Προκήρυξη για Ειδικό Βιοποικιλότητας και Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος στο LIFE GRECABAT

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς - Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude» με ακρωνύμιο GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522, που συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους, εξέδωσε το Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σύμβαση έργου που θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του εν λόγω προγράμματος, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης και χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων για το ΥΠΕΝ, και εντός πάντοτε του χρόνου διαρκείας του εν λόγω Έργου, αφορά την παρακάτω θέση:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Θέση:

Ειδικός Βιοποικιλότητας και Διατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου:

Με τη σχετική σύμβαση θα καλυφθεί μέρος των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχετική συναφθείσα Σύμβαση Επιχορήγησης για το έργο “GRECABAT” και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522 και ειδικότερα:

1. Συμμετοχή στην διαδικασία τελικής διαμόρφωσης (APs Drafting and legal editing) και θεσμοθέτησης των Σχεδίων Δράσης που θα παραχθούν από τη δράση Α3, και ειδικότερα:

(α) τη διαμόρφωση των σχεδίων δράσης για τα 10 χειρόπτερα και τον οικότοπο των σπηλαίων (Habitat 8310) και, (β) τη διερεύνηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης (συμμετοχή στη διαμόρφωση πλάνου χρηματοδότησης της υλοποίησης των σχεδίων δράσης).

2. Συμμετοχή στη δράση C4 (Action C4: Change the attitude and behaviour of stakeholders), για την προετοιμασία και παρουσίαση θεμάτων σχετικών την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία των επιλεγμένων ειδών και του οικοτόπου 8310.

3. Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές ημερίδες της δράσης F3 για τους εταίρους του προγράμματος, ως εισηγητής σε θέματα Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας και ως εκπαιδευόμενος στις άλλες πλευρές του προγράμματος.

4. Ενσωμάτωση τις επικοινωνιακής στρατηγικής του προγράμματος στις παρουσιάσεις της δράσης C4.

5. Συμμετοχή στον έλεγχο ποιότητας του έργου στα πλαίσια της δράσης F2

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω δράσεων είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Παραδοτέα:

Το παραδοτέο συνίσταται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας του/της και η συμμετοχή του/της σε σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του Έργου.

Απαραίτητα Προσόντα:

- Πτυχίο Πανεπιστημίου Βιολογίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Γεωλογίας και Περιβαλλοντικών Επιστημών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, με ειδίκευση σε θέματα φύσης και βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, σχεδιασμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

- Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετα προσόντα (τα οποία θα συνεκτιμηθούν):

Διδακτορικός Τίτλος σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού, σε ζητήματα φύσης και βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων, σχεδιασμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Αμοιβή:

Η συνολική αμοιβή της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ανέρχεται στο ποσό των 32.890,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών) με χρονική διάρκεια δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση υποβολής πρότασης (Παράρτημα).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 10 σελίδες).

3. Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, εφόσον προέρχονται από Ελληνικό Ίδρυμα. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχεται από ισοδύναμο Ανώτατο Ίδρυμα Εκπαίδευσης του εξωτερικού να είναι νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα1.

4. Απλά φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.

5. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της ξένη γλώσσας, νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα.

6. Απλά φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα:

Οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία

-ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

-ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

-ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

-ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Μαϊου 2019 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα (courier), στη διεύθυνση:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα (υπόψη κου Ι. Μητσόπουλου)

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το ΥΠΕΝ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων.

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψη.

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ότι πρόκειται για
Αίτηση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο «GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522» και να δίνονται τα στοιχεία του υποψηφίου ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΕΔΩ.

Δείτε το Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση