Προτεραιότητα στην αγροδιατροφή δίνει ο νέος Αναπτυξιακός

Η αγροδιατροφική αλυσίδα και η διαδρομή από το χωράφι έως το ράφι ή και έως τον τουρισμό, βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που κατατίθεται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη.

Βασικό ζητούμενο είναι η διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας (branding) της χώρας προς τα έξω, αλλά και προς το εσωτερικό. Κεντρικοί στόχοι του νέου νόμου είναι:

- η δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων

- η ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στοχεύοντας στη συγκράτηση της φυγής των νέων επιστημόνων

- η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

- η ενίσχυση των συνεργασιών (Clusters / συνεταιρισμοί / κοινωνική οικονομία) ώστε να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων

- η επανεκβιομηχάνιση της χώρας, με στήριξη της καταρρέουσας, αλλά όχι απαξιωμένης, ελληνικής βιομηχανίας.

Βασικά χαρακτηριστικά του καινούργιου Αναπτυξιακού είναι:

- χρησιμοποιεί έντονα τα φορολογικά κίνητρα και τα λεγόμενα νέα επιστρεπτέα χρηματοδοτικά εργαλεία μόχλευσης

- απλοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου

- λειτουργεί συντονισμένα με άλλα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ).

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης είναι 100.000 ευρώ για ΚοινΣΕπ, 150.000 ευρώ για μικρές, 200.000 ευρώ για μεσαίες και 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι 5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι δυνατό να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από κεφάλαια τρίτων (τραπεζικό δανεισμό ή συμμετοχές).

Ειδικά μοριοδοτούνται επενδυτικά σχέδια στους τομείς δραστηριότητας που διακρίνει και το ΕΣΠΑ (Αγροδιατροφή - Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Υλικά - Κατασκευές και Υγεία).

Ο νέος νόμος προβλέπει 8 διαφορετικά καθεστώτα ενίσχυσης. Υπάρχει το βασικό καθεστώς για τη γενική επιχειρηματικότητα και ειδικά καθεστώτα για ταχεία ένταξη με περιορισμένα κριτήρια, για νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για επενδύσεις καινοτομικού χαρακτήρα, για ανάπτυξη cluster, για δημιουργία Ταμείων Συμμετοχών με το Δημόσιο, για χωρικά και κλαδικά σχέδια και για επενδύσεις μείζονος σημασίας.

Ειδικά το καθεστώς επενδύσεων καινοτομικού χαρακτήρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το μόνο που προβλέπει επιδότηση 100% (και όχι 70%) του προβλεπόμενου ορίου.

Πέραν των δαπανών της γενικής κατηγορίας, εδώ περιλαμβάνονται επίσης ειδικές επενδυτικές δαπάνες, όπως απόκτησης, επικύρωσης και προστασίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, οργάνων, εξοπλισμού και κτιρίων, έρευνας κ.α.

Μεγάλης σημασίας για τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις είναι και το καθεστώς των συνεργιών και δικτυώσεων (Clusters), που προβλέπει ενισχύσεις κοινών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, προμήθειας ή παροχής κοινών υπηρεσιών, δράσεων αποθήκευσης, δικτύων διανομής, προμηθειών, διακίνησης, ελέγχου ποιότητας,κοινού εμπορικού σήματος και συστήματος διαδικτυακού εμπορίου, καθώς και κοινής πιστοποίησης και σήματος ποιότητας.

Για το αγροδιατροφικό πεδίο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το καθεστώς των ολοκληρωμένων χωρικών και κλαδικών σχεδίων με συνολικό ύψος ενίσχυσης, που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Αυτά τα σχέδια μπορούν να ενισχύσουν επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς, που συμμετέχουν σε κλαδικά ή τοπικά παραγωγικά συστήματα ή παραγωγικές αλυσίδες αξίας, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Μπορούν να συμμετέχουν και οργανισμοί έρευνας, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση