Νέο «Εξοικονομώ»: Διευκρινίσεις για θέματα πιστοποιήσεων και επιλεξιμότητας (πίνακας)

Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα πιστοποιήσεων και επιλεξιμότητας στο «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ» δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την απαίτηση πιστοποίησης ενεργειακών χαρακτηριστικών και σήμανσης CE των υλικών και συστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος, αυτή περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Κύρια προϊόντα και Η/Μ συστήματα παρεμβάσεων

Απαίτηση

Α/Α

Δομικά προϊόντα / υλικά

Ενεργειακά χαρακτηριστικά

Σήμανση CE *

Δελτίο προϊόντος  (Product Fiche)

1

Πλαίσιο κουφώματος με υαλοπίνακες

ΝΑΙ

ΝΑΙ

---

2

Yαλοπίνακες (χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

---

3

Εξώφυλλα και Ρολλά κουφωμάτων (1)

ΌΧΙ(1)

ΝΑΙ

---

4

Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης

ΌΧΙ

ΝΑΙ*

---

5

Θερμομονωτικά υλικά, εξωτερικά σύνθετα θερμομονωτικά συστήματα (ETICS), γυψοσανίδες

ΝΑΙ

ΝΑΙ

---

Ηλεκτρομηχανολογικά Συστήματα

6

Σύστημα καυστήρα - λέβητα πετρελαίου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

Σύστημα καυστήρα - λέβητα φυσικού αερίου / υγραερίου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8

Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης - Ψύξης)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΥΘΗΑ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

Σύστημα λέβητα βιομάζας συνεχούς τροφοδοσίας (πχ πέλλετ)

ΝΑΙ

ΌΧΙ **

ΌΧΙ

12

Σύστημα λέβητα βιομάζας μη συνεχούς τροφοδοσίας (πχ ξύλου)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

13

Ενεργειακό τζάκι (αερόθερμο/καλοριφέρ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

14

Αντλίες θερμότητα αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ψύξη χώρου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15

Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

16

Ηλιοθερμικό σύστημα συλλέκτη - ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

17

Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

18

Αντλία θερμότητας (για παροχή ΖΝΧ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Ενεργειακά χαρακτηριστικά:

Συντελεστής θερμοπερατότητας U (Uf, Ug, Uw), θερμική αντίσταση υλικών R, ισχύς  P, βάσει των οποίων γίνεται η κατάταξη στις υποκατηγορίες παρεμβάσεων και στα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών.

(1) Όταν το κουτί αποτελεί μέρος του κουφώματος (επικαθήμενο), τότε υπάρχει απαίτηση θερμικών ενεργειακών χαρακτηριστικών.

Σήμανση CE:

* Για όσα από τα υλικά/συστήματα δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, αυτό δηλώνεται με υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του προμηθευτή (παραρτήματα VIII-Β/Γ)

** Απαιτείται Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του προϊόντος.

Επισήμανση: το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 δεν αποτελεί σήμανση CE.

Δελτίο  προϊόντος: Κανονισμοί (ΕΕ) 626/2011, 811/2013, 812/2013 (Οδηγία 2010/30/ΕΕ)

Στις περιπτώσεις που ο ταμιευτήρας αποθήκευσης του ΖΝΧ είναι ενσωματωμένος στο σύστημα θέρμανσης, το Δελτίο προϊόντος αφορά το ενιαίο σύστημα, όπως και σε κάθε περίπτωση όπου αναφέρεται “σύστημα”.

Για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις της κατηγορίας 3 (πλην των 3.ΣΤ και 3.Η), όσον αφορά την ένταξη της Ισχύος P στις κατηγορίες δαπάνης Ι ως VIII, αυτή αφορά την αναγραφόμενη τιμή στο Δελτίο Προϊόντος ως εξής:

  • Για τις υποκατηγορίες 3.Α & 3.Β: Την Ονομαστική θερμική ισχύ (Nominal heat output), συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα.
  • Για τις υποκατηγορίες 3.Γ & 3.Δ: Την Ονομαστική θερμική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της ονομαστικής θερμικής ισχύος κάθε συμπληρωματικού θερμαντήρα (θερμότερο κλίμα).
  • Για την υποκατηγορία 3.Ε: Την Ονομαστική θερμική ισχύ  (Prated).
  • Για την υποκατηγορία 3.Z: Το φορτίο σχεδιασμού (Design load) για την λειτουργία της ψύξης. Για τις περιπτώσεις που έχει επιλεγεί η τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου multi split, η κατάταξη στις κατηγορίες δαπάνης I έως III, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο σχεδιασμού της εξωτερικής μονάδας, ανεξαρτήτως του αριθμού των εσωτερικών μονάδων.

Για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις της κατηγορίας 3.ΣΤ, όσον αφορά την ένταξη της Ισχύος P στις κατηγορίες δαπάνης Ι έως VIII για τους λέβητες βιομάζας (ξύλου – πελλέτας) και στις κατηγορίες I έως IV για τα ενεργειακά τζάκια, αυτή αφορά:

  • την ονομαστική θερμική ισχύ που δηλώνεται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Σε περίπτωση εύρους ισχύος λαμβάνεται η μέγιστη.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση