Περιβαλλοντική νομοθεσία: Νέοι κανόνες απλοποιούν τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Με την τροποποίηση δέκα νομοθετικών πράξεων από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποχρεώσεις υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων στην ενωσιακή νομοθεσία αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή και συνεκτικότητα.

Σκοπός του κανονισμού που εκδόθηκε σήμερα είναι, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο εξορθολογισμός των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, η μείωση του διοικητικού κόστους, η βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων δεδομένων για μελλοντικές αξιολογήσεις και η ενίσχυση της διαφάνειας.

Οι τροποποιήσεις θα εφαρμοστούν στις εξής δέκα νομοθετικές πράξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

  • στην οδηγία 86/278/ΕΟΚ σχετικά με την ιλύ καθαρισμού λυμάτων·
  • στην οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με τον θόρυβο·
  • στην οδηγία 2007/2/ΕΚ για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE)·
  • στην οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά·
  • στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 166/2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (E-PRTR)·
  • στην οδηγία 2010/63/ΕΚ σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα·
  • στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 για την ξυλεία·
  • στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT)·
  • στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 σχετικά με τη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES)·
  • στην οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τον κανονισμό στις 31 Μαΐου 2018. Ο κανονισμός βασίζεται στα πορίσματα της αξιολόγησης του ελέγχου καταλληλότητας σχετικά με την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, η οποία ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή τον Ιούνιο του 2017. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του επί του σχεδίου κανονισμού στις 7 Νοεμβρίου 2018.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της αυστριακής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άρχισαν στις 15 Νοεμβρίου 2018 και κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 19 Δεκεμβρίου 2018, η οποία επιβεβαιώθηκε από τους πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ.

Η σημερινή έκδοση του κανονισμού από το Συμβούλιο συνιστά το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Η νομοθετική πράξη αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα. Θα είναι δε άμεσα εφαρμοστέα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση