Ποιοι απαρτίζουν την Ομάδα Έργου για το LIFE IP 4 NATURA

Ορίστηκε η ομάδα έργου για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα - Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (LIFE16 IPE/GR/002 - LIFE IP 4 NATURA), με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου. Θυμηθείτε τι περιλαμβάνει το Έργο, ΕΔΩ.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση του έργου και για την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν το ΥΠΕΝ (ως Συντονιστή Συνδικαιούχο) που αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της σχετικής Σύμβασης Επιχορήγησης ορίζονται οι παρακάτω υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Μητσόπουλος Ιωάννης, Υπάλληλος της ΔΔΦΠΒ - ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, από την έναρξη (01.12.2017) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Επίσης θα συμμετέχει στην Ομάδα Διοίκησης του Έργου (Projed Administration Groυp), στην Επιτροπή παρακολούθησης του 'Εργου (Project Steering Committee) καθώς και στην Επιστημονική Επιτροπή του "Εργου (Scientific Advisory Cοmmittee).
2. Μητσέλου Μαρία, Υπάλληλος της ΔΔΦΠΒ - ΠΕ Γεωτεχνικών. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΥΠΕΝ, από την έναρξη (01.12.2017) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
3. Στυλογιάννη Αικατερίνη, Υπάλληλος της ΔΔΦΠΒ - ΠΕ περιβάλλοντος. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΥΠΕΝ, από την έναρξη (01.12.2017) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
4. Κουτσογιάννη Αμαλία - Μαρία, Υπάλληλος της ΔΔΦΠΒ - ΠΕ Περιβάλλοντος. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΥΠΕΝ, από την έναρξη (01.12.2017) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
5. Νικοκάβουρας Χαρίλαος, Υπάλληλος της ΔΔΦΠΒ - ΠΕ Περιβάλλοντος. Συμμετέχων στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΥΠΕΝ, από την έναρξη (01.12.2017) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
6. Βερβέρης Χαράλαμπος, Υπάλληλος της ΔΔΦΠΒ - ΠΕ Περιβάλλοντος. Συμμετέχων στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΥΠΕΝ, από την έναρξη (01.12.2017) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
7. Βασιλάκη Ειρήνη, Υπάλληλος της ΔΔΦΠΒ - ΠΕ Μηχανικών. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΥΠΕΝ, από την έναρξη (01.12.2017) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ομάδα έργου θα είναι υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία και ομαλή υλοποίηση του έργου και συγκεκριμένα των απαιτούμενων δράσεων (συμμετοχή στις ημερίδες και τα σεμινάρια του έργου, διενέργειες διαγωνισμών/προμηθειών, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου από τους εξωτερικούς συνεργάτες, συνεισφορά στα παραδοτέα του έργου κ.λπ) για τα μέρη που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι υπάλληλοι θα συμπληρώνουν δελτία χρόνου εργασίας (timesheets) με βάση τα οριζόμενα του Παραρτήματος ΙΙ της σχετικής Σύμβασης Επιχορήγησης και του Κανονισμού 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη Θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE).

Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου κ. Ιωάννης Μητσόπουλος να εκπροσωπεί το ΥΠΕΝ σε συναντήσεις, επαφές, τηλεδιασκέψεις κ.λπ. που αφορούν αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος (π.χ. συναντήσεις με όλους τους Δικαιούχους του έργου καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημέρωση και παροχή των σχετικών με το έργο πληροφοριών, κ.λπ.). Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας ο Προϊσταμένος της ΔΔΦΠΒ θα ορίζει την αντικατάσταση του κου Μητσόπουλου από έναν/μία υπάλληλο της ΔΔΦΠΒ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση