Μόνο το 20% της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών παίρνει μέτρα προστασίας των φυσικών αποθεμάτων

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Μόνο το 20% των επιχειρήσεων τροφίµων-ποτών, σε παγκόσµιο επίπεδο, έχει υιοθετήσει µέτρα για την προστασία των φυσικών αποθεµάτων και λαµβάνουν υπόψη τους την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα από γεωργικές πρακτικές.

Αυτό τονίζεται σε πρόσφατη μελέτη της ασφαλιστικής εταιρείας Allianz, η οποία δηµοσίευσε έκθεσή της που µελετάει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την δραστηριότητα 12 διαφορετικών κλάδων της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και ο αγροτικός.

Επιπλέον, η έκθεση τονίζει ότι η χλωρίδα και η πανίδα διαταράσσονται από τη χρήση φυτοφαρµάκων, ενώ µειώνονται η γονιµότητα και οι αποδόσεις των ζώων, η συγκοµιδή και οι στρεµµατικές αποδόσεις για τους παραγωγούς.

Ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων έχει αρχίσει να ενσωµατώνει το κόστος του φυσικού κεφαλαίου στη λήψη των αποφάσεων του, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει επικείµενες απειλές για το περιβάλλον, όπως η µελλοντική υδατική διαθεσιµότητα και οι εκπομπές αερίων ρύπων.

Ο κλάδος των τροφίµων-ποτών βασίζεται κατά κύριο λόγο στα αγροτικά προϊόντα, τα οποία µε τη σειρά τους επηρεάζουν και επηρεάζονται από την επερχόµενη κλιµατική αλλαγή.

Ακόμη, ο αγροδιατροφικός τοµέας εξαρτάται σηµαντικά από το νερό άρδευσης, αλλά και από αυτό που χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της βιοµηχανικής επεξεργασίας.

Παράλληλα, επιδρά τόσο στις ποσότητες που αντλούνται, όσο και στην ίδια τη µόλυνση των υδάτων.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προστασίας των υδάτων έχει από το έτος 2000 ως στόχο την προστασία ποταµών και λιµνών, υπόγειων υδάτων καθώς και των θαλασσών.

Επιπλέον, υπάρχει πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για την αντιµετώπιση της µόλυνσης των υδάτων από το άζωτο κατά την αγροτική δραστηριότητα.

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε µια νέα αναφορά, στην οποία διαπιστώνεται η µείωση των µολυσµένων υδάτων, που οφείλεται στη νιτροποίηση από τον αγροτικό τοµέα. Σύμφωνα με αυτή την αναφορά, η Μάλτα, η Γερµανία και η Ισπανία παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη σχετική ρύπανση, υπερβαίνοντας τα όρια µε ποσοστά 71%, 28% και 21,5% αντίστοιχα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Κοµισιόν πρότεινε σχέδιο για την αξιοποίηση της άρδευσης του µη πόσιµου νερού για αγροτική χρήση. Επιπλέον, τα µέτρα που προτάθηκαν έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών για την αποκατάσταση του νερού που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφών και ποτών.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση