Σε καταγραφή των περιβαλλοντικών επιδόσεων υποχρεώνονται οι εταιρείες logistics

Τον καθορισμό των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης.

Η απόφαση περιλαμβάνει τον ορισμό των περιβαλλοντικών επιδόσεων, τις μετρήσεις και τη γνωστοποίησή τους από τις επιχειρήσεις Εφοδιαστικής. Οι εταιρείες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών όρων υποχρεούνται να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο προσάρτημα του ισολογισμού, ενώ κάθε επιχείρηση γνωστοποιεί τις επιδόσεις της στην ιστοσελίδα της.

Άρθρο 1

Ορισμοί

1. Περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Εφοδιαστική ορίζονται:

  • α) οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές και διανομή, καθώς και στην ενέργεια εντός των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής,
  • β) η χρήση φυσικών πόρων, που περιλαμβάνουν τα απόβλητα / απορρίμματα και το ύδωρ.
  • γ) η διαχείριση πόρων και πιο συγκεκριμένα η ανακύκλωση υλικών.

2. Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην οδική μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων (αποτύπωμα άνθρακα / carbonfootprint) αυτές εκφράζονται σε συνολικό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και συνολικό διοξείδιο του άνθρακα ανά τοννοχιλιόμετρο (CO2/tn,km) ή ανά κυβικό μέτρο - χιλιόμετρο (CO2 / m3-km) για μεταφορά/διανομή.

3. Ανάλογα με το αντικείμενο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της ευθύνης καταγραφής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου υπάρχουν οι εξής κατηγορίες διαχωρισμού ρύπων (scopes):

  • α) SCOPE 1: αφορά εκπομπές από δραστηριότητες υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, δηλαδή αυτή η ίδια προβαίνει στην αγορά και καύση καυσίμου για την μεταφορά και αποθήκευση
  • β) SCOPE 2: αφορά εκπομπές από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
  • γ) SCOPE 3: αφορά εκπομπές από δραστηριότητες που δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας αλλά από συνεργαζόμενους φορείς

4. Ως πρωτόκολλα μέτρησης του αποτυπώματος άνθρακα χρησιμοποιούνται διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες μέτρησης, όπως Green House Gas Protocol, ISO 14064, EU Lot 3, ΕΝ 16258 / 2012, ΕΜΕΡ / ΕΕΑ Air Pollutant Emission Inventory ή άλλες αντίστοιχου κύρους μεθοδολογίες

5. Η επίδοση στην παραγωγή απορριμμάτων / αποβλήτων εφοδιαστικής (logistics) θα μετριέται σε τόνους (tn) απορριμμάτων κανονικοποιημένες σε σχέση με παράμετρο επιλογής της επιχείρησης ή σε tn ανά κατηγορία ή σε CO2e (CO2 equivalent)

6. Η κατανάλωση ύδατος στα πλαίσια δραστηριοτήτων εφοδιαστικής (logistics) θα εκφράζεται σε κυβικά μέτρα (m3) κανονικοποιημένα σε σχέση με παράμετρο επιλογής της επιχείρησης. 7. Όσον αφορά την διαχείριση πόρων θα αναφέρεται το ποσοστό απορριμμάτων / αποβλήτων εφοδιαστικής (logistics) που ανακυκλώθηκε, βάσει και της σύνδεσης με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Άρθρο 2

Μέτρηση και γνωστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων επιχειρήσεων Εφοδιαστικής

4. Η μέτρηση και γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων είναι προαιρετική για κάθε επιχείρηση. Κάθε εταιρεία θα επιλέγει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο θα χρησιμοποιεί για την καταγραφή, την ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σε κάθε τομέα περιβαλλοντικής επίδοσης που έχει επιλέξει να παρακολουθεί και να γνωστοποιεί.

5. Στη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πέραν των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να αναφέρονται επίσης οι συντελεστές εκπομπών που θα χρησιμοποιούνται και ποια μεθοδολογία μέτρησης ακολουθείται.

6. Όσον αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές ισχύουν τα κάτωθι:

- α) Αν η ίδια η επιχείρηση προβαίνει στην αγορά και καύση καυσίμου για την πραγματοποίηση μεταφορών, τότε το αποτύπωμα άνθρακα καταγράφεται στο επίπεδο SCOPE 1.

- β) Οι εκπομπές που προκαλούνται λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αναφέρονται σε επίπεδο SCOPE 2.

- γ) Στο SCOPE 3 θα μετράται:

  • αα) το αποτύπωμα άνθρακα των προμηθευτών (inbound) για την μεταφορά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και για τους οποίους η επιχείρηση εκδίδει Δελτίο Παραλαβής, χωρίς να ενσωματώνονται τυχόν προηγούμενα στάδια της εφοδιαστικής μέχρι τον προμηθευτή,
  • ββ) το αποτύπωμα άνθρακα μέχρι τις εγκαταστάσεις των πελατών (outbound) για τους οποίους η επιχείρηση εκδίδει Δελτίο Αποστολής μέσω συνεργατών οι οποίοι εκτελούν την μεταφορά και χωρίς να ενσωματώνονται τυχόν επόμενα στάδια της εφοδιαστικής μετά την παραλαβή από τον πελάτη και
  • γγ) το συνολικό αποτύπωμα, δηλαδή το άθροισμα των αα΄ και ββ΄.

7. Δεν απαιτείται η πιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέτρησης από φορείς πιστοποίησης. Η πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14000 ή αντίστοιχο πρότυπο από αρμόδιο φορέα θεωρείται ικανή προϋπόθεση για την πιστοποίηση των στοιχείων περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας.

Άρθρο 3

Γνωστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων στην αγορά και στο ευρύ κοινό

1. Οι εταιρείες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών όρων υποχρεούνται να περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο προσάρτημα του ισολογισμού.

2. Κάθε εταιρεία γνωστοποιεί τις επιδόσεις της στην ιστοσελίδα της.

Διαβάστε αναλυτικά την ΚΥΑ, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση