Ξεκινούν άμεσα έργα αστικής ανάπτυξης

Η ΕΤΕπ υπέγραψε  συμφωνίες με τρεις ελληνικές τράπεζες για τη στήριξη έργων στις περιφέρειες.

 Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε σήμερα τρεις συμφωνίες, συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ, με την EFG Eurobank Εργασίας, την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς, για τη σύσταση Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ). Τα κεφάλαια αυτά θα επενδυθούν σε έργα αστικής ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.  Η ΕΤΕπ ενήργησε με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας.

 Τα τρία ΤΑΑ θα επενδύσουν το ανωτέρω ποσό μέσα στην επόμενη τετραετία, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Ελλάδας.  Τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων των Ταμείων μπορούν να περιλαμβάνουν έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς:  αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας και έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 Το ανωτέρω ποσό θα επενδυθεί στις ακόλουθες περιφέρειες: 

  • Η EFG Eurobank Ergasias θα επενδύσει περίπου 68 εκατ. ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (40 εκατ. ευρώ) και Πελοποννήσου (28 εκατ. ευρώ).
  • Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος θα επενδύσει περίπου 50 εκατ. ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (10 εκατ. ευρώ), Βόρειου Αιγαίου (10 εκατ. ευρώ), Δυτικής Μακεδονίας (15 εκατ. ευρώ) και Ηπείρου (15 εκατ. ευρώ).
  • Η Τράπεζα Πειραιώς θα επενδύσει περίπου 40 εκατ. ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (20 εκατ. ευρώ) και Θεσσαλίας (20 εκατ. ευρώ).

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο είναι η Διαχειριστική Αρχή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα, συνέστησε το 2010 το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA ως διακριτή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕπ, με στόχο την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για την πραγματοποίηση επενδύσεων αναζωογόνησης αστικών περιοχών.

 Ενημερωτικές σημειώσεις:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι o οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων και ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ.  Η ΕΤΕπ χορηγεί μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις σε υγιείς επενδύσεις, με σκοπό να προάγει τους στόχους πολιτικής της ΕΕ.

 Το JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ― Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) είναι μια από τις κοινές πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, με σκοπό να καταστήσουν την πολιτική αυτή πιο αποτελεσματική και βιώσιμη.  Ο μηχανισμός JESSICA βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) και σκοπός του είναι η στήριξη βιώσιμων επενδύσεων για την

ανάπτυξη και αναζωογόνηση αστικών περιοχών.

   

Αποσπάσματα από την  ομιλία του Πλούταρχου  Σακελλάρη , αντιπροέδρου  της Ευρωπαικής Τράπεζας  Επενδύσεων 

Σήμερα υπογράφω  παρουσία του Υπουργού κ. Χρυσοχοϊδη, συμβάσεις συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 158 εκατομμυρίων  για αστική ανάπτυξη.  Αποσκοπούμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του Έλληνα πολίτη είτε βελτιώνοντας τον χώρο στον οποίο ζει και εργάζεται, είτε βελτιώνοντας τις δυνατότητες και συνθήκες της δουλειάς του.Με τη σημερινή υπογραφή αρχίζουμε μια νέα κοινή δράση για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα αστικά κέντρα της χώρας, ιδιαίτερα τώρα που αυτά πλήττονται σημαντικά και ποικιλοτρόπως από την κρίση. 

Με την νέα αυτή συνεργασία οι τρείς τράπεζες εταίροι μας θα δημιουργήσουν Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), την οποία διαχειριζόμαστε.  Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα ανάπλασης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αστικών περιοχών, κτηρίων και άλλων υποδομών, όπως αστικές μεταφορές, δίκτυα υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας, καθώς και συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) Υψηλής Τεχνολογίας που προσφέρουν προστιθέμενη αξία.

 Η πρωτοβουλία  JESSICA ξεπερνά την κλασσική χρηματοδότηση που δίνεται από τα διαρθρωτικά ταμεία με τη μορφή επιχορηγήσεων.  Μέσω του JESSICA δημιουργείται ένας μηχανισμός ανακύκλωσης των πόρων κάθε περιφέρειας μέσω επιστρεφόμενων ενισχύσεων οι οποίες επενδύονται σε έργα αστικής ανάπτυξης με την μορφή δανείων ή κεφαλαιουχικής συμμετοχής. 

 Με τις σημερινές συμφωνίες για την δημιουργία Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης,  καλύψαμε πλήρως το συνολικό ποσό ύψους ΕΥΡΩ 258 εκατομμυρίων που έχει τοποθετηθεί στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA, την ιδρυτική σύμβαση του οποίου υπέγραψα με την Ελληνική Κυβέρνηση το 2010.

 Όπως γνωρίζετε πριν δύο μήνες, στα τέλη του 2011, υπέγραψα συμβάσεις συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 100 εκατομμυρίων από κοινού με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην Κρήτη και την με την Εθνική Τράπεζα για έργα στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

 Μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι μόνο τα έργα που αποτελούν μέρος ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης, τα οποία εγγυώνται τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και συνέργειες των έργων και την περιβαλλοντική ποιότητά τους.  Τα έργα θα μπορούν να υποβάλλονται από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή να υπάγονται σε δομές συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

 Η πρωτοβουλία αυτή έχει σκοπό να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές των περιοχών που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία κατά την περίοδο 2007-2013, να αξιοποιήσουν χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να προωθήσουν αποτελεσματικότερα βιώσιμα σχέδια αστικής ανάπτυξης.

 Η αειφόρος αστική ανάπτυξη είναι Ευρωπαϊκή προτεραιότητα.  Η στήριξη  ολοκληρωμένων και βιώσιμων έργων αστικής ανάπτυξης γίνεται ακόμη σημαντικότερη σε περιόδους κρίσεως, όταν τα κοινωνικά θέματα γίνονται εντονότερα και η χρηματοδότηση αναγκαίων έργων δυσκολότερη.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!