Προειδοποίηση Κομισιόν σε Ελλάδα να ολοκληρώσει την επανεξέταση των σχεδίων για τα ύδατα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο (INFR(2022)2188), τη Βουλγαρία (INFR(2022)2189), την Κροατία (INFR(2022)2193), την Κύπρο (INFR(2022)2190), τη Δανία (INFR(2022)2184), την Ελλάδα (INFR(2022)2191), την Ιρλανδία (INFR(2022)2185), τη Λιθουανία (INFR(2022)2194), το Λουξεμβούργο (INFR(2022)2186), τη  Μάλτα (INFR(2022)2195), την Πολωνία (INFR(2022)2196), την Πορτογαλία (INFR(2022)2197), τη Ρουμανία (INFR(2022)2198), τη Σλοβακία (INFR(2022)2187), τη Σλοβενία (INFR(2022)2199) και την Ισπανία (INFR(2022)2192), επειδή δεν ολοκλήρωσαν την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), και/ή τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ).

Βάσει των δύο οδηγιών, απαιτείται από τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν και να υποβάλλουν ανά εξαετία τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και κινδύνων πλημμύρας, αντίστοιχα. Τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνουν πρόγραμμα μέτρων που είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης όλων των συστημάτων υδάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καταρτίζονται βάσει χαρτών που παρουσιάζουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με τα σενάρια πλημμύρας.

Διαβάστε ακόμη:

Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα ακόλουθα κράτη μέλη δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από μία ή και από τις δύο οδηγίες:

·   Το Βέλγιο(INFR(2022)2188), η Βουλγαρία (INFR(2022)2189), η Κροατία (INFR(2022)2193), η Κύπρος (INFR(2022)2190), η Ελλάδα (INFR(2022)2191), η Ισπανία (INFR(2022)2192) η Λιθουανία (INFR(2022)2194), η Μάλτα (INFR(2022)2195), η Πορτογαλία (INFR(2022)2197), η Ρουμανία (INFR(2022)2198) και η Σλοβενία (INFR(2022)2199) δεν επανεξέτασαν, δεν ενέκριναν και δεν επέβαλαν εγκαίρως το σύνολο των τρίτων σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και των δεύτερων σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω 16 κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση