ΝΕΟΣ KANONIΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

 

 Πρόστιμα έως και 1500 ευρώ θα επιβάλλονται στους παραβάτες

 Ο νέος  κανονισμός καθαριότητας είναι σχεδιασμένος να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του νησιού και να υπηρετεί αρχές και στόχους που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας του νησιού, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων (στερεά απόβλητα). Ο προηγούμενος κανονισμός είχε συνταχθεί το 1990.

 Η βασική του φιλοσοφία στηρίζεται στην αλληλοκατανόηση και την υπεύθυνη συνεργασία Δήμου και Δημοτών. Περιλαμβάνει όμως ως ύστατο μέσον και κυρώσεις για τις περιπτώσεις των δημοτών εκείνων που αρνούνται να συνεργαστούν ή αδιαφορούν  για την καθαριότητα του νησιού και την προστασία του περιβάλλοντος επεσήμανε  ο     ΝΙΚΟΣ ΑΓΑΛΛΟΥ    αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

 Αποσπασματικά επιλέξαμε μέρη του ισχύοντος κανονισμού

 Ειδικά για προϊόντα κηπευτικών εργασιών όπως:

 -Φύλλα ξερά, άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.τ.λ. πρέπει να αποδομούνται ή με κλαδοτεμαχιστή ενταφιασμού ή καύση όταν επιτρέπεται (από Οκτώβριο μέχρι Μάϊο) στους χώρους παραγωγής τους (αγροτεμάχια, κήπους κ.τ.λ.) με ευθύνη του δημότη. Απαγορεύεται η απόρριψη επί του πεζοδρομίου χύμα. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής ο δήμος επιβάλλει , ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων, πρόστιμο  ύψους 200 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

-Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.τ.λ. πρέπει να αποδομούνται ή με κλαδοτεμαχιστή ενταφιασμού ή καύση όταν επιτρέπεται (από Οκτώβριο μέχρι Μάϊο) στους χώρους παραγωγής  τους αγροτεμάχια, κήπους κ.τ.λ με ευθύνη του δημότη απαγορεύεται η απόρριψη επί του πεζοδρομίου χύμα. Σε βάρος των παραβατών της διάταξης αυτής ο δήμος επιβάλλει ,ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων, πρόστιμο ύψους 200 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

-Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.

 -Χαρτοκιβώτια, παλιά περιοδικά, εφημερίδες κ.τ.λ. πρέπει να συσκευάζονται σε πακέτα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος τους και να τοποθετούνται μέσα σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που φέρουν διακριτικό γνώρισμα.

- Απαγορεύεται η τοποθέτηση ,εντός των κάδων, ογκωδών αντικειμένων, οικοδομικών υλικών και χαρτοκιβωτίων που δεν έχει ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους.

- Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική των κατοικημένων περιοχών του Δήμου και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος.

Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 200 ευρώ.

- Απαγορεύεται η απόρριψη μπαζών και σκουπιδιών καθώς και πάσης φύσεως παλαιών και άχρηστων αντικειμένων πλησίον δημοτικών και αγροτικών δρόμων. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη μπαζών, σκουπιδιών και αντικειμένων μέσα σε παλαιά πηγάδια, ρέματα και κοίτες χειμάρρων . Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη και εγκατάλειψη σκουπιδιών και πάσης φύσεως απορριμμάτων σε όλο το μήκος  των ακτών και των παραλιών του Δήμου μας. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με  πρόστιμο ύψους 1500 ευρώ το οποίο σε περίπτωση υποτροπής θα διπλασιάζεται.

Με άλλη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα οριστούν συγκεκριμένοι χώροι αποθήκευσης μπαζών, ογκωδών υλικών κατεδάφισης, ηλεκτρικών συσκευών, ελαστικών οχημάτων κ.τ.λ.

 Απαγορεύεται να διοχετεύονται  στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους  υγρά απόβλητα που μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης ο Δήμος επιβάλλει σε βάρος του  παραβάτη, ανάλογα με την έκταση της ρύπανσης, χρηματικό πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

- Οι ιδιοκτήτες ή νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους για το λόγο αυτό θα πρέπει να τα περιφράξουν και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφόσον διαπιστωθεί  παράβαση της παρούσας διάταξης ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπευθύνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν μετά την πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο και καταλογίζοντας τα έξοδα καθαρισμού στους ιδιοκτήτες. Επίσης επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ                                              ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

 

 1. 1.    Εναπόθεση υπόλοιπα καθαρισμού κήπων,                                                     200

Φύλλα, χόρτα κ.τ.λ. χύμα επί του πεζοδρομίου

Ή οδοστρώματος. Αρθρο 4.1

 1. Εναπόθεση κλαδοκάθαρα χύμα επί του                                                          200     

        Πεζοδρομίου ή οδοστρώματος. Άρθρο 4.2

 1. Μη αναγραφή επωνυμίας του καταστήματος στους κάδους                      200
 2. Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από κάδους.  Άρθρο 5.6                           200
 3. 5.    Μετακίνηση κάδων. Άρθρο 5.7                                                                         500
 4. 6.    Σταθμευμένα αυτοκίνητα μπροστά σε κάδους. Άρθρο 5.8                         100
 5. 7.    Νερά στους δρόμους από πλυντήρια, βόθρους,                                            300

πλύσιμο αυτοκινήτων. Άρθρο 5.10             

 1. Κατάληψη πεζοδρομίου από ογκώδη απορρίμματα                                     200                                 

Άρθρο 6.1  

 1. 9.    Μη ελαχιστοποίηση του όγκου πάσης φύσεως απορριμμάτων                  200

που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

εμπορικά καταστήματα, super market κ.τ.λ. Άρθρο 6.2

 1. 10.          Απόρριψη μπαζών, σκουπιδιών και πάσης φύσεως άχρηστων                   1500

Αντικειμένων πλησίον αγροτικών και δημοτικών δρόμων καθώς και

σε όλο το μήκος ακτών και παραλιών Άρθρο 6.3

 1. 11.          Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε             300

αντικειμένων ή υλικού από καταστήματα.(ψυγεία, πάγκοι, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών κ.τ.λ.)Άρθρο 7.1

 1. 12.          Διεξαγωγή εργασιών από συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων                      300

Μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων κ.τ.λ.

Άρθρο 7.2

 1. 13.          Αμέλεια καθαρισμού μισθωμένων χώρων και ρύπανση                                300

από διασκορπισμό των απορριμμάτων. Άρθρα 7.3 και 7.4

 1. Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ιδιωτικών χώρων (χώροι                  300  τραπεζοκαθισμάτων, αποθήκες, πάρκινγκ κ.τ.λ.)δίπλα σε σχολεία,

Κατοικίες κ.ά. Άρθρο 7.5

 1. 15.          Απόρριψη σε κάδους απορριμμάτων, υπονόμους ή δίκτυα                        1000

απορροής μηχανέλαιων από συνεργεία αυτοκινήτων ή

μαγειρικών ελαίων και λιπών από καταστήματα εστίασης.

Άρθρο 7.6

 1. 16.          Μη χρησιμοποίηση ειδικών προστατευτικού καλύμματος από                   500

Φορτηγά που μεταφέρουν υλικά ή διάφορες συσκευασίες.

Άρθρο 8.1

 1. 17.          Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από                                        300

Φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων. Άρθρα 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

 1. 18.          Αν από πλημμελή εφαρμογή προστατευτικών μέτρων                                  300

προκληθεί ρύπανση των κοινόχρηστων χώρων από οικοδομικά  

υλικά. Άρθρα 9.1 και 9.2

 1. Εγκατάλειψη σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομικά υλικά και                   500

υλικά κατεδαφίσεως (μπάζα) πλέον του  3ημέρου.

Άρθρο 9.3

 1. Αμέλεια καθαρισμού οικοπέδου κατόπιν ειδοποιήσεως.                            1000

Άρθρο 10.1

 1. Ρύπανση χώρων, λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης                                     200                         

υπαίθριου εμπορίου. Άρθρο 11.1

 1. Αμέλεια καθαρισμού του τμήματος πεζοδρομίου ή δρόμου                       250

που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή

Άρθρο 11.2

 1. Αμέλεια ιδιοκτητών ή ενοικιαστών να διατηρούν καθαρές                         100

 τις πρασιές των σπιτιών. Άρθρο 11.3

 1. 24.          Εγκατάλειψη οχημάτων, αυτοκινήτων, σκάφη, βάρκες κ.τ.λ.                     500

Σε κοινόχρηστους χώρους ή πεζοδρόμια. Άρθρο 12.1

 24.Απόρριψη χαρτιών, πακέτων, μικροαντικειμένων σε πεζοδρόμια,            100

      κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα,

      παιδικές χαρές κ.τ.λ.) Άρθρο 13.1

25.Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών                500

     στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων. Άρθρο 13.2

26. Ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων               500

      Χώρων με μηχανέλαια οχημάτων. Άρθρο 13.3

27. Εναπόθεση απορριμμάτων στις προβλήτες των λιμανιών.                         200

       Άρθρο 14.1

28. Εγκατάλειψη διαφόρων αντικειμένων (δίκτυα, τελάρα ψαριών,              200

       Άγκυρες, ψυγεία, παραγάδια κ.τ.λ.) στις προβλήτες των λιμανιών

       Άρθρο 14.2

29. Εναπόθεση τρέιλερ στις προβλήτες των λιμανιών μετά την                       200

      Καθέλκυση ή ανέλκυση του σκάφους. Άρθρο 14.3

             30.Μακροχρόνια στάθμευση αυτοκινήτων, μηχανημάτων στο                        100

                   χώρου του λιμανιού. Άρθρο 14.4

             31. Ρύπανση με μηχανέλαια της προβλήτας λιμανιών.                                      500

                   Άρθρο 14.5

32. Ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση από ιδιώτες επαγγελματίες                300

       Και εμπορικές επιχειρήσεις. Άρθρο 15.1

33. Ρύπανση ή καταστροφή αστικού εξοπλισμού (παγκάκια,                           1500

      Κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, κάδοι, πινακίδες)

      Άρθρο 16.1

34. Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων. Άρθρο 17.1                        100

35. Μηχανικό σάρωμα οδών. Άρθρο 18.1                                                              100                      

36.Ρύπανση από διαφημιστικά πλαίσια ή αυθαίρετες διαφημίσεις                 200

      Σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. Άρθρο 19

37. Απόθεση υλικών κατεδαφίσεως σε μη προβλεπόμενο χώρο                     1000      

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!