Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ενημερωτική καμπάνια της ΚΑΠ

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για δράσεις ενημέρωσης, εντός του 2017, προκειμένου να εξηγήσει, να εφαρμόσει και να αναπτύξει την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), καθώς και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για το περιεχόμενο και τους στόχους της, προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 15η  Δεκεμβρίου 2016, ενώ ο προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός για τις επιχορηγήσεις ανέρχεται σε 3.500.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή μικτής χρηματοδότησης αποτελούμενης από επιστροφή του 60% των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πράγματι καταβληθεί και κατ’ αποκοπή συνεισφορά της τάξης του 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών για την κάλυψη των έμμεσων δαπανών που αντιπροσωπεύουν τις γενικές διοικητικές δαπάνες του δικαιούχου, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν καταλογιστέες στη δράση.

Το ποσό της επιχορήγησης (συμπεριλαμβανομένου του κατ’ αποκοπή ποσού για έμμεσες δαπάνες) θα είναι τουλάχιστον 70.000 ευρώ και 500.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, ενώ ενδεικτική περίοδος υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης: από την 1 Μαΐου 2017 έως τις 30 Απριλίου 2018.

Οι προτάσεις για δράσεις ενημέρωσης θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής. Η ΚΓΠ είναι μια πολιτική που αφορά όλους τους πολίτες της Ευρώπης και συμβάλλει στη ζωή τους με πάρα πολλούς τρόπους. Οι προτάσεις θα πρέπει να καλύπτουν ειδικά τη συμβολή της ΚΓΠ:

-στην τόνωση της απασχόλησης και των επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές και στη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ·

-στην επίτευξη του πλαισίου του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια της ΕΕ, ιδίως σε ό, τι αφορά το δυναμικό του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας για μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν·

-στη βιώσιμη γεωργική παραγωγή που πληροί την απαίτηση αφενός μεν για την ασφάλεια των τροφίμων και την περιβαλλοντική προστασία της υπαίθρου, αφετέρου δε για την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων·

-στην εξασφάλιση δίκαιης απόδοσης της αγροδιατροφικής αλυσίδας για τους γεωργούς ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής στην Ευρώπη και το μέλλον της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση