Οκτώ θέσεις εργασίας στο μεγάλο έργο LIFE IP 4 NATURA - Όλη η πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη οκτώ Συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα - Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/002 - LIFE IP 4 NATURA), απευθύνει η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θυμηθείτε τι περιλαμβάνει το Έργο, ΕΔΩ.

Η πρόσκληση αφορά εξειδικευμένους επιστήμονες, με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πτυχιούχων Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωτεχνικών Επιστημών ή πτυχιούχων Θετικών Επιστημών.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το LIFE 2014-2020 της ΕΕ, το Πράσινο Ταμείο και πόρους του Δημοσίου.

Η σύμβαση Έργου που θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το ΥΠΕΝ και εντός πάντοτε του χρόνου διαρκείας του εν λόγω Έγου, αφορά τις παρακάτω θέσεις:

Θέση 1: Υπεύθυνος/η Συντονισμού του Έργου (Project Manager)
Θέση 2: Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου (Financial Manager)
Θέση 3: Υπεύθυνος/η Γραμματειακής Υποστήριξης του Έργου (Project Secretariat)
Θέση 4: Ειδικός Επιστήμονας Ιχθυοπανίδας
Θέση 5: Ειδικός Επιστήμονας Χερσαίων Θηλαστικών
Θέση 6: Ειδικός Επιστήμονας Ασπόνδυλων
Θέση 7: Ειδικός Επιστήμονας Γεωπληροφορικής
Θέση 8: Επιστήμονας Βιοποικιλότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στις 13:00 και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενοι ατομική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών

Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα

(υπόψη κου Ι. Μητσόπουλου, Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου LIFE IP 4 NATURA)

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το ΥΠΕΝ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση και το Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης, ΕΔΩ.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση