Πρόσκληση από το ΥΠΕΝ για δύο συμβάσεις στο πρόγραμμα ForestLIFE

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα - Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)», απευθύνει η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι συμβάσεις αφορούν Δασολόγο και Ειδικό Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις/προτάσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα (courier), στη διεύθυνση:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος

Δ/νση Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα

(υπόψη κου Γ. Παναγιώτου, Επιστημονικού Υπευθύνου του Έργου ForestLIFE)

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από το ΥΠΕΝ, με ευθύνη του υποψηφίου, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων.

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ' όψη.

Προσόντα που αναφέρονται είτε στην αίτηση πρότασης, είτε στο βιογραφικό σημείωμα αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση