θέματος όπως ισχύει για τις κατηγορίες 1,2,3,4, δηλαδή : Ε (EASY – ΕΥΚΟΛΗ) M (MEDIUM – ΜΕΤΡΙΑ) H (HARD – ΔΥΣΚΟΛΗ) VH (VERY HARD – ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ) o ΣΤΗΛΗ SXOLIA : Μπορούν να προστεθούν σχόλια ανά διαδρομή αναφερόμενα στο σύνολό της ή σε συγκεκριμένα τμήματα ii) Διευκρινιστικά στοιχεία (ως προς τα αρχεία shapefile):

Γενικότερα στα shapefiles θα συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία που καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ (Excel) και θα καταχωρούνται κατά τον ίδιο τρόπο όπως σε αυτόν.

α. Φωτογραφίες των σημείων ενδιαφέροντος του μονοπατιού (μνημεία, εκκλησίες, αλώνια, θέσεις ιδιαίτερης θέας, τμήματα τεχνικής δυσκολίας). Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν στα μεταδεδομένα τους την πληροφορία της θέσης λήψης.

β .Περιγραφή κειμένου που πρέπει να τεκμηριώνει το χαρακτήρα της διαδρομής (Αναψυχής, Εκπαιδευτική, Ποδηλατική, ΑΜΕΑ, Επιβίωσης), κάνοντας αναφορά στα σχετικά σημεία ενδιαφέροντος πάνω στην πορεία.

γ.Περιγραφή και φωτογραφία των στοιχείων σήμανσης (πινακίδες εισόδου, πινακίδες κατεύθυνσης, πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος, επιβεβαιωτικά σημάδια), ταξινομημένων ως προς το είδος, το μέγεθος και το σκοπό. Η περιγραφή και η φωτογραφία των πινακίδων θα πρέπει να παρέχει επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες για τον τρόπο τοποθέτησής της, την αναγραφόμενη πληροφορία, το υλικό κατασκευής και την κατάστασή της.

Γ) Έκθεση αξιολόγησης και κατάταξη του μονοπατιού ή του δικτύου σε 2 κατηγορίες, με βάση τη βατότητα (κατάσταση του καταστρώματος, άνεση κίνησης σε σχέση με τη βλάστηση, ευκολία διέλευσης τεχνικά δύσκολων σημείων, πχ. Ρεματιές), τη μορφή και συνέπεια της σήμανσης και τη συνδεσιμότητα με το γύρω δίκτυο οικισμών και εξυπηρετήσεων όπως παρακάτω:

- Κατηγορία Α : Μονοπάτια που βρίσκονται σε καλή κατάσταση (καλή βατότητα, ικανοποιητική δικτύωση, ικανοποιητική σήμανση) - Κατηγορία Β : Μονοπάτια που χρειάζονται βελτιώσεις (η βατότητα ή η σήμανση παρουσιάζουν ελλείψεις, ή η σύνδεση με την ευρύτερη περιοχή δεν είναι λειτουργική και χρειάζεται ανάπτυξη).

Στην περίπτωση που ένα μονοπάτι ή δίκτυο κατατάχτηκε στην Κατηγορία Β στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιγράφονται οι ελλείψεις ή και οι ανάγκες παρεμβάσεων, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στη βατότητα, τη δικτύωση και τη σήμανση.

Σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου της καταγραφής και αξιολόγησης από διαθέσιμες εθνικές και ευρωπαϊκές πιστώσεις από τις οικείες Δ/νσεις Δασων εγκαίρως, τότε η εργασία αυτή μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικά γραφεία μελετών κατά τα αναγραφόμενα στο άρθρο 16, παρ.2 της Υ.Α. του θέματος όπως ισχύει.

Με το πέρας της σύνταξης των παραπάνω Φακέλων Καταγραφής – Αξιολόγησης πραγματοποιείται η σύνταξη των σχετικών Καταλόγων (βλ. άρθρο 16, παρ.2.1 της σχετικής Υ.Α. όπως ισχύει) καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα του ίδιου άρθρου (βλ. άρθρο 16 παρ. 3 της σχετικής Υ.Α. όπως ισχύει).

β. Στο τέλος της παρ. 3 προστίθενται τα κάτωθι εδάφια:

Όσον αφορά στα υφιστάμενα μονοπάτια ή δίκτυα μονοπατιών οι Δ/νσεις Δασών κάθε Νομού οφείλουν να αποστέλλουν τα στοιχεία της καταγραφής στις Γεν. Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα των 3 ετών σταδιακά όπως συγκεντρώνονται και όχι πέραν την παρέλευσης ενός επιπλέον μηνός μετά από αυτό. Οι Γεν. Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οφείλουν να αποστέλλουν άμεσα και πάντως όχι πέραν των 10 ημερών τα στοιχεία της καταγραφής στην Γεν. Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, κάθε φορά που παραλαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία καταγραφής και συντάσσουν το σχετικό Φάκελο Καταγραφής – Αξιολόγησης για κάθε μεμονωμένο μονοπάτι ή δίκτυο. Στην περίπτωση που καταγράφονται πάνω από ένα μονοπάτι ή/και δίκτυο για μια περιοχή της δικαιοδοσίας της εκάστοτε Δ/νσης Δασών, οι Φάκελοι Καταγραφής – Αξιολόγησης αποστέλλονται τμηματικά όπως συμπληρώνονται (δεν απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω εργασία για το σύνολο της περιοχής).

Όσον αφορά στα μονοπάτια ή τα δίκτυα μονοπατιών που μελετώνται, εγκρίνονται και υλοποιούνται μετά την υπογραφή της παρούσας Υ.Α., η καταγραφή τους στους σχετικούς καταλόγους γίνεται άμεσα με την έγκριση της οικείας μελέτης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 151344/165/18-1-2017 (ΦΕΚ 206/Β΄/30-01-2017) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Δείτε αναλυτικά την τροποποιητική απόφαση, ΕΔΩ.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση