Οι θέσεις του ΣΠΕΦ για το ν/σ στήριξης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Τις δικές του θέσεις κατέθεσε ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) αναφορικά με το σχέδιο νόμου, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΝ, την περασμένη εβδομάδα για τη στήριξη των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος επαναλαμβάνει την θέση του πως και υπό το νέο καθεστώς χαμηλών ΤΑ στις ΑΠΕ μοναδική λύση στο πρόβλημα του Merit Order Effect είναι η ενσωμάτωση του κόστους των ΑΠΕ στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών ρεύματος της Προμήθειας, όπως ισχύει π.χ. για τις ρυθμιζόμενες αμοιβές των συμβατικών παραγωγών μέσω των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) ή του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ).

Η επιστολή του ΣΠΕΦ προς το υπουργείο έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Γενικέ

Σε συνέχεια της θέσης στις 17/6/16 σε δημόσια διαβούλευση του τελικού σχεδίου του Υπουργείου σας για το νέο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης των νέων στο εξής ΑΠΕ, παρακαλούμε βρείτε συνημμένα τις παρατηρήσεις μας:

Στο άρθρο 1, παράγραφος 13 εκτίμηση μας είναι πως η δυνατότητα να αιτηθούν λύση της σύμβασης με ΛΑΓΗΕ αφορά τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της παραγράφου 11 και όχι της παραγράφου 10 που μάλλον εσφαλμένα αναγράφεται στο σχέδιο.
Στο ίδιο άρθρο 1, παράγραφος 13 δεν αντιλαμβανόμαστε την σκοπιμότητα να αιτηθεί την λύση της σύμβασης feed in tariff που διατηρεί ένας σταθμός ΑΠΕ με ΛΑΓΗΕ για να προσχωρήσει σε ΣΕΔΠ (σύμβαση ενίσχυσης με διαφορική προσαύξηση) κατά την οποία ΣΕΔΠ θα λαμβάνει την ίδια τιμή με αυτήν που αρχικά υπό το feed in tariff λάμβανε, αλλά επιπλέον θα έχει υποχρεώσεις προβλέψεων στον ΗΕΠ, διακριτών υποχρεώσεων εκκαθάρισης αποκλίσεων, συμμετοχή στην ενδοημερήσια αγορά όταν συσταθεί στα πλαίσια του μοντέλου στόχου κλπ.  Έννοια να φύγει από το μοντέλο feed in tariff μονάδα ΑΠΕ και να προσχωρήσει σε ΣΕΔΠ θα υπήρχε μόνο αν οι τιμές ΤΑ ήταν μεγαλύτερες των ταριφών που ίσχυαν υπό το feed in tariff μοντέλο, συνθήκη η οποία πληρείται μόνο στα Φ/Β κάτω των 500 kW όπου στο άρθρο 2, παράγραφος 3 υπονοείται αρκετά ωστόσο αφηρημένα η δυνατότητα αυτή.  Οπότε ο προβληματισμός μας είναι πως ίσως η επίμαχη διατύπωση είναι ατελής.
Στο άρθρο 1, παράγραφος 7 περί του Συντελεστή Ανάκτησης Κεφαλαίων (ΣΑΚ) στις περιπτώσεις ύπαρξης έτερων ενισχύσεων του κόστους εγκατάστασης π.χ. από αναπτυξιακό νόμο, εκτιμούμε πως στην περίπτωση έργων που έχουν στο παρελθόν υπαχθεί αλλά που δεν έχει εισπραχθεί κανένα ακόμη τμήμα των ενισχύσεων αυτών, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτικό φορέα να αποποιηθεί της ενίσχυσης με αίτηση του απεντασσόμενος ταυτόχρονα της υπαγωγής του στην ενίσχυση αυτή (π.χ. του αναπτυξιακού νόμου) και έτσι να παραμείνει η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας του στην τιμή ΤΑ χωρίς απομειώσεις.  Το σκεπτικό της προτεινόμενης ρύθμισης έγκειται στο ότι η πλειοψηφία των επιχορηγήσεων αναπτυξιακών νόμων θα καταβληθούν με ετήσιες δόσεις σε 4 -5 χρόνια από την φυσική ολοκλήρωση του έργου (σύμφωνα με τον σχετικό νόμο όπως πρόσφατα ψηφίστηκε) γεγονός που δεν τελούσε εν γνώσει των επενδυτών όταν αιτήθηκαν τις υπαγωγές αυτές σε αναπτυξιακό.  Επιπλέον η ρύθμιση δεν θα προσθέσει κόστος στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ σε σχέση με την τρέχουσα εικόνα του, αφού ουδόλως αιτούμαστε την δυνατότητα επιστροφής εκταμιευμένων κεφαλαίων του αναπτυξιακού και την συνεπακόλουθη μετάπτωση των αντίστοιχων έργων σε υψηλότερη τιμή αποζημίωσης.
Στο άρθρο 3, παράγραφος 11 δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί της Προσαύξησης Ανάπτυξης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας (2 – 3 ευρώ/MWh πάνω στις ΤΑ) εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ της παραγράφου 12 του άρθρου 1 που μεταπίπτουν σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης με Διαφορική Προσαύξηση επειδή δεν πρόλαβαν τις αποκλειστικές προθεσμίες διασύνδεσης (μέχρι 31/12/17 για ΑΠΕ ή μέχρι 31/3/18 για αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά).  Το φυσιολογικό θα ήταν την Προσαύξηση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας αυτή για όσο ισχύει να την δικαιούνται όλοι όσοι εντάσσονται σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ασχέτως δηλαδή του πως κατέληξαν εκεί.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 αναφέρεται πως οι τιμές ΤΑ του Πίνακα 1 δεν αφορούν σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση μέσω ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Ωστόσο στην παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου προβλέπεται πως οι σταθμοί που λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών δύναται να μην περιλαμβάνονται ως κατηγορία στον Πίνακα 1.

Περαιτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 προβλέπεται πως από 1/1/17 κατόπιν Απόφασης του Υπουργού Ενέργειας ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ καθορίζονται οι τεχνολογίες ή/και κατηγορίες σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, οι οποίοι εφ’ όσον προκριθούν συνάπτουν ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 1, η οποία σύμβαση διέπεται από την ΤΑ που προέκυψε από την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Αυτό λοιπόν που κατά την αντίληψη μας δεν είναι σαφές, είναι το αν η εφαρμογή της ΥΑ για το ποιοι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μεταπίπτουν σε καθεστώς ανταγωνιστικών διαδικασιών προστατεύεται από τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται εν γένει για τις αλλαγές στις τιμές ΤΑ του Πίνακα 1 του άρθρου 2 (δηλαδή πως οι όποιες αλλαγές στις ΤΑ του Πίνακα 1 θα ισχύουν για διασύνδεση από το επόμενο ή μεθεπόμενο της απόφασης έτος κατά περίπτωση ανά τεχνολογία ΑΠΕ).

Επιπλέον για τις τεχνολογίες ΑΠΕ με υπογεγραμμένη σύμβαση ΛΑΓΗΕ μέχρι 31/12/15 που η προθεσμία διασύνδεσης τους μέχρι 31/12/17 ή 31/3/18 για τα αιολικά και τα μικρά υδροηλεκτρικά οδηγεί στην διακράτηση του feed in tariff μοντέλου, όπως είναι γραμμένο το νομοσχέδιο εξυπακούεται πως η μη τήρηση των προθεσμιών αυτών από πλευράς επενδυτών επιφέρει την αυτοδίκαιη μετάπτωση τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης με ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ (αναλόγως την κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος τους) στις τιμές ΤΑ του πίνακα 1 του άρθρου 2.  Εντούτοις το γεγονός ότι από 1/1/17 δύναται κατόπιν απόφασης Υπουργού να αλλάξει το πλαίσιο και να υπάρχουν διαγωνισμοί και για άλλες τεχνολογίες πλην των φωτοβολταϊκών που είναι από καιρό γνωστό, επιφέρει αβεβαιότητα.  Τι θα συμβεί δηλαδή αν σταθμός ΑΠΕ που συνδέθηκε λίγο εκπρόθεσμα λ.χ. στις 30/4/18 αφενός χάσει το feed in tariff και αντί να μεταπέσει στο καθεστώς ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ με ΤΑ του Πίνακα 1, να πρέπει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό για να εξασφαλίσει τιμή ΤΑ χωρίς καν μάλιστα να είναι βέβαιο ότι εν τέλει θα προκριθεί στο μειοδοτικό διαγωνισμό αυτό.  Υφίσταται λοιπόν η αβεβαιότητα όντας ολοκληρωμένος ο σταθμός ΑΠΕ να μην μπορεί να πουλήσει την παραγωγή του.  Αν συνεπώς από το σχέδιο νόμου δεν συνάγεται η γενική εφαρμογή της μεταβατικής περιόδου όπως ερωτάται στην προηγούμενη παράγραφο, τότε περιοριστικά για την εδώ κατηγορία έργων προτείνουμε η ισχύς των ΤΑ του Πίνακα 1 μέσω ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ να τα αφορά οπωσδήποτε για διασύνδεση τους μέχρι 31/12/18 ή άλλως να λαμβάνουν χωρίς διαγωνισμό ΤΑ ίση με το πλαφόν τιμής των όποιων διαγωνισμών μειώνοντας αντίστοιχα τον όγκο σε MW των διαγωνισμών αυτών.

Σε ότι αφορά το άρθρο 4, παράγραφος 1, θέλουμε για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσουμε τον προβληματισμό μας, δηλαδή πως ο υπολογισμός της Ειδικής Τιμής Αγοράς (ΕΤΑ) για τις Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής ΑΠΕ στην βάση της ανηγμένης μηνιαίας μεσοσταθμικής αξίας ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας ΑΠΕ που προκύπτει στην βάση της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) και των λοιπών Μηχανισμών της Χονδρεμπορικής Αγοράς (ΜΧΑ) για την μηνιαία περίοδο υπολογισμού, δεν ευσταθεί για να αποζημιώσει την συνεισφορά εκάστης τεχνολογίας στην μείωση του χονδρεμπορικού κόστους του ρεύματος.  Τα φωτοβολταϊκά για παράδειγμα που λειτουργούν χρονικώς συγκεντρωτικά το μεσημέρι, μειώνουν την ΟΤΣ πολλές φορές κάτω του 24ωρου ή μηνιαίου μέσου όρου της.  Αντίθετα αν δεν υπήρχαν, η μεσημεριανή ΟΤΣ θα ήταν έως και διπλάσια των υπολοίπων ωρών και σε κάθε περίπτωση πολύ υψηλότερη του 24ωρου ή μηνιαίου μέσου όρου της.  Συνεπώς το να πιστώνεται από την χονδρεμπορική αγορά ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ για την παραγωγή των Φ/Β ποσά στην βάση της χαμηλωμένης ανηγμένης μεσοσταθμικής ΟΤΣ όπως προκύπτει στις ώρες λειτουργίας τους περιοριστικά, όχι μόνο δεν τα ανταμείβει ή αποζημιώνει για την ευεργετική συνεισφορά τους αυτή, αλλά αντίθετα αντιστρέφει οικονομικά το τοπίο αφού θα οδηγεί σε πλασματική αποτύπωση δήθεν ανάγκης για αυξημένη επιδότηση τους.

Το προωθούμενο δηλαδή μοντέλο των διαφορετικών ανά τεχνολογία ΑΠΕ ΕΤΑ θα οδηγήσει στην στρέβλωση πως οποιαδήποτε ώριμη τεχνολογία ΑΠΕ αναπτύσσεται σημαντικά ακόμη και με πολύ χαμηλές ΤΑ και ευεργετεί το σύστημα μέσω της μείωσης των χονδρεμπορικών τιμών, εν τέλει πλασματικά να εμφανίζεται ως έχουσα την ανάγκη ολοένα και αυξημένων ανηγμένων ανά MWh επιδοτήσεων.

Υπό το φως αυτό θα επαναλάβουμε την θέση μας πως και υπό το νέο καθεστώς χαμηλών ΤΑ στις ΑΠΕ μοναδική λύση στο πρόβλημα του Merit Order Effect είναι η ενσωμάτωση του κόστους των ΑΠΕ στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών ρεύματος της Προμήθειας όπως ισχύει π.χ. για τις ρυθμιζόμενες αμοιβές των συμβατικών παραγωγών μέσω των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) ή του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ).

Με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Ευγενία Τζαννίνη – Γεν. Γραμματέας»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση