Ποιοι απαρτίζουν την Ομάδα Έργου για το LIFE IP AdaptInGR

Τον ορισμό επταμελούς Ομάδας Έργου για το έργο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)», αποφάσισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Πιο συγκεκριμένα, για την υλοποίηση του ολοκληρωμένου έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα -Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» (Κωδ. LIFE17 IPC/GR/000006 - LIFE IP AdaptInGR) και ειδικότερα για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν το Υ.Π.ΕΝ. (ως Συντονιστή Συνδικαιούχο), όπως αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της (18) σχετικής Σύμβασης Επιχορήγησης, ορίζονται ως Ομάδα Έργου οι παρακάτω υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΔΚΑΠΑ) με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Τσαλακανίδου Ιωάννα, Υπάλληλος της ΔΚΑΠΑ - ΠΕ Μηχανικών. Συντονίστρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου, από την έναρξη (01.01.2019) και μέχρι την ολοκλήρωση του. Επίσης, θα συμμετέχει στην Ομάδα Διοίκησης του Έργου (Project Administration Group), στο Κεντρικό Συμβούλιο Συντονισμού (Central Coordination Board), στην Ομάδα Συντονισμού των Πιλοτικών Δράσεων (Pilots Coordination Group), στην Ομάδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων & Επικοινωνιακής Στρατηγικής (Dissemination & Communication Strategy Group) και στην Επιτροπή Συμπληρωματικών Πόρων (CFC).

2. Οδυσσέας Τσιώτας-Γωγούσος, Προϊστάμενος της ΔΚΑΠΑ –ΠΕ Περιβάλλοντος. Συμμετέχων στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη (01.01.2019) και μέχρι την ολοκλήρωση του.

3. Κυριάκος Ψύχας, Προϊστάμενος του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής της ΔΚΑΠΑ – ΠΕ Μηχανικών. Συμμετέχων στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη (01.01.2019) και μέχρι την ολοκλήρωση του.

4. Δημήτρης Νιαβής, Υπάλληλος της ΔΚΑΠΑ - ΠΕ Μηχανικών. Συμμετέχων στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη (01.01.2019) και μέχρι την ολοκλήρωση του.

5. Χριστίνα Παυλοπούλου, Υπάλληλος της ΔΚΑΠΑ - ΠΕ Μηχανικών. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη (01.01.2019) και μέχρι την ολοκλήρωση του.

6. Βελίδης Σταύρος, Υπάλληλος της ΔΚΑΠΑ - ΠΕ Μηχανικών. Συμμετέχων στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη (01.01.2019) και μέχρι την ολοκλήρωση του.

7. Μαλάμης Σπυρίδων, Υπάλληλος της ΔΚΑΠΑ - ΤΕ Μηχανικών. Συμμετέχων στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο Υ.Π.ΕΝ., από την έναρξη (01.01.2019) και μέχρι την ολοκλήρωση του.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΕΝ, η ομάδα έργου θα είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία και ομαλή υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα των απαιτούμενων δράσεων (συμμετοχή στις ημερίδες, συνέδρια, τεχνικές συναντήσεις (workshops) και λοιπές εκδηλώσεις του έργου, διενέργεια διαγωνισμών/προμηθειών, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου από τους εξωτερικούς συνεργάτες, συνεισφορά στα παραδοτέα του έργου κ.λπ) για τα μέρη που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι υπάλληλοι θα συμπληρώνουν δελτία χρόνου εργασίας (timesheets) με βάση τα οριζόμενα στη (18) σχετική Σύμβαση Επιχορήγησης και τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE).

Τα συμπληρωμένα δελτία χρόνου εργασίας (timesheets) της Ομάδας Έργου θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της ΔΚΑΠΑ. Τα συμπληρωμένα δελτία χρόνου εργασίας (timesheets) του Προϊστάμενου της ΔΚΑΠΑ θεωρούνται από το Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Τυχόν μετακινήσεις της Ομάδας Έργου, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών για τις ανάγκες του εν λόγω έργου, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που διέπουν τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων του Υ.Π.ΕΝ.. Οι δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης, καθώς και οι ημερήσιες ή/και χιλιομετρικές αποζημιώσεις, θα καλύπτονται από τη ΣΑΕ 075/2 του ΠΔΕ 2019, με κωδικό έργου 2019ΣΕ07520000, στον οποίο έχει ενταχθεί το έργο (ΑΔΑ: 6ΡΑΟ465ΧΙ8-45Ω). Ο οικονομικός υπόλογος που θα οριστεί από τη Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών του Υ.Π.ΕΝ., θα είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων πληρωμών. Επιμίσθιο εργασίας δεν προβλέπεται. Η Ομάδα Έργου, πλέον των προαναφερόμενων μελών, θα συμπεριλάβει και εξωτερικoύς συνεργάτες οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη ΔΚΑΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται, εξουσιοδοτείται η Συντονίστρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου κα Ιωάννα Τσαλακανίδου, να εκπροσωπεί το Υ.Π.ΕΝ. σε συναντήσεις, επαφές, τηλεδιασκέψεις, κ.λπ. που αφορούν αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου (π.χ. συναντήσεις με όλους τους Δικαιούχους του έργου, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημέρωση και παροχή των σχετικών με το έργο πληροφοριών, κ.λπ.). Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας, ο Προϊσταμένος της ΔΚΑΠΑ θα ορίζει την αντικατάσταση της κα Τσαλακανίδου από έναν/μία υπάλληλο της ΔΚΑΠΑ που συμμετέχει στην Ομάδα Έργου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση