Πάνω από 21.000 νέες θέσεις εργασίας στις ΑΠΕ έως το 2030

του Θοδωρή Καραουλάνη

Εκτός από τις 17.000 θέσεις εργασίας που μπορούν να δημιουργηθούν στη χώρα από ένα συνολικό σχεδιασμό για την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως γράψαμε αναλυτικά χθες, η μελέτη του Greek Energy Forum για την απασχόληση στον τομέα της Ενέργειας και την μείωση του φαινομένου του “brain drain” αποδεικνύει γιατί επείγει και πόσο χρήσιμη είναι η επένδυση στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα με τη μεθοδολογία της μελέτης αποδεικνύεται ότι περισσότερες από 21 χιλιάδες θέσεις εργασίας μπορούν να υποστηρικτούν από τις επενδύσεις σε υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, αιολικά έργα και εγκαταστάσεις βιομάζας.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τους επιστήμονες και ερευνητές Ε. Γεωργιάδη, Α. Δαγούμα, Κ.Ζακούλα, Α.Λαγάκου, Δ.Σαραντόπουλου, Α.Σδούκου που έχουν μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι της ενέργειας και ιδιαίτερα των οικονομικών της ενέργειας.

Σύμφωνα με τη μελέτη είναι εφικτή η δημιουργία 21.550 μόνιμων θέσεων εργασίας έως το 2030, στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αυτή η αύξηση της απασχόλησης μπορεί να μεγαλώσει – και υποννοούν ότι μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο στην αύξηση του ΑΕΠ – αν συνδυαστεί με επενδύσεις στον τομέα της κατασκευής εξοπλισμού για ΑΠΕ. Μάλιστα τοι μελετητές του Greek Energy Forum υποστηρίζουν ότι η αύξηση αυτή της απασχόλησης, πέρα από τη μείωση της ανεργίας, σε έναν κλάδο που απασχολεί επαγγελματίες με υψηλά προσόντα, δύναται να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, βασικό κίνητρο για τον επαναπατρισμό νέων Ελλήνων, κυρίως μηχανικών, με υψηλές δεξιότητες.

Όπως αναφέρεται, ο κλάδος των ΑΠΕ αποτελεί έναν σημαντικότατο κλάδο για την Ελλάδα αφενός λόγω της μείωσης των ρύπων που προκαλούνται από την αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειακών πηγών και αφετέρου λόγω της δυνητικής συμβολής στο ΑΕΠ της χώρας και στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Ο εν λόγω τομέας μάλιστα δύναται να αποτελέσει και ισχυρό μέσο επαναπατρισμού νέων επαγγελματιών με υψηλά προσόντα και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει καταλύτη μείωσης του φαινομένου του BrainDrain.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα βρίσκεται μακριά από τους στόχους για τα ποσοστά του 2020 όσον αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

 

Εγκατεστημένη ισχύς έως 12/2015

MW στόχου 2020

Υπόλοιπα MWp για επίτευξη στόχου

Υδροηλεκτρικά

3.393,00

4.650,00

1.257,00

Μικρά

224,00

350,00

126,00

Μεγάλα

3.169,00

4.300,00

1.131,00

Φωτοβολταικά

2.604,00

2.200,00

0,00

Ηλιοθερμικά

 

250,00

250,00

Αιολικά

2.089,00

7.500,00

5.411,00

Βιομάζα

51,00

350,00

299,00

 

8.137,00 (~54,4%)

14.950,00

6.813,00

Μάλιστα, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα μας καλείται να ακολουθήσει τη γενικότερη τάση για περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ έως το 2030.

Τα οφέλη από την εν λόγω κίνηση, είναι πολλαπλά. Συγκεκριμένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει υπολογιστεί, ότι η περαιτέρω αύξηση των στόχων της Ε.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο 27% το 2030, πρόκειται να αυξήσει κατά 0,1-0,4% σε σχέση με το Business as Usual Scenario, το Ευρωπαϊκό ΑΕΠ ενώ η απασχόληση θα ανέβει κατά 90-720 χιλιάδες εργαζόμενους έως το 2030 σε όλη την Ευρώπη.

Πέραν των στόχων του 2020 λοιπόν, σκοπός της χώρας μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων στόχων για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό δυναμικό της χώρας μας σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά έως το 2030. Παρά το σχετικά μεγάλο κόστος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, η συνολική επιρροή των στόχων που έχουν τεθεί για αύξηση του ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έως και 30%, είναι θετική δεδομένης και της μεταφοράς από τη βάση της παραγωγής μέσω ορυκτών στη βάση της παραγωγής από εναλλακτικές μορφές με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η μελέτη υποστηρίζει ότι η βασική στόχευση στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την αύξηση της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της απασχόλησης Ελλήνων επιστημόνων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του IRENA το 2013, κάποιοι σημαντικοί δείκτες για να κατανοήσουμε την άμεση επίπτωση των ΑΠΕ στην απασχόληση, είναι οι κάτωθι (ανά πηγή):

1111
Η στήλη MCI στους παραπάνω πίνακες, περιλαμβάνει τα εργατοέτη ανά MW εγκατεστημένης ισχύος για τις εργασίες που αφορούν την Παραγωγή του εξοπλισμού, κατασκευή των έργων και εγκατάσταση του εξοπλισμού. Η στήλη O&M περιλαμβάνει τα εργατοέτη στον κλάδο της λειτουργίας και συντήρησης των σταθμών ΑΠΕ. Όπως είναι ξεκάθαρο, τα εργατοέτη που προκύπτουν για το δείκτη MCI είναι πολλαπλάσιες. Επίσης, στις εν λόγω εργατοημέρες περιλαμβάνεται, όπως είναι εύκολα κατανοητό, η εργασία ατόμων με υψηλότερα επιστημονικά προσόντα έναντι του δείκτη O&M. Ένα βασικό συμπέρασμα που προκύπτει ως εκ τούτου είναι η απαιτούμενη στροφή προς τις δραστηριότητες παραγωγής του εξοπλισμού, κατασκευής των έργων και εγκατάστασης τους (MCI) παρά την αποκλειστική λειτουργία και συντήρηση των πάρκων καθότι, με εξαίρεση τη βιομάζα, το επίπεδο εργατοημερών που απαιτείται είναι ελάχιστο ακόμα και για μεγάλες επενδύσεις.

Ακόμη παραπέρα, οι μελετητές προχωρούν σε ποσοτική εκτίμηση του αντίκτυπου της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ στην αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι η προσαρμογή για τις θέσεις εργασίας πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο βάσει υφιστάμενων συνθηκών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν μέσω της μεθοδολογίας που ανέπτυξε το Millennium Institute για λογαριασμό της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων, σύμφωνα με την οποία, οι θέσεις εργασίας ανά τεχνολογία (μετρούμενες σε εργατοέτη), για την Ελλάδα, κατανέμονται ανά MW εγκατεστημένης ισχύος ως κάτωθι:

⦁    Βιομάζα:                               43,2 Εργατοέτη/MWp
⦁    Φωτοβολταϊκά:                     33,5 Εργατοέτη/MWp
⦁    Αιολικά:                                19,4 Εργατοέτη/MWp
⦁    Υδροηλεκτρικά:                    16,2 Εργατοέτη/MWp

Βάσει των παραπάνω, και σε περίπτωση υιοθέτησης, δημοσιευμένων στόχων για την αύξηση της συνολικής δυναμικότητας από ΑΠΕ έως το 2030, τότε τα αναμενόμενα επιπλέον εργατοέτη για την περίοδο 2015-2030, αναμένεται να διαμορφωθούν ως κάτωθι:

 

Εγκατεστημένα MW έως 12/2015

MW 2030

Υπόλοιπα MWp για επίτευξη στόχου

Εργατοέτη ανά MWp

Εργατοέτη

Υδροηλεκτρικά

3.393,00

5.300,00

1.907,00

 

 

Μικρά

224,00

1.000,00

776,00

16,20

12.571,20

Μεγάλα

3.169,00

4.300,00

1.131,00

16,20

18.322,20

Φωτοβολταικά

2.604,00

6.500,00

3.896,00

33,50

130.516,00

Ηλιοθερμικά

 

250,00

250,00

33,50

8.375,00

Αιολικά

2.089,00

9.000,00

6.911,00

19,40

134.073,40

Βιομάζα

51,00

500,00

449,00

43,20

19.396,80

 

 ΣΥΝΟΛΟ

323.254,60

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015-2030

~ 21.550

Όπως είναι σαφές, η δημιουργία 21.550 μόνιμων θέσεων εργασίας έως το 2030, στον κλάδο των ΑΠΕ, έναν κλάδο που απασχολεί επαγγελματίες με υψηλά προσόντα, δύναται να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, βασικό κίνητρο για τον επαναπατρισμό νέων Ελλήνων, κυρίως μηχανικών, με υψηλές δεξιότητες. Εφόσον δε, γίνει στροφή στα πρώτα στάδια της αλυσίδας αξίας (MCI) του κλάδου στην Ελλάδα (εστίαση στην παραγωγή εξοπλισμού και στην κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ), οι θέσεις αυτές θα αυξηθούν σημαντικά.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση