Πιστώσεις 7,5 εκατ. για τις παλιές Δασώσεις

Τις ανειλημμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο του Μέτρου «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» έρχεται να καλύψει η Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, με την οποία εγκρίνεται η πίστωση ποσού ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, «η δημόσια δαπάνη για το έτος 2017 ανέρχεται στο ύψος των 7.500.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες Προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών».

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, πατώντας ΕΔΩ.

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:

«Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε, για το έτος 2017, την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι οποίες συνιστούν ανειλημμένες υποχρεώσεις.

2. Η καταβολή των ανωτέρω ανειλημμένων υποχρεώσεων του υπομέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» περιλαμβάνει την κάλυψη απώλειας γεωργικού εισοδήματος για τους δικαιούχους για τους οποίους εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες εγκριτικές αποφάσεις ένταξης μέχρι την ημερομηνία 31-12-2006.

γ. Η παρούσα δράση εντάσσεται στο υπομετρο 8.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με βάση την ακόλουθη αντιστοίχιση:

Μέτρο δυνάμει του Καν (Ε.Κ.) 1698/2005

221,

Άρθρο 36 στοιχείο β), σημείο i και άρθρο 43: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών
Μέτρο δυνάμει του Καν (Ε.Ε.) 1305/2013

8.1

Άρθρο 21 παράγραφος 1, περ. α) του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Άρθρο 2

1. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της ενισχύσεων και των ελέγχων των δικαιούχων του παρόντος άρθρου καθορίζονται στη αρ. 800/16-01-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 128 Β΄ 21-01-2015) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Η δημόσια δαπάνη για το έτος 2017 ανέρχεται στο ύψος των 7.500.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομικών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες Προγραμματικές περιόδους και περιλαμβάνουν την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών».

3. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10 «Σχέδιο Χρηματοδότησης» του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Η Δημόσια δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή του μέτρου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος χρηματοδοτείται για το υπομετρο 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» από τον ΚΑΕ 5323 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Φ.29/110 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυτού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

7. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την ανωτέρω πίστωση της παρ. 2 επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό (Κ.Α. Εσόδου 3919)».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση