Συστήνεται «Σώμα Φύλαξης Φύσης» σε κάθε Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

«Σώμα Φύλαξης Φύσης» συστήνεται στις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) του ΟΦΥΠΕΚΑ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Αμυρά, και του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)” (Β’ 4768)», αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 15, η οποία προβλέπει τη σύσταση σε κάθε ΜΔΠΠ Σώματος Φύλαξης Φύσης σε επίπεδο Γραφείου, το οποίο υπάγεται στον Προϊστάμενο της ΜΔΠΠ και στελεχώνεται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Ο αριθμός τους δεν πρέπει να ξεπερνά τους 50 στο σύνολό τους, για τις 24 Μονάδες Διαχείρισης στην επικράτεια.

Υπό την ευθύνη των Σωμάτων είναι η εφαρμογή του Σχεδίου Φύλαξης καθώς και την άσκηση των σχετικών με την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την περιοχή ευθύνης του. Στα Σώματα αυτά υπάγονται και οι Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) καθώς και άλλες Ειδικές Μονάδες, αποτελούμενες από ειδικά καταρτισμένους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών οι ΕΜΑΔΔ δύνανται να απασχολούνται εκτός της περιοχής ευθύνης της εκάστοτε Μονάδας Διαχείρισης.

Αναλυτικότερα:

«4. α) Σε κάθε ΜΔΠΠ συστήνεται Σώμα Φύλαξης Φύσης σε επίπεδο Γραφείου, το οποίο υπάγεται στον Προϊστάμενο της ΜΔΠΠ και στελεχώνεται από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, όπως προβλέπεται στον Πίνακα του άρθρου 16 της παρούσας ή υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των τελευταίων δεν δύναται να ξεπερνά τους πενήντα (50) στο σύνολό τους.

β) Το Σώμα Φύλαξης Φύσης έχει την ευθύνη εφαρμογής του Σχεδίου Φύλαξης καθώς και την άσκηση των σχετικών με την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την περιοχή ευθύνης του. Στο Σώμα Φύλαξης Φύσης υπάγονται και οι Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) καθώς και άλλες Ειδικές Μονάδες, αποτελούμενες από ειδικά καταρτισμένους υπαλλήλους. Περαιτέρω θέματα οργάνωσης και λειτουργίας για τα Σώματα Φύλαξης των ΜΔΠΠ καθορίζονται με ειδικό κανονισμό που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

γ) Με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών οι ΕΜΑΔΔ δύνανται να απασχολούνται εκτός της περιοχής ευθύνης της ΜΔΠΠ και σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83415/2715/10.8.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4459)».

Εξάλλου, σχετικά με την κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα στις ΜΔΠΠ, στο άρθρο 17 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής:

«Για την κάλυψη των θέσεων του προσωπικού του πίνακα του άρθρου 16 της παρούσας σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 6), ως προσόντα πρόσληψης ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 85/2022 και στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικά για την πλήρωση θέσεων των κλάδων ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Βιολόγων, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών, TE Τεχνολόγων Γεωπονίας, ΤΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων και ΔΕ Τεχνικών Γεωργίας/Κτηνοτροφίας απαιτείται ως πρόσθετο προσόν πρόσληψης η εμπειρία τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 45 του ν. 4685/2020. Για τις θέσεις των λοιπών κλάδων όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών μοριοδοτείται μόνον η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα της εκάστοτε ειδικότητας, εφόσον αυτά σχετίζονται με τη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 45 του ν. 4685/2020».

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση