Πράσινο από ΡΑΕ σε Μυτιληναίο για μεγάλη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο

του Θοδωρή Καραουλάνη

Δημοσιεύθηκε χθες στη Διαύγεια η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο στον Όμιλο Μυτιληναίος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, αυτή τη στιγμή, ιδιωτική επένδυση στην ηλεκτροπαραγωγή και αφορά σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW, στη θέση Άγιος Νικόλαος, του Δήμου Δίστομου - Αράχοβας – Αντίκυρας στη Βοιωτία. Στην περιοχή, ως γνωστών, ο όμιλος διατηρεί τις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Η εταιρεία «Μυτιληναίος ΑΕ-Όμιλος Επιχειρήσεων» κατέθεσε την σχετική αίτηση στην ΡΑΕ στις αρχές Μαρτίου και η ανεξάρτητη αρχή εξέτασε το αίτημα αρχικά στις 26 Ιουνίου και έκρινε ότι χρήζει επιπλέον στοιχείων και δικαιολογητικών, τα οποία ο όμιλος παρείχε και τελικά η ΡΑΕ σε συνεδρίαση που διήρκεσε επί τριήμερο στα τέλη Ιουλίου αποφάσισε να χορηγήσει τη σχετική άδεια παραγωγής.

Η μονάδα φυσικού αερίου θα είναι Συνδυασμένου Κύκλου και θα αποτελείται από μία αεριοστροβιλική μονάδα ισχύος περίπου 445 MW και μία ατμοστροβιλική μονάδα ισχύος περίπου 220 MW. Επομένως η ονομαστική (μικτή) ισχύς της ανέρχεται συνολικά στα 665MW ενώ η καθαρή ισχύς προς το σύστημα στα 650MW, κάνοντάς την μία από τις μεγαλύτερες νέες επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής που τρέχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα από ιδιώτη (χωρίς να περιλαμβάνουμε τις μονάδες της ΔΕΗ). Θυμίζουμε ότι ο Πρόεδρος του ομίλου και αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Ευάγγελος Μυτιληναίος είχε δηλώσει δημόσια πριν λίγους μήνες, παρουσιάζοντας την επενδυτική αυτή κίνηση, ότι η συνολική επένδυση θα ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η άδεια παραγωγής που εξέδωσε η ΡΑΕ έχει διάρκεια 35 έτη, αλλά επιβάλλει συγκεκριμένο αλλά ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα στον όμιλο Μυτιληναίου. όπως αναφέρεται στην απόφαση «ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την τήρηση του παρακάτω ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος» καθώς στόχος για το Σύστημα είναι η λειτουργία της μονάδας του συνδυασμένου κύκλου την 01.01.2022. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

• Αδειοδότηση (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια εγκατάστασης): 12 μήνες από την έκδοση της άδειας παραγωγής, δηλαδή μέχρι τέλη Αυγούστου του 2019
• Ανάπτυξη έργου, προμήθεια-παραλαβή εξοπλισμού, κατασκευή έργου, εξωτερικές διασυνδέσεις: 24 μήνες από την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο του 2021
• Δοκιμαστική λειτουργία: 3 μήνες από την ολοκλήρωση της κατασκευής και διασύνδεσης
• Έναρξη λειτουργίας: αρχές του 2022

Πέρα από τα αναμενόμενα που επιβάλλει η ΡΑΕ σε σχέση με τον φορέα της επένδυσης, τους σχετικούς Κώδικες, τις συναλλαγές και τις σχέσεις με τον Διαχειριστή Ενέργειας, αφιερώνει ξεχωριστό κεφάλαιο στις περιβαλλοντικές και άλλες σχετικές υποχρεώσεις. Όπως αναφέρεται στις ενότητες «Υποχρέωση σεβασμού κανόνων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος» και «Πρόσθετες Υποχρεώσεις», ο όμιλος Μυτιληναίου οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, για τις οποίες έχει χορηγηθεί η άδεια αυτή να:

i. τηρεί τους κανόνες ασφαλείας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Άρθρο 142 του ν. 4001/2011
ii. τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών αέριων ρύπων, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης και ισχύος της άδειας αυτής,
iii. τηρεί κάθε άλλο κανόνα δικαίου, που διέπει τη δραστηριότητά του.

Επίσης ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 135 και 140 του ν. 4001/2011 όπως ισχύει, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετες υποχρεώσεις και να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

Στους ειδικούς όρους που επιβάλλονται στη συγκεκριμένη επένδυση περιλαμβάνονται ακόμη τα εξής σημαντικά:

  • Ο κάτοχος της άδειας θα διασφαλίσει ειδική κατανάλωση καυσίμου φυσικού αερίου της μονάδας συνδυασμένου κύκλου, κατά την περίοδο θέσης της σε εμπορική λειτουργία, 6.002 kJ/kWh στο 100% του φορτίου βασισμένη στην κατωτέρα θερμογόνο δύναμη (ΚΘΔ) του καυσίμου, υπό συνθήκες ISO. Το τεχνικό ελάχιστο της μονάδας, πρέπει να είναι όχι μεγαλύτερο του 40% του πλήρους φορτίου (της μικτής ισχύος 665 MW), με πλήρη τήρηση των περιβαλλοντικών περιορισμών (εκπομπές NOx, CO).
  • Ο σταθμός θα διαθέτει καινούριο εξοπλισμό νεότατης τεχνολογίας (state of the art).

Σημειώνεται ότι για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Μονάδας σε περίπτωση μη προγραμματισμένης διακοπής της παροχής του φυσικού αερίου, και ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η ΡΑΕ επιβάλει στον όμιλο Μυτιληναίου να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της Μονάδας, για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες σε πλήρες φορτίο. Για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να επιλέξει μία από τις ακόλουθες μεθόδους (είτε εφεδρική μονάδα ντίζελ είτε αποθήκευση φυσικού αερίου σε συνδυασμό με ντίζελ) και να την γνωστοποιήσει άμεσα στην ΡΑΕ:

Α. Δυνατότητα καύσης εναλλακτικού καυσίμου και διατήρηση του σχετικού αποθέματος ντίζελ.
α) Η Μονάδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη να λειτουργήσει απρόσκοπτα με πετρέλαιο ντίζελ εντός ολίγων ωρών από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης διακοπής της παροχής καυσίμου από τον Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου. β) Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής θα πρέπει να εξασφαλίσει την ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας της μονάδας με πετρέλαιο ντίζελ για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες σε πλήρες φορτίο. Αυτή η απαίτηση δύναται να ικανοποιηθεί με τη διατήρηση του απαραίτητου ύψους αποθεμάτων στις δεξαμενές τροφοδοσίας του σταθμού σε συνδυασμό με σύμβαση με εταιρεία προμήθειας υγρών καυσίμων μέσω της οποίας θα εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ταχεία αναπλήρωση αυτών. Σε κάθε περίπτωση το απόθεμα πετρελαίου ντίζελ το οποίο θα είναι οποτεδήποτε διαθέσιμο στο χώρο του σταθμού θα πρέπει να είναι επαρκές για αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για τουλάχιστον 24 ώρες σε πλήρες φορτίο. γ) Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποχρεούται να υποβάλει στη ΡΑΕ, περιοδικά κάθε δύο έτη ή κατόπιν σχετικού αιτήματος, αναφορά σχετικά με το πρόγραμμα συντηρήσεων και δοκιμών του εν λόγω εξοπλισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους κατασκευαστές, καθώς και βεβαιώσεις διατήρησης ικανού αποθέματος - επαρκές για λειτουργία τουλάχιστον 24 ωρών - σύμφωνα με τα παραπάνω. Εφόσον στις δεξαμενές τροφοδοσίας του σταθμού διατηρείται απόθεμα ικανό για λειτουργία του σταθμού για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής υποχρεούται περαιτέρω να υποβάλει αντίγραφο της σύμβασής του με την εταιρεία προμήθειας υγρών καυσίμων που αναλαμβάνει την αναπλήρωση των αποθεμάτων ντίζελ του σταθμού καθώς και το σχετικό σχέδιο υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Β. Διατήρηση αποθέματος φυσικού αερίου σε Εγκατάσταση Αποθήκευσης.
α) Ο κάτοχος της Άδειας, είτε ο ίδιος, είτε μέσω του προμηθευτή φυσικού αερίου, οφείλει να διατηρεί, τηρώντας το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ποσότητα φυσικού αερίου σε Εγκατάσταση Αποθήκευσης, καταβάλλοντας στο Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου τίμημα, που ορίζεται στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο χρήσης του συστήματος φυσικού αερίου, για την μακροχρόνια κατάληψη αποθηκευτικού χώρου σε εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι επαρκής για την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες σε πλήρες φορτίο. β) Ο κάτοχος της Άδειας Παραγωγής οφείλει, να προνοήσει ώστε να είναι δυνατή, εφόσον απαιτηθεί μελλοντικά, η εγκατάσταση τόσο των απαιτούμενων συστημάτων τροφοδοσίας υγρού καυσίμου όσο και δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου ντίζελ, με χωρητικότητα επαρκή για την αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού για τουλάχιστον 24 ώρες σε πλήρες φορτίο.

Σημειώνουμε ότι η αντικατάσταση καυσίμου (φυσικό αέριο αντί λιγνίτη) για την ηλεκτροπαραγωγή βοηθά σημαντικά την επίτευξη των στόχων της Ελλάδας με βάση τη συνθήκη των Παρισίων και τους κοινοτικούς στόχους για περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα το ύψος στο οποίο κινούνται αυτήν την περίοδο τα δικαιώματα CO2 που πληρώνουν οι λινιτοπαραγωγοί, καθιστούν την επένδυση σε παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο συμφέρουσα επιλογή για τον επενδυτή – ιδίως όταν αυτός αποτελεί παράλληλα και τον μεγαλύτερο ιδιώτη καταναλωτή ενέργειας στη χώρα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση