Στο ΦΕΚ ο νόμος για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο πολυσέλιδος νόμος 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 - 20.02.2018) με τίτλο «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο αποτελείται από τα εξής Κεφάλαια και Άρθρα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1. Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Άρθρο 2. Φορείς διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα
Άρθρο 3. Έδρα και παραρτήματα των ΦΔΠΠ
Άρθρο 4. Αρμοδιότητα των ΦΔΠΠ
Άρθρο 5. Διοικητικό Συμβούλιο των ΦΔΠΠ
Άρθρο 6. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. των ΦΔΠΠ
Άρθρο 7. Προσωπικό των ΦΔΠΠ
Άρθρο 8. Πόροι των ΦΔΠΠ
Άρθρο 9. Αξιολόγηση – έλεγχος του έργου των ΦΔΠΠ
Άρθρο 10. Ρυθμίσεις σχετικά με λειτουργικά θέματα των ΦΔΠΠ
Άρθρο 11. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 12. Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13. Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014
Άρθρο 14. Τροποποίηση της παρ. του 14 άρθρου 52 του ν. 4280/2014
Άρθρο 15. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
Άρθρο 16. Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4467/2017
Άρθρο 17. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 998/1979
Άρθρο 18. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 56 του ν. 998/1979
Άρθρο 19. Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 211 του ν. 4072/2012 (Α’ 86), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 104 του ν. 4486/2017 (Α’ 115)
Άρθρο 20. Παραρτήματα
Άρθρο 21. Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 22. Τροποποίηση των άρθρων 3 του ν. 4138/2013 (Α’ 72), 49 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και 29 του ν. 4413/2016 (Α’ 148)
Άρθρο 23. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης νόμιμης άδειας σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια
Άρθρο 24.
Άρθρο 25.
Άρθρο 26. Τροποποίηση του ν. 4014/2011 (Α’ 209) για την ενσωμάτωση των άρθρων 1 και 3 της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ της 16ης Απριλίου 2014
Άρθρο 27. Κατάργηση της παρ. 10 του άρθρου 4 του από 22-6/3.7.2000 π.δ.
Άρθρο 28. Τροποποίηση του άρθρου 139 του ν. 4504/2017
Άρθρο 29. Διεύρυνση της σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων
Άρθρο 30.
Άρθρο 31. Έναρξη ισχύος

Δείτε παρακάτω τα Παραρτήματα για τις προστατευόμενες περιοχές και τους ΦΔΠΠ:

Δείτε ολόκληρη τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, ΕΔΩ.

Θυμηθείτε πώς ψήφισε το κάθε κόμμα κατ' άρθρο του σχεδίου νόμου, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση