Πράσινες Ασφάλειες από την Interamerican

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η πράσινη επιχειρηματικότητα έχει πολλές όψεις και συμπυκνώνει πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Μία από τις πιο ευρηματικές περιπτώσεις εφαρμογής της πράσινης επιχειρηματικότητας αφορά στην ανάπτυξη σχετικών ασφαλιστικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, η INTERAMERICAN έχει αναπτύξει δύο καινοτόμες προϊοντικές γραμμές, την ασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης “Green line” και την ασφάλιση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας “Energy line”.

“Green Line”

Με δεδομένη την απαίτηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την αποκατάσταση ενδεχόμενης περιβαλλοντικής ζημίας από τον υπαίτιο, η ασφαλιστική κάλυψη των επιχειρήσεων έναντι του κινδύνου καταλογισμού αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αποτελεί απαραίτητη κάλυψη κάθε ορθολογικά λειτουργούσας επιχειρηματικής μονάδας.

Η INTERAMERICAN, μέσω της εξειδικευμένης προϊοντικής γραμμής “Green line”, παρέχει προστασία που περιλαμβάνει κάλυψη δαπανών αποκατάστασης του περιβάλλοντος για ζημίες στο έδαφος, στα νερά και στα προστατευόμενα είδη, καθώς και στους φυσικούς οικότοπους, που προέρχονται από αιφνίδιο ή σταδιακό ατυχηματικό αίτιο, για το οποίο έχει καταλογισθεί ευθύνη αποκατάστασης από τις αρμόδιες αρχές.

Ακόμη, καλύπτονται δαπάνες περιορισμού επελθούσας περιβαλλοντικής ζημίας, εκπόνησης των απαιτούμενων από τη νομοθεσία μελετών και προτάσεων για την αποκατάσταση της ζημίας, αστικής ευθύνης προς τρίτους για αποκατάσταση υλικών ζημιών κα.

“Energy Line”

Η INTERAMERICAN από το 2008 έως σήμερα, συνεχίζει να προσφέρει την προϊοντική γραμμή ασφάλισης ενεργειακών επενδύσεων “Energy line” για την ασφαλιστική προστασία των επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η εν λόγω προϊοντική γραμμή προσφέρει ευέλικτο πλαίσιο ασφάλισης το οποίο καλύπτει τις ανάγκες κάθε ασφαλιζόμενης μονάδας, ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις κάθε δανειοδοτούντος τραπεζικού φορέα.

Με δεδομένη την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις περιβαλλοντικές ασφαλίσεις, στη δομή της INTERAMERICAN λειτουργεί οργανική μονάδα Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων, η οποία προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες κατά τα υψηλά πρότυπα διαδικασιών του διεθνούς οργανισμού διαπίστευσης πραγματογνωμόνων RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors).

Στο πλαίσιο της ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης η εταιρεία εφαρμόζει, παγίως, διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου που αναλαμβάνει.

Η αναγκαιότητα αυτής της αξιολόγησης έγκειται στο γεγονός ότι παρόλο που μία επιχείρηση έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, σχεδόν πάντα υφίσταται σημαντική απόσταση μεταξύ των αδειοδοτικών όρων και των πραγματικών συνθηκών που διαμορφώνονται κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης των υπό ασφάλιση επιχειρήσεων πραγματοποιείται με ευθύνη της μονάδας Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται, πρωτίστως, υπόψη τα αποτελέσματα προ-ασφαλιστικών επιθεωρήσεων που εκτελούν ανεξάρτητοι πιστοποιημένοι επιθεωρητές οδηγώντας σε σαφή αποτύπωση της εικόνας της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης της εγκατάστασης και σε καταγραφή τυχόν κινδύνων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση