«Πρασινίστε» τις καλλιέργειες από την... οθόνη του υπολογιστή σας

Σε αμιγώς φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την εισαγωγή καινοτομικών, πράσινων παρεμβάσεων και την αξιοποίηση του ανεξάντλητου ενεργειακού πόρου της χώρας, του Ήλιου, επιδιώκοντας, έτσι, την ενεργειακή αυτονομία των αγροτών, αποβλέπουν τα Σχέδια Βελτίωσης, μέσω των Δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα, με τις Δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που τέθηκαν σε διαβούλευση (η υποβολή παρατηρήσεων ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα καθοριστεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του υπομέτρου 4.1 για τη «Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Οι συγκεκριμένες Δράσεις του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) προωθούν τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης, του εδάφους, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και της αποδοτικότερης χρήσης ενέργειας ή της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Επιδίωξη είναι και ο περιορισμός των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μέσω της στήριξης επενδύσεων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων.

Έξυπνη γεωργία, έξυπνη κτηνοτροφία

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εκσυγχρονισμός των εκμεταλλεύσεων, καθώς πριμοδοτείται η εισαγωγή και η χρήση καινοτομίας. Ως καινοτομία στη φυτική παραγωγή ορίζεται, μεταξύ άλλων, η χρήση αυτοματισμών, όπως συστήματα πλοήγησης (GPS), σπαρτικές μηχανές μεταβλητής δόσης και διανομείς λιπάσματος μεταβλητής δόσης με GPS, η εγκατάσταση συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων για έλεγχο άρδευσης-λίπανσης και για έλεγχο ασθενειών. Στη ζωική παραγωγή, ως καινοτομία θεωρείται το ρομποτικό σύστημα κατανομής τροφής στον στάβλο, το οποίο λειτουργεί αυτόνομα σπρώχνοντας την τροφή προς τα ζώα, αλλά και το ρομποτικό σύστημα αρμεγής, τα συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής οίστρου, μηρυκασμού, χρόνων κίνησης και συμπεριφοράς των ζώων και τα διάφορα λογισμικά διαχείρισης μονάδων παραγωγής.

Μεταξύ των κριτηρίων που βαθμολογούνται είναι ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης, με την αιγοπροβατοτροφία, την παραγωγή οπωροκηπευτικών, την παραγωγή ζωοτροφών, την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, να παίρνουν επιπλέον μόρια, αλλά και η τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι και γενικές δαπάνες, όπως αμοιβές σύνταξης και υποβολής αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, αμοιβές εκπόνησης μελετών και έκδοση απαραίτητων αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Για τη διευκόλυνση δε της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, δίνεται η δυνατότητα για χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χορηγήσει επενδυτικά δάνεια στο πλαίσιο των νέων σχεδίων βελτίωσης και έχει ήδη διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο και επιπλέον δυνατότητες, όπως η εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης, για συνολική κάλυψη των αναγκών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση