Σε προχωρημένο στάδιο η προετοιμασία για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρισμό

Η  πρόοδος της προετοιμασίας της χώρας μας για την προώθηση έργων υποδομής για ένταξη στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος στον Ηλεκτρισμό  εξετάστηκε σε   σύσκεψη  στο ΥΠΕΚΑ από τον Υφυπουργό  Γ. Μανιάτη και με τη συμμετοχή του Γ.Γ. Κ. Μαθιουδάκη. Σε αυτήν  συμμετείχαν εκπρόσωποι των φορέων ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΛΕΤΑΕΝ, ΕΣΗΑΠΕ, ΣΕΦ και ΣΠΕΦ.

 Διαπιστώθηκε ότι η προετοιμασία από πλευράς της χώρας μας ευρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.  Τα έργα Κοινού (Ευρωπαϊκού) Ενδιαφέροντος (εφεξής ΕΚΕ) αφορούν μια συντονισμένη προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την σταδιακή ισχυροποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων και ιδιαίτερα των διασυνδέσεων, στην κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων για το 2020 και 2050. Η Ευρ. Επιτροπή έχει προτείνει σχετικό Κανονισμό (“Regulation”)[1],  ο οποίος εξετάζεται  από το Ευρ. Συμβούλιο και το Ευρ. Κοινοβούλιο (πρόβλεψη: τελικής υιοθέτησης αρχές 2013). Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο του Κανονισμού έργα που μπορεί να χαρακτηριστούν ως ΕΚΕ, θα είναι κυρίως διασυνδέσεις ή εσωτερικά έργα που αυξάνουν την ικανότητα μεταφοράς των διασυνδέσεων. Από πλευράς ΑΔΜΗΕ έχει επιδιωχθεί να ενταχθούν έργα που αυξάνουν την διείσδυση ΑΠΕ στο Εθνικό Σύστημα της χώρας, καθώς και διασυνδέσεις αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων με αυτό.

 Για τα έργα που θα χαρακτηρισθούν ως ΕΚΕ σύμφωνα με τον Κανονισμό, θα υπάρξει προσπάθεια αδειοδοτικών διευκολύνσεων, μικρή χρηματοδότηση (κυρίως μελετών) και βοήθεια στην εξεύρεση χρηματοδότησης (κυρίως μέσω project bonds). Βάση για τον χαρακτηρισμό έργων ως ΕΚΕ θα χρησιμοποιηθεί το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ENTSO–E περιόδου 2012–2022 (σε Δημόσια Διαβούλευση έως 26 Απριλίου). Ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, μπορούν να ενταχθούν και άλλα έργα που θα προταθούν από τρίτους, πλην των Διαχειριστών, project promoters. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν με προθεσμία τα τέλη Απριλίου, θα ελεγχθούν στη συνέχεια από τις Εθν. Ρυθμιστικές Αρχές και την ACER. Στη συνέχεια, οι περιφερειακές Ομάδες Εργασίας θα προσπαθήσουν να ιεραρχήσουν τα έργα και μετά την Γνώμη της ACER, οι περιφερειακοί κατάλογοι ΕΚΕ θα εξετασθούν από όργανο πολιτικού χαρακτήρα  υψηλού επιπέδου (High Level Steering Group), το οποίο θα αποφασίσει για τον τελικό κατάλληλο έργων της ΕΕ που θα προωθηθεί για υιοθέτηση από την Ευρ. Επιτροπή.

 Στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ENTSO-E (Ten Year Network Investment Plan TYNDP) έχουν περιληφθεί έργα διευρωπαϊκής σημασίας (European Significance) και έργα Εθνικής και Περιφερειακής σημασίας (Project of National and Regional Significance) βάσει κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από τον ENTSO-E. Τα έργα που εντάσσονται στις δύο κατηγορίες από πλευράς ΑΔΜΗΕ δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 Ταυτότητα έργου Ενδεικτικό ύψος Προϋπολο-γισμού(εκατ. €)  Παρατηρήσεις
Στο Ευρωπαϊκό Δεκαετές Πρόγραμμα
Επέκταση 400 kV προς Πελοπόννησο 325 Εχει ενταχθεί στη ΜΑΣΜ
Νέα διασύνδεση με Βουλγαρία 50 Μελέτες
Επέκταση 400 kV προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (και διασύνδεση με Τουρκία) 130 Μεγάλο τμήμα του έργου έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζεται η κατασκευή
Στο Περιφερειακό Δεκαετές Πρόγραμμα για τη ΝΑ Ευρώπη
Διασύνδεση Κυκλάδων 400 Διαγωνισμός σε εξέλιξη
Επέκταση 150 kV προς Εύβοια για Σύνδεση Α/Π (Νέα Μάκρη – Πολυπόταμος) 90 Εχει κατακυρωθεί
Νέα σύνδεση 400 kV προς Εύβοια (για σύνδεση μονάδας Αλιβερίου και Α/Π) 125 Εχει κατακυρωθεί
Διασύνδεση Κρήτης (Α φάση)                                 (Β φάση) 900700 Ολοκλήρωση πρώτων μελετών σκοπιμότητας
Βρόχος για διασύνδεση νησιών ΒΑ Αιγαίου 800 Εχει προταθεί από επενδυτές ΑΠΕ

 

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών προετοιμασίας στο επόμενο διάστημα και κυρίως όσον αφορά σε πιθανά έργα πέραν αυτών που αφορούν στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας υπό τον συντονισμό του Υπουργείου και με τη συμμετοχή της ΡΑΕ, του ΑΔΜΗΕ και φορέων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!