ΣΤΟ 50% Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Τη δυνατότητα να δώσουν τα κράτη - μέλη προκαταβολές που θα φτάνουν το 50% του ποσού, αντί για το 20% που ίσχυε στα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα όπως η αναδιάρθρωση αμπελώνων, οι δράσεις προώθησης και καινοτομίας, δίνει ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/38 της Κομισιόν.

Οι εν λόγω διατάξεις θέτουν το ανώτατο όριο των προκαταβολών στο 50 % για τα οικονομικά έτη 2013, 2014 και 2015, όσον αφορά τα επενδυτικά μέτρα και για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015 όσον αφορά τα μέτρα στον τομέα της καινοτομίας.

Ενώ σε περίπτωση επενδύσεων για τις οποίες η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης λαμβάνεται το 2013, το 2014, το 2015 ή το 2016, το ύψος της προκαταβολής δύναται να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με τη συγκεκριμένη επένδυση.

Αναλυτικά η απόφαση της Κομισιόν:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 τροποποιείται ως εξής:

1)Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ύψος της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 20 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση, η δε πληρωμή της εξαρτάται από την παροχή τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί στο 110 % του ποσού της προκαταβολής. Ωστόσο, σε περίπτωση επενδύσεων για τις οποίες η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης λαμβάνεται το 2013, το 2014, το 2015 ή το 2016, το ύψος της προκαταβολής δύναται να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με τη συγκεκριμένη επένδυση. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (3), το συνολικό ποσό της προκαταβολής πρέπει να έχει δαπανηθεί για την υλοποίηση της σχετικής εργασίας εντός διετίας από της πληρωμής του.

(3) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).»."

2) Στο άρθρο 20γ παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το ύψος της προκαταβολής δεν υπερβαίνει το 20 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση στην καινοτομία, η δε πληρωμή της εξαρτάται από την παροχή τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης, η οποία αντιστοιχεί στο 110 % του ποσού της προκαταβολής. Ωστόσο, σε περίπτωση επενδύσεων στην καινοτομία, για τις οποίες η ατομική απόφαση χορήγησης στήριξης λαμβάνεται το 2014, το 2015 ή το 2016, το ύψος της προκαταβολής δύναται να αυξηθεί μέχρι ποσοστού 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με τη συγκεκριμένη επένδυση. Για τους σκοπούς του άρθρου 23 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014, το συνολικό ποσό της προκαταβολής πρέπει να έχει δαπανηθεί για την υλοποίηση της σχετικής εργασίας εντός διετίας από της πληρωμής του.».

Διαβάστε αναλυτικά τον Κανονισμό, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση