Παρουσιάστηκε το Σχέδιο για κυκλική οικονομία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κ. Μακεδονίας

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου CESME, σε συνάντηση με θέμα την ανασκόπηση της Α΄φάσης του έργου. Την εκδήλωση διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Στη συνάντηση, την τέταρτη κατά σειρά συνεδρίαση της τοπικής ομάδας υποστήριξης (Local Support Group – LSG) του έργου CESME-Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Circular Economy for SMEs), που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020, συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες φορείς:

  • Η ανασκόπηση της Α΄ φάσης του έργου CESME (1/4/2016 – 31/3/2018). Παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της Α’ φάσης του έργου: οι διαπεριφερειακές συναντήσεις στις έξι συμμετέχουσες χώρες, οι επισκέψεις ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε περιπτώσεις καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας, οι τοπικές συναντήσεις και οι ημερίδες. Επιπλέον, αναφέρθηκαν τα παραδοτέα που προέκυψαν στην Α’ φάση του έργου, όπως η βάση καταχώρησης των καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας, τα ενημερωτικά δελτία που παρήχθησαν και στάλθηκαν σε ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς και επιχειρήσεις, η Λευκή Βίβλος για την Κυκλική Οικονομία και το εργαλείο αξιολόγησης της βιωσιμότητας επενδύσεων στην κυκλική οικονομία.
  • Η τελική έκδοση του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία και η διαβούλευση που προηγήθηκε αυτής. Παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες δράσεις για τη βελτίωση των πολιτικών προώθησης της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της κυκλικής οικονομίας. Τεκμηριώθηκε το θεσμικό υπόβαθρο του σχεδίου δράσης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν οι τρεις διακριτοί άξονες δράσεων που είναι:

α) Στόχευση της Στρατηγικής RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην κυκλική οικονομία,

β) Ενσωμάτωση δράσεων κυκλικής οικονομίας στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και

γ) Ενσωμάτωση των ζητημάτων της κυκλικής οικονομίας στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2021-2027).

Προσδιορίστηκαν, επίσης, οι στόχοι που έχουν τεθεί και το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή τους.

  • Οι μελλοντικές ενέργειες στη Β΄φάση του έργου CESME (1/4/2018 – 31/3/2020), όπως αυτές έχουν προδιαγραφεί από το σχέδιο δράσης, η συμμετοχή και ο ρόλος των μελών της τοπικής ομάδας υποστήριξης σε αυτές και οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου δράσης σε όρους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CESME:

http://www.interregeurope.eu/cesme/

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση