Πρόσκληση για απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού στο LIFE NATURA THEMIS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υλοποίηση του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026, εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, Δημήτρη Δερματά.

Ο προϋπολογισμός για την απασχόληση επιπρόσθετου προσωπικού (Additional Personnel) ανέρχεται συνολικά στις 26.368,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή 21.264,52 € πλέον ΦΠΑ 24%. Ειδικότερα, προβλέπεται μερική απασχόληση ενός ατόμου (20 ώρες εβδομαδιαίως) για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του έργου LIFE NATURA THEMIS (30.09.2020). Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει στο Π.Δ.Ε. 2016ΣΕ07520002 της ΣΑΕ 075/2.

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου, οι γενικοί και ειδικοί όροι συμμετοχής (ελάχιστα απαιτούμενα και πρόσθετα προσόντα), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / έντυπο αίτησης συμμετοχής / έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών / κατάταξης των υποψηφίων, καθώς και τα αποδεκτά πιστοποιητικά (τίτλοι σπουδών, γνώση αγγλικής γλώσσας, χειρισμός Η/Υ, απόδειξη εμπειρίας, κ.λπ.) παρατίθενται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε της πρόσκλησης, αντίστοιχα.

Στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως προθεσμία παραλαβής προσφορών ορίζονται δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Εκτός από το ΚΗΜΔΗΣ, η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε:

• Στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr)

• στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (www.ypeka.gr).

Επιπλέον, η διάθεση των τευχών της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται ατελώς από την Υπηρεσία (ΣΥΓΑΠΕΖ), στην Ταχ. Δ/νση Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92 – Αθήνα (7ος όροφος, γραφεία 720, 722, 723).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο εντός της τεθείσας προθεσμίας (δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ), δηλαδή μέχρι την 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην ελληνική γλώσσα, στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (ΣΥΓΑΠΕΖ), στην Ταχ. Δ/νση Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92 – Αθήνα (7ος όροφος, γραφεία 720, 722, 723).

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή, ορίζεται η 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΣΥΓΑΠΕΖ.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και τα παραρτήματά της, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση