Συστήνεται Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή για βιολογικά

Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή, με 9 μέλη και τριετή θητεία, συγκροτείται ως γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο για τεχνικά και επιστημονικά θέματα στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έργο της ΕΤΕ είναι:

α) η υποβολή προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας του συστήματος ελέγχου, καθώς επίσης και για κάθε άλλο θέμα που αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων,

β) η υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα προδιαγραφών που αφορούν όλα τα στάδια παραγωγής,

γ) η παροχή τεχνικής και επιστημονικής γνώμης για θέματα που αφορούν ιδίως προϊόντα, ουσίες, μέσα επεξεργασίας και πρόσθετα τροφίμων, που επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και συσκευασίας των βιολογικών προϊόντων, και

δ) η υποβολή προτάσεων για θέματα που αφορούν στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ΟΕΠ.

Η ΕΤΕ συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της και σε κάθε περίπτωση πραγματοποιεί μία συνεδρίαση ανά (2) δύο μήνες. Για την απαρτία της απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον εννιά (9) μελών.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ, ως πρόεδρο με τον αναπληρωτή του,

β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως μέλος με τον αναπληρωτή του,

γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως μέλος με τον αναπληρωτή του,

δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως μέλος με τον αναπληρωτή του,

ε) έναν εκπρόσωπο του ΕΦΕΤ με τεκμηριωμένη επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο με τον αναπληρωτή του,

στ) τρείς (3) εκπροσώπους εγκεκριμένων ΟΕΠ, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά τους όργανα,

ζ) δύο (2) εκπρόσωπους των επαγγελματικών οργανώσεων των βιοκαλλιεργητών ως μέλη, οι οποίος κατά προτίμηση, διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στα θέματα της βιολογικής παραγωγής,

η) έναν (1) εκπρόσωπο των Οργανώσεων Καταναλωτών ως μέλος, ο οποίος κατά προτίμηση, διαθέτει επιστημονικές ή/και τεχνικές γνώσεις στον τομέα της βιολογικής παραγωγής,

θ) έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) ως μέλος, ο οποίος κατά προτίμηση, διαθέτει επιστημονικές ή/και τεχνικές γνώσεις στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, και ι) δύο (2) εκπροσώπους ως μέλη, καθηγητές της γεωπονικής επιστήμης από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ.

Η θητεία των μελών της ΕΤΕ είναι τριετής.

Η ΕΤΕ συνεδριάζει και αποφαίνεται επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η οποία συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων ή/και άλλων μελών της και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου προσμετράται διπλή.

Ο πρόεδρος, κατόπιν εισήγησής του ή και οποιουδήποτε μέλους της ΕΤΕ, μπορεί να καλεί ενώπιον της, οποιονδήποτε άλλον ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος δύναται να παρέχει εμπεριστατωμένη άποψη επί των προς συζήτηση θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης.

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΕΤΕ και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλο σχετικό θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν άρθρο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση