Σε εφαρμογή και στην Ελλάδα ο ευρωπαϊκός κανονισμός ξυλείας

Με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας τίθεται σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ξυλείας στην Ελλάδα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία  - κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας εντός της ΕΕ. Με την κοινή υπουργική απόφαση (134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015) τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή και στην χώρα μας ο παραπάνω κανονισμός.

Η απόφαση καθορίζει τις αρμόδιες αρχές, τα μέτρα και τις διαδικασίες για την επιτυχημένη εφαρμογή του. Σε γενικές γραμμές  διαχωρίζει όσους εμπορεύονται ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας σε δύο κατηγορίες – φορείς εκμετάλλευσης και εμπόρους με την κάθε κατηγορία να έχει τις δικές της διακριτές υποχρεώσεις.

Φορείς εκμετάλλευσης

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την κατηγορία δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Διευθύνσεις Δασών άνευ δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.).

Έμποροι

Στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Διευκρινίζεται ότι οι έμποροι, δηλαδή εκείνοι που μόνο αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν διατεθεί ήδη στην αγορά δεν θεωρούνται Φορείς Εκμετάλλευσης αλλά έμποροι και αυτοί καταγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων.

Παρόλα αυτά, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι στο εν λόγω Μητρώο.

Στο Μητρώο των Φορέων Εκμετάλλευσης καταγράφονται επίσης και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.

Διαδικασία

Με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης των Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ήτοι μέχρι 28-06-2016.

Στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 της σχετικής ΚΥΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος – υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2810-264950 και 2810-264949    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης  Δασών Κρήτης   η οποία έχει ορισθεί ως Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή

Εισαγωγείς Ξυλείας - Κανονισμός FLEGT – ΚΥΑ 135279/159/12-01-2016( ΦΕΚ 83/Β΄/25-1-2016)

Οι εισαγωγείς Ξυλείας που προτίθενται να εισάγουν δια του Τελωνείου Χανίων  ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας από τις χώρες που έχουν ενταχθεί στον ΚΑΝ FLEGT υποχρεούνται να υποβάλουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την άφιξη του φορτίου, αίτηση στη Διεύθυνση Δασών Χανίων  μαζί με την  «Άδεια FLEGT» και το προβλεπόμενο ειδικό παράβολο εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της άδειας FLEGT

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28210-84205 και 28210-84214.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση