Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον Οργανισμό Εθνικού Κτηματολογίου

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου».    

Με το σχέδιο νόμου συστήνεται ένας ενιαίος φορέας, ο «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου», ο οποίος θα αναλάβει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας έως το 2020, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή συγχώνευση των υφιστάμενων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων. «Μέσω της δημιουργίας ενός οργάνου, με ενιαία στρατηγική επιτυγχάνεται ο απαραίτητος συντονισμός, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα του Κτηματολογίου, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η αρχής της δημοσιότητας και να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των συναλλαγών», σχολιάζει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Κύριοι στόχοι της ριζικής, όπως τη χαρακτηρίζει το ΥΠΕΝ, αναδιοργάνωσης των δομών κτηματογράφησης είναι οι εξής:

⦁ Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσιότητας των εμπράγματων σχέσεων, μέσω της επέκτασης του συστήματος του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου σε εθνική κτηματοκεντρική βάση (βάσει του μοναδιαίου κωδικού ακινήτου - ΚΑΕΚ).
⦁ Η κεντρική εποπτεία για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης περιουσίας.
⦁ Η παροχή των υπηρεσιών καταχώρισης με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο.
⦁ Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών με την παροχή ηλεκτρονικών εφαρμογών κατάθεσης των προς καταχώριση πράξεων, λήψης πιστοποιητικών, έρευνας κτηματολογικών δεδομένων κ.τ.λ.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων προαπαιτούνται:

⦁ Η διαβαθμισμένη διάθεση των κτηματολογικών στοιχείων μέσω κατάλληλων εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
⦁ Η σταδιακή ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων.
⦁ Η θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών διόρθωσης των εσφαλμένων εγγραφών.
⦁ Η ενίσχυση των συνεργιών και των αυτοματοποιημένων συνδέσεων με άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
⦁ Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου.
⦁ Η αποτελεσματική παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του συστήματος.
⦁ Η σταδιακή μείωση των τελών που σχετίζονται με την εγγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων.

Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι φορέας του δημοσίου τομέα, άρα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θα παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Η νομική μορφή του Οργανισμού ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιλέχθηκε για δύο βασικούς λόγους:

1. Ο νομικός έλεγχος και η καταχώριση των δικαιωμάτων των πολιτών συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας και επομένως δεν μπορεί παρά να ανατεθεί σε όργανο που ανήκει στο Κράτος.
2. Τα δεδομένα που τηρούνται στο Κτηματολόγιο αφορούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών και του Δημοσίου σε όλη την επικράτεια και εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς. Συνεπώς, η κυριότητα και η συναφής διαχείριση/εκμετάλλευσή τους, οφείλει να ανήκει αποκλειστικά στο Κράτος.

Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενος. Σε περίπτωση που τα έσοδα υπερβαίνουν τις προγραμματισμένες δαπάνες και υπό την προϋπόθεση διασφάλισης ορισμένου αποθεματικού ασφαλείας για την λειτουργία του, το πλεονάζον ποσό θα αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Δίνεται ακόμη, η δυνατότητα μείωσης των τελών των συναλλαγών, με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών.
Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα αποτελείται από μια Κεντρική Υπηρεσία, 17 Κτηματολογικά Γραφεία και 69 Υποκαταστήματα. Σε αυτόν θα ενσωματωθεί η Ανώνυμη Εταιρεία του δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.), τα λειτουργούντα «οριστικά» και «μεταβατικά» Κτηματολογικά Γραφεία και όλα τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. Σε διάστημα εντός δύο ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εκδίδονται σταδιακά αποφάσεις από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, που θα αφορούν καταργήσεις Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για την αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού. Στον νέο φορέα θα ενταχθούν σταδιακά, με χρονικό ορίζοντα δύο ετών, ανάλογα με την πρόοδο σύστασης της περιφερειακής δομής, υποθηκοφύλακες και υπάλληλοι των άμισθων και έμμισθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον το επιθυμούν.

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται επιπλέον, στη διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης των τρεχουσών και υπολειπόμενων συμβάσεων των έργων κτηματογράφησης, των δασικών χαρτών, καθώς και στην τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του εν λόγω νομοσχεδίου, ακολουθώντας των κάτωθι σύνδεσμο.

http://www.opengov.gr/minenv/?p=9214

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση