Ο γεωπόνος επιστρέφει στο χωράφι: Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών με 120 εκατ.

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών στους αγρότες της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο αρμόδιος υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, δήλωσε ότι «φτιάχνουμε το θεσμικό πλαίσιο για την παροχή πιστοποιημένων συμβουλών στον Έλληνα παραγωγό. Ουσιαστικά, επαναφέρουμε το γεωπόνο στο χωράφι, το κτηνίατρο στη στάνη. Ο αγρότης θα έχει την πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του».

Μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση και εκδοθεί η υπουργική απόφαση, αναμένεται να προκηρυχτεί στις αρχές του 2018, το σχετικό μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ. Με τα κονδύλια αυτά, ο αγρότης θα έχει πρόσβαση στις συμβουλές των ειδικών χωρίς να επιβαρύνεται ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής, Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης, ανέφερε ότι με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης «μπαίνουν οι βάσεις για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου σε εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού 1306-1307/2013 για το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών».

Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, το οποίο τίθεται για δύο εβδομάδες σε διαβούλευση, επιδίωξη του ΥΠΑΑΤ είναι η στήριξη και η ενίσχυση των κλάδων και των παραγωγών, ιδίως των μικρομεσαίων, η επίλυση των άμεσων και τον μεσοπρόθεσμων προβλημάτων σε όλους τους τομείς, η προσαρμογή όλων των παραμέτρων στις σημερινές απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, καθώς και η παροχή των διαθέσιμων μέσων και των αναπτυξιακών εργαλείων για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.

Παράλληλα, μέσω της Υπουργικής Απόφασης καθορίζονται τα 9 πεδία και οι άξονες που αφορούν μεταξύ άλλων τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, τις προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα, τις αρχές λειτουργίας του συστήματος, τα θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών, οι ομάδες ωφελούμενων παραγωγών και οι προτεραιότητες ένταξής τους.

Στο εθνικό σύστημα γεωργικών συμβουλών θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα (γεωτεχνικοί) ή φορείς που θα παρέχουν πιστοποιημένες γεωργικές συμβουλές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη επίβλεψη του εγχειρήματος (πιστοποίηση-επιμόρφωση-αξιολόγηση-έλεγχος) θα βρίσκεται στο υπουργείο και συγκεκριμένα στον οργανισμό ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του υπουργείου επιδίωξη είναι να δημιουργηθούν περισσότερες από 250 δομές σε όλη την επικράτεια προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραγωγοί και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της χώρας.

Η ανακοίνωση

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».

Όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, «τίθενται οι βάσεις για να επιστρέψει στο χωράφι ο γεωπόνος, στο στάβλο ο κτηνίατρος και ο αγρότης να έχει πραγματική συμπαράσταση για να βελτιώσει το προϊόν του, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του και το εισόδημά του».

Σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο έχουν τροποποιηθεί οι προϋποθέσεις ορθής εφαρμογής του Συστήματος κατά τρόπο ώστε, με βάση τους διαθέσιμους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους όπως και τις δημόσιες πολιτικές:

 • Να στηρίζονται – ενισχύονται οι κλάδοι και οι παραγωγοί και ιδίως οι μικρομεσαίοι που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υπαίθρου.
 • Να επιλύονται προοδευτικά τα άμεσα και μεσοπρόθεσμα προβλήματα σε όλους τους τομείς (εγγειοδιαρθρωτικά, περιβαλλοντικά, παραγωγικά, διατροφικά, εμπορικά, οικονομικά, δικαίου, δημόσιας υγείας κλπ)
 • Να προσαρμόζονται στις σημερινές απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού όλες οι παράμετροι σε όλα τα πεδία (παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση) και κυρίως αυτοί της εφαρμοσμένης έρευνας και τις καινοτομίας εκτός βέβαια από μια. Την χρήση και παραγωγή Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.
 • Να δίνονται όλες οι ευκαιρίες, τα διαθέσιμα μέσα και τα αναπτυξιακά εργαλεία για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (κεφάλαια επένδυσης, γη, χρηματοδοτικά εργαλεία, διευκολύνσεις κλπ)

Μεταξύ άλλων, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται:

 • Οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία, το συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος, οι όροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των γεωργικών συμβούλων για την ένταξή τους στο σύστημα, ο φορέας πιστοποίησης αυτών καθώς και οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων γεωργικών συμβούλων.
 • Οι αρχές λειτουργίας του συστήματος.
 • Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σύστημα.
 • Οι διαδικασίες πιστοποίησης.
 • Οι διαδικασίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
 • Τα Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών που κατ΄ αρχάς είναι εννέα και όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται όσα προβλέπονται στους σχετικούς κανονισμούς 1306 -1307, αλλά και σε άλλες απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα νερά, τις φυσικές καταστροφές, την κλιματική αλλαγή, τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τις νέες τεχνολογίες κλπ .
 • Οι ωφελούμενοι παραγωγοί και οι προτεραιότητες ένταξής τους
 • Οι πάροχοι Γεωργικών συμβουλών και οι Φορείς τους, καθώς και οι διαδικασίες ένταξης, εκπαίδευσης, πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησής τους .
 • Οι υποστηρικτικοί του συστήματος επιστημονικοί δημόσιοι και συλλογικοί φορείς.

Με βάση όσα προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση το σύστημα είναι:

 • προαιρετικό για τους αγρότες.
 • ανοιχτό και ευέλικτο σε διορθώσεις και βελτιώσεις.
 • ανοιχτό στην επιστημονική γνώση και πρωτοβουλία.
 • δεσμευτικό ως προς τις προδιαγραφές και προτεραιότητες .
 • ελεγχόμενο και αξιολογούμενο.
 • περιοριστικό του αθέμιτου ανταγωνισμού, των συγκρούσεων συμφερόντων και της αποτροπής σύνδεσης ελεγκτή-ελεγχόμενου.
 • ανοιχτό στην εφαρμογή όλων των πληροφοριακών δυνατοτήτων και καινοτομιών.
 • Προσανατολισμένο στην περιφερειακή διάσταση παροχής συμβουλών και ωφελούμενων παραγωγών.
  διασφαλιστικό της εθνικής γεωγραφικής κάλυψης και ταυτόχρονα αποτρεπτικό ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Επιπλέον, το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών προβλέπει ότι το επιστημονικό δυναμικό είναι υπό διαρκή εκπαίδευση και οι Φορείς έχουν δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων πολύπλευρων συμβουλών.

Διασφαλίζει συνέργειες μεταξύ των παρόχων γεωργικών συμβουλών κάθε νομικής μορφής και των τοπικών, επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων.

Προσδιορίζει με ακρίβεια τον νομοθετικό, επιβλεπτικό, ελεγκτικό, εκπαιδευτικό και πιστοποιητικό ρόλο του δημοσίου και των φορέων του.

Αφήνει ανοιχτούς τους ορίζοντες για δημιουργική εφαρμογή του αντιστοίχου μέτρου 02 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες – Υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) που θα προκηρυχτεί σύντομα, με προϋπολογισμό περίπου 120 εκ ευρώ».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση