Προκήρυξη τριών μελετών σχετικών με δράσεις του ΠΑΑ για την Κλιματική Αλλαγή

Σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με αντικείμενο την πληροφόρηση και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προκήρυξη τριών θεματικών μελετών αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020 στα πεδία: 1. Κλιματική Αλλαγή, 2. Διαχείριση και αποδοτικότητα χρήσης υδάτων, 3. Σύμβουλος Αξιολόγησης 2019, συμμετείχε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μέσω του εκπροσώπου του Δρ. Δ. Βολουδάκη, Συντονιστή της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα οι προσκλήσεις για τις οποίες υπήρξε αναλυτική ενημέρωση είναι:

Α. «Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).

Διάρκεια Υλοποίησης: Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Κριτήριο Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προϋπολογισμός: 40.000,00 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16/10/2018.

Το έργο συνίσταται στην αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΠΑΑ, στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων (περιοχή εστίασης 4Β), καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ύδατος από τη γεωργία (περιοχή εστίασης 5Α).

Β. «Αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2019» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).

Διάρκεια Υλοποίησης: Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα 15 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Κριτήριο Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Προϋπολογισμός: 45.000 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16/10/2018.

Το έργο συνίσταται:

i. στην εκπόνηση του κεφαλαίου «Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος», της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019, σύμφωνα με το Παράρτημα VII-σημείο 7, του Καν. (ΕΕ) 808/2014 και συγκεκριμένα:

• στην αναφορά και τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιτευγμάτων του προγράμματος, ιδίως μέσω της αξιολόγησης των συμπληρωματικών δεικτών αποτελεσμάτων (Α2, Α13, Α14, Α15, Α18, Α19) και των σχετικών κοινών ερωτημάτων αξιολόγησης (ΚΕΑ) (ΚΕΑ 1-21). Ειδικότερα για την εκτίμηση του συμπληρωματικού δείκτη Α13 «αύξηση της αποδοτικότητας ως προς τη χρήση ύδατος στη γεωργία σε υποστηριζόμενα έργα του ΠΑΑ», που αφορά μόνο στα μεταφερόμενα έργα, είναι απαραίτητη η συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις αιτήσεις στήριξης και πληρωμών (σε έντυπη μορφή)

• στην αναφορά της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους του προγράμματος και της συμβολής του στην επίτευξη της ενωσιακής στρατηγικής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω της αξιολόγησης της καθαρής συμβολής του προγράμματος στις αλλαγές στις τιμές των δεικτών αντικτύπου/επιπτώσεων της ΚΓΠ και συναφή κοινά ερωτήματα αξιολόγησης (ΚΕΑ 22-30).

ii. στην εκπόνηση της συνοπτικής έκθεσης για την ενημέρωση των πολιτών (citizens summary) της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019.

iii. στη διαβούλευση του κεφαλαίου «Αξιολόγηση των πληροφοριών και της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος», με φορείς που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και τουλάχιστον με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020.

iv. στη διάδοση των αποτελεσμάτων υλοποίησης και αξιολόγησης, της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΑΑ, που υποβάλλεται το 2019. Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων, ο ανάδοχος θα εκπονήσει, μεταξύ άλλων, περιλήψεις (executive summaries) για διαφορετικές ομάδες - στόχους και infographics, στα ελληνικά και στα αγγλικά, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ.

Γ. «Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ 2014-2020 στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και τη στροφή προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών C02 με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ). Διάρκεια Υλοποίησης:

Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα ολοκληρωθεί έως την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Κριτήριο Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Προϋπολογισμός: 30.000,00 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16/10/2018.

Το έργο συνίσταται στην αξιολόγηση της συμβολής των παρεμβάσεων του ΠΑΑ, στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στη γεωργία και τη μεταποίηση τροφίμων (περιοχή εστίασης 5Β), στη διευκόλυνση του εφοδιασμού και της χρήσης ΑΠΕ, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας (περιοχή εστίασης 5Γ), στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας στη γεωργία (περιοχή εστίασης 5Δ), καθώς και στην προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία (περιοχή εστίασης 5Ε).

Όλες οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.agrotikianaptixi.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση