Στην τελική ευθεία το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης λιμνών και ποταμών

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Στην τελική ευθεία εισήλθε η λειτουργία του εθνικού δικτύου παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας και ποιότητας των επιφανειακών υδάτων (ποτάμια και λίμνες) της χώρας.

Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελεστεί από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η διάρκεια του έργου είναι επταετής με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2023 και συνολικό προϋπολογισμό 5.599.243,06 €.

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

  • Η ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων (εποπτική-επιχειρησιακή) με δειγματοληψίες, υδρομετρήσεις και χημικές αναλύσεις, που αποτελεί και επείγουσα εθνική υποχρέωση αφενός για τη συμμόρφωση με τις σχετικές κοινοτικές απαιτήσεις και αφετέρου για τη λήψη κατάλληλων μέτρων διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής.
  • Η επικαιροποίηση-βελτιστοποίηση του υπάρχοντος δικτύου ποσοτικών μετρήσεων και μελλοντική αναμόρφωση και επέκτασή του με βάση τα υδρολογικά και υδρομορφικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο λεκανών απορροής και εισαγωγή νέων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό της παροχής των ποταμών.
  • Δημιουργία βάσεων πρωτογενών συστηματικών περιβαλλοντικών δεδομένων. Με βάση αυτά, η απόκτηση ικανότητας για την αξιολόγηση της υφιστάμενης χημικής, ποσοτικής και οικολογικής κατάστασης των υδατικών πόρων και τελικά η ανάδειξη προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης.
  • Ο εντοπισμός των προβλημάτων θα οδηγήσει, σε πρώτο στάδιο, στη σχεδίαση μέτρων αποκατάστασης, η εφαρμογή των οποίων θα συνεισφέρει στη διατήρηση των βιοτικών και αβιοτικών λειτουργιών των υδατικών συστημάτων που εξετάζονται και θα ληφθούν μέτρα, με σκοπό τη διατήρηση ή και βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων (κυρίως ποταμών) όλης της χώρας.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε 54 θέσεις ποταμών με συνολικά 3.888 υδρομετρήσεις από το 2018 έως το 2023 με μόνιμη ή μη μόνιμη ροή, στην ελληνική επικράτεια.

Στην πορεία υλοποίησης του έργου θα προστεθούν νέες θέσεις υδρομετρήσεων σε ποταμούς όπου θα υπάρξει ανάγκη πύκνωσης του δικτύου, αλλά πιθανόν να πυκνώσουν και οι υδρομετρήσεις χρονικά σε κάποιες θέσεις εάν κριθεί αναγκαίο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση