Πάνω από 110.000 καλλιεργούμενα χριστουγεννιάτικα δένδρα φέτος στην αγορά

Το «πράσινο φως» για την υλοτομία πάνω από 110.000 χριστουγεννιάτικων δένδρων εν όψει εορτών ανάβει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με τίτλο «Έγκριση υλοτοµίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσµηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων».

Τα συνολικά 110.609 δένδρα αφορούν κατά κύριο λόγο ελάτη, κυπαρίσσια, ψευδουτσούγκα, μαύρη πεύκη κ.ά, ενώ συμπεριλαμβάνονται και κλάδοι αρκουδοπούρναρων, ίταμου, ελάτης, κουμαριάς, μυρτιάς, ιξού και βολοφύτων ελάτης. Να σημειωθεί ότι την περυσινή περίοδο η αντίστοιχη απόφαση προέβλεπε τη διάθεση άνω των 116.000 δενδρυλλίων για τα Χριστούγεννα του 2017.

Με τη φετινή απόφαση ως ημερομηνία έναρξης της διακίνησης ορίζεται η Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, ενώ ως λήξης παραμένει, όπως είναι λογικό, η Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018. Έτσι, από τις 29 Νοεμβρίου οι παραγωγοί τέτοιων δενδρυλλίων θα μπορούν να εμπορεύονται το δασικό, με αγροτικά χαρακτηριστικά, αυτό προϊόν στις πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να διαλέξουν το δέντρο προτίμησής τους για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Η υλοτομία και η α̟πόληψη δενδρυλλίων κατάλληλων για χριστουγεννιάτικα δένδρα δεν ̟πρόκειται να ε̟πιφέρει βλάβη στον δασικό πλούτο της χώρας, διότι αυτά ̟προέρχονται στην πλειονότητά τους α̟πό ιδιωτικές τεχνητές φυτείες ̟που έχουν δηµιουργηθεί σε αγροκτήµατα, από ιδιωτικά καστανο̟περίβολα µε εµβολιασµένες ή µη καστανιές, ̟που υ̟πόκεινται σε δενδροκοµική ̟περι̟ποίηση, από ιδιόκτητους αγρούς, στους ο̟ποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια καρ̟ποφόρων δένδρων & ελάτης (φουντουκώνες, µηλεώνες, κερασώνες, καρυδεώνες κλ̟π) και από ιδιόκτητους δασωµένους αγρούς.

Α. Ιδιωτικές τεχνητές φυτείες σε αγροκτήµατα

Οι αριθμοί δένδρων, το δασοπονικό είδος και οι κλώνοι ανά Δασική Αρχή:

Β. Α̟πό ιδιωτικά καστανο̟περίβολα ή καστανοτεµάχια µε εµβολιασµένες ή µη καστανιές που υ̟πόκεινται σε δενδροκοµική περι̟ποίηση και α̟πό ιδιόκτητους αγρούς στους ο̟ποίους υ̟πάρχει συγκαλλιέργεια καρ̟ποφόρων δένδρων και ελάτης.

Β1. Από ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεμάχια με εμβολιασμένες ή μη εμβολιασμένες καστανιές που υπόκεινται σε δενδροκομική περιποίηση.

Β2. Από ιδιόκτητους αγρούς στους οποίους υπάρχει συγκαλλιέργεια καρποφόρων δένδρων και ελάτης (φουντουκώνες, μηλεώνες, κερασώνες, καρυδεώνες, κλπ)

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι καλλω̟πιστικοί κλάδοι θα υλοτοµηθούν βάσει των αδειών υλοτοµίας που θα χορηγηθούν στους ενδιαφερόµενους, µετά τις αιτήσεις ̟που υ̟ποβλήθηκαν αρµοδίως µέχρι τη 16-10-2018, σύµφωνα µε την αριθµ.173587/1569/10-9-2018 εγκύκλιό µας (σχετ 15).

Οι υλοτοµίες θα ̟περιορισθούν στα δασο̟πονικά είδη και τις αντίστοιχες ̟ποσότητες που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες της παρούσας απόφασης και θα ̟πραγµατο̟ποιούνται µόνο µετά την έκδοση των αδειών υλοτοµίας, α̟πό τις κατά τό̟πους αρµόδιες ∆ασικές Αρχές.

Όλα γενικώς τα δενδρύλλια θα ̟προσηµαίνονται και θα εξελέγχονται στους τό̟πους υλοτοµίας τους. Σε κάθε δενδρύλλιο, θα ̟προσδένεται η ειδική µολυβδοσφραγίδα πλησίον της κορυφής του και κατά το δυνατόν στα µεσογονάτια διαστήµατα µεταξύ 2ου έως και 4ου σ̟πονδύλου α̟πό τον ε̟πικόρυφο βλαστό. Στη συνέχεια, τα δενδρύλλια θα σφραγίζονται µε τη δασική σφύρα στην ε̟πιφάνεια τοµής.

Η µεταφορά των εξελεγχθέντων και σφραγισθέντων δενδρυλλίων και κλώνων α̟πό τους καθορισθέντες τό̟πους συγκέντρωσης αρχίζει την 29η Νοεµβρίου και λήγει την 24η ∆εκεµβρίου τρέχοντος έτους. Θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τα δελτία µεταφοράς τους. Οµοίως και η µεταφορά των δενδρυλλίων ̟που ανα̟πτύχθηκαν και µεταφυτεύθηκαν µέσα σε γλαστρίδια καθώς και τα βωλόφυτα, θα διενεργείται την ίδια π̟ερίοδο (29/11 έως 24/12) και σύµφωνα µε τα δελτία µεταφοράς. Οδηγίες σχετικές µε την ̟προσήµανση, εξέλεγξη, σφράγιση, τακτο̟ποίηση σε δέµατα και µεταφορά των ανωτέρω δασικών ̟προϊόντων, έχουν δοθεί µε εγκυκλίους και α̟ποφάσεις σχετικές της π̟αρούσας, π̟αρελθόντων ετών.

Για την ̟παρακολούθηση της µεταφοράς και εµ̟πορίας των δενδρυλλίων που θα υλοτομηθούν και κυρίως για τον αποκλεισμό τόσο των φαινομένων λαθροϋλοτομιών όσο και της μη νόμιμης διακίνησής τους, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται από ΥΑ και εγκυκλίους διαταγές που αναγράφονται στα έχοντες υπόψης της ̟παρούσας (σχετ. 13και 14 ).

Οι δικαιούχοι ̟που θα διακινήσουν τα δασικά ̟προϊόντα της παρούσας (φυσικά πρόσω̟πα, συνεταιρισµοί, οµάδες ̟παραγωγών, λοιπά νομικά πρόσωπα), θα αιτούνται α̟πό την αρµόδια Δασική Αρχή, την έκδοση α̟πλής βεβαίωσης, ̟ προκειµένου να τους παρασχεθεί α̟πό τους ΟΤΑ ο κατάλληλος χώρος, για την έκθεση των δενδρυλλίων τους.

Ε̟πιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με την απόφαση:

 • Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (∆/νση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών), στην ο̟ποία κοινο̟ποιείται η παρούσα α̟πόφαση, ̟παρακαλείται να δώσει σχετικές οδηγίες στις κατά τό̟πους αρµόδιες Τελωνειακές Υ̟πηρεσίες, ώστε σε ̟περί̟πτωση ̟που εισαχθούν δενδρύλλια Χριστουγέννων ή καλλω̟πιστικοί κλάδοι µε ο̟ποιαδή̟ποτε µορφή (δενδρύλλια ή γλάστρες µε δενδρύλλια κ.λπ.̟), αυτά να συνοδεύονται α̟πό τα α̟παραίτητα έγγραφα, για να είναι δυνατός ο έλεγχος της π̟ροέλευσής τους.
 • Το Υ̟πουργείο Οικονοµίας & Ανά̟πτυξης (Γενική Γραµµατεία Εµ̟πορίου & Προστασίας Καταναλωτή), στο ο̟ποίο ε̟πίσης κοινο̟ποιείται η παρούσα α̟πόφαση, ̟παρακαλείται να δώσει στα ̟πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, τις τυχόν ανάλογες οδηγίες και να τις κοινοποιήσει στην Υπηρεσία.
 • Η ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υ̟πουργείου Αγροτικής Ανά̟πτυξης και Τροφίµων ̟παρακαλείται κατά τις δ/ξεις του Π.∆. 365/2002 (ΦΕΚ 307 Α΄) ό̟πως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆.106/2011 (ΦΕΚ 241 Α΄), αφενός να ε̟πιστήσει τη ̟προσοχή των Περιφερειακών Υ̟πηρεσιών της για µέτρα ̟προστασίας σύµφωνα µε τα ̟προβλε̟πόµενα, και αφετέρου για την καταγραφή του αριθµού των εισαγόµενων δενδρυλλίων, κατά δασο̟πονικό είδος και χώρα ̟προέλευσης. Ε̟πειδή τα εν λόγω στοιχεία θεωρούνται α̟παραίτητα για την Υ̟πηρεσία, ̟αυτή ζητεί να α̟ποστέλονται α̟πευθείας στη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών (Τµήµα µη ∆ηµόσιας Δασο̟πονίας) µέχρι την 29-01-2018, προκειμένου να μπορεί η υπηρεσία κατόπιν επεξεργασίας αυτών να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της στα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.
 • Τέλος, οι ∆/νσεις Συντονισµού και Ε̟πιθεώρησης ∆ασών των Α̟ποκ. ∆ιοικήσεων της Χώρας, παρακαλούνται κατά τις δ/ξεις του εδαφ. 34 της ̟αρ. ΙΙ του άρθρ. 280 του Ν.3852/2010, να στείλουν µέχρι την 29-01-18 συγκεντρωτικούς ̟πίνακες µε τα α̟πολογιστικά στοιχεία, δηλ. µε τον αριθµό των δενδρυλλίων κατά δασο̟πονικό είδος και Δασική Αρχή, α̟πό τη σχετική ενηµέρωση ̟που θα λάβουν α̟πό τις υφιστάµενες Υ̟πηρεσίες τους.

Δείτε όλη την απόφαση του ΥΠΕΝ, ΕΔΩ.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

«Εκδόθηκε η Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου (ΑΔΑ: ΩΖΞΞ4653Π8-ΑΨΞ) «Έγκριση υλοτομίας, μεταφοράς και διακίνησης δενδρυλλίων και κλάδων, για χρήση και διακόσμηση κατά την περίοδο των Χριστουγέννων», με την οποία εξασφαλίζεται η εμπορία του ελάτου, κατά κύριο λόγο, ως δέντρου Χριστουγέννων κατά την εορταστική περίοδο.

Η Απόφαση αυτή εκδίδεται φέτος ιδιαίτερα νωρίς, ώστε να είναι ενήμερα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς αυτής, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα, για την καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα οι έμποροι που εξάγουν δέντρα στο εξωτερικό.

Όπως κάθε χρόνο τα δέντρα αυτά, ελάτης κατά κύριο λόγο, προέρχονται στην πλειονότητά τους από ιδιόκτητα αγροκτήματα παραγωγών, ακριβώς για τον λόγο της εμπορίας τους κατά την εορταστική περίοδο.

Με τη φετινή Απόφαση, ως ημερομηνία έναρξης της διακίνησης ορίζεται η Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και λήξης η Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018. Σημειώνεται ότι η διακίνηση ξεκινά φέτος μια μέρα νωρίτερα, σε σχέση με τις 30/11 του 2017, ώστε οι παραγωγοί και έμποροι να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως το τριήμερο της Παρασκευής-Σαββάτου-Κυριακής, οπότε και αυξάνεται η ζήτηση.

Φέτος, παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις στα αιτήματα των παραγωγών για υλοτομία δενδρυλλίων από ιδιωτικά αγροκτήματα, της τάξης του 2,7%, κάτι ενθαρρυντικό για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της συγκεκριμένης αγοράς.

Αναλυτικά, για τη φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδο, από ιδιόκτητα αγροκτήματα εγκρίνεται η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση:

 • 80.531 δενδρυλλίων ελάτης

 • 1.560 δενδρυλλίων πεύκης

 • 955 δενδρυλλίων ψευδοτσούγκας

 • 450 δενδρυλλίων κυπαρισσιού

 • 30 δενδρυλλίων ερυθρελάτης

Εκτός των καλλιεργούμενων χριστουγεννιάτικων δέντρων, που είναι κατά κύριο λόγο τα δέντρα για τα οποία υπάρχει εμπορία στη χώρα, δίνεται η δυνατότητα απόληψης για χρήση τους κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο:

 • 19.903 ελάτων από ιδιωτικά καστανοπερίβολα ή καστανοτεμάχια που υπόκεινται σε δενδροκομική περιποίηση

 • 1.220 ελάτων από ιδιόκτητους αγρούς όπου υπάρχει συγκαλλιέργεια καρποφόρων δέντρων και ελάτης (π.χ. φουντουκώνες, κερασώνες κ.τ.λ.)

 • 1.500 ελάτων από διακατεχόμενα δάση

 • 925 ελάτων από ιδιόκτητους δασωμένους αγρούς

 • 50 ελάτων από δημόσιο δάσος στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας για λόγους καθαρισμού της συστάδας

 • κλάδων αρκουδοπούρναρων, ίταμου, ελάτης, κουμαριάς, μυρτιάς, ιξού και βολοφύτων ελάτης​»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση