Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ για την προστασία της βιοποικιλότητας στην Παμβώτιδα

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων πέτυχε την ένταξη της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», συνολικού προϋπολογισμού 942.138,62€.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και αφορά σε υλοποίηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ). Συγκεκριμένα οι δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Ο Φορέας Διαχείρισης θα υλοποιήσει με ιδία μέσα (αυτεπιστασία) το Υποέργο 1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας», το οποίο αφορά τέσσερα (4) Πακέτα Εργασιών:

Οι Δράσειςθα υλοποιηθούν σε τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας (Π.Ε):
ΠΕ1 Προβολή Δράσεων Πράξης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Ενδεικτικές δράσεις είναι η έκδοση έντυπου υλικού, η οργάνωση θεματικώνεκδηλώσεων και ημερίδων, καθώς και η δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής της πράξης.

ΠΕ2 Δικτύωση / Τεχνογνωσία ΦΔΛΠΙ /Επιστημονική Τεκμηρίωση: Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών/αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες (συν)αρμόδιες Υπηρεσίες/Φορείς/Οργανισμούς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του ΦΔΛΠΙ για τη συλλογή/ διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει.

ΠΕ3 Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση μελετών: Ενδεικτικές δράσεις είναι ηΠαρακολούθηση ποιότητας των υδάτων της λίμνης Παμβώτιδας, η Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας, η Τεκμηρίωση πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της Λίμνης Παμβώτιδας, ο Σχεδιασμός δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτώνστη λίμνη Παμβώτιδα (Φέρουσα Ικανότητα) και η Παρακολούθηση για τη Βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας.

ΠΕ4 Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΠΙ:

Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν:

⦁ Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος,
⦁ Προστασία του ενδημικού και κρισίμως κινδυνεύοντος είδους Chorthippuslacustris,
⦁ Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτωματοφάγων αρπακτικών με αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας-λύκουμέσω πιλοτικής εφαρμογής σύγχρονων μέτρων πρόληψης,
⦁ Διαχείριση καλαμώνων με στόχο τη βελτίωση των βιοτόπων αναπαραγωγής και τροφοληψίας υδρόβιων ειδών και την αύξηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού της Βαλτόπαπιας (Αythyanyroca) στη λίμνη Παμβώτιδα,
⦁ Δράσεις για την προστασία των πελαργών,
⦁ Δράσεις ενίσχυσης της φυσικής αναγέννησης χερσαίων τύπων οικοτόπων,
⦁ Δράσεις τοποθέτησης τεχνητών καταφυγίων για τη διατήρηση των χειροπτέρων,
⦁ Δράσεις επανένταξης νεοσσών Κιρκινεζιών στον αναπαραγόμενο πληθυσμό της πόλης των Ιωαννίνων,
⦁ Δράσεις ενίσχυσης ενδημικών ειδών της λίμνης Δελβινακίου (Ζαραβίνα).

Η υλοποίηση των δράσεων θα γίνει με ίδια μέσα (εργασία του προσωπικού του Φορέα και χρήση του εξοπλισμού του) ή/και ανάθεση σετρίτους. Η δαπάνη μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού του Φορέα για τον χρόνο που θα ασχοληθεί με την υλοποίηση των δράσεων,όπως προσδιορίζεται στην Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, δεν θα χρηματοδοτηθεί μέσω της Πράξης (μη ενισχυόμενοςπροϋπολογισμός της Πράξης).

Όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται στα Πακέτα Εργασίας της Πράξης αναμένεται ότι θα υλοποιηθούν έως 31/12/2023.

Επιπλέον ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνωνπέτυχε την έγκριση της πρότασης έργου (πράξης) με τίτλο: «Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ερμηνείας της φυσικής κληρονομιάς των προστατευόμενων περιοχών του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΔΛΠΙ)»από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).

Ο Φορέας Διαχείρισης θα υλοποιήσει την πράξη με δύο υποέργα:

Υποέργο 1 «Παραγωγή έντυπου υλικού ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των προστατευόμενων περιοχών του ΦΔΛΠΙ»:

Το προτεινόμενο υποέργο περιλαμβάνει έντυπο υλικό το οποίο θα διανέμεται στις υποδομές του φορέα (αξιοποιεί δηλ. υπάρχουσες υποδομές), αλλά και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του ΦΔΛΠΙ, όπως:
⦁ Έκδοση Οδηγού ορθής συμπεριφοράς στην Προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας
⦁ Έκδοση Οδηγού διαδρομής ερμηνείας περιβάλλοντος στη Νήσο Ιωαννίνων
⦁ Επανέκδοση Λευκώματος Λίμνης Παμβώτιδας με σημαντικές πληροφορίες για τη λίμνη Παμβώτιδα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό
⦁ Επανέκδοση 3 τρίπτυχων Φυλλαδίων (Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας,Ορνιθοπανίδας, Θηλαστικών)
⦁ Έκδοση 5 τρίπτυχων Φυλλαδίων (Αμφίβια –ερπετά, Οικότοποι – χλωρίδα, Ασπόνδυλα και ψάρια, αρπακτικά πουλιά και υδρόβια-παρυδάτια πουλιά)
⦁ Έκδοση καρτ ποστάλ 10 θεμάτων αναφορικά με τη βιοποικιλότητα και τοπία της Προστατευόμενης Περιοχής

Υποέργο 2 «Ανάπτυξη κινητής εφαρμογής ανάδειξης της βιοποικιλότητας περιοχής ευθύνης του ΦΔΛΠΙ»:

Το προτεινόμενο υποέργο αποτελεί καινοτομία στις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα και συνδέεται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της έρευνας για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές.

Η κινητή εφαρμογή για έξυπνες φορητές συσκευές θα παρουσιάζει την πλειοψηφία και τα διαθέσιμα είδη ορνιθοπανίδας καθώς και τις σχετικές περιοχές διαβίωσης αυτών, παρέχοντας το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας τόσο για το είδος όσο και για το τρόπο προσέγγισης του κατάλληλου σημείου θέασης.

Για τη δημιουργία της κινητής εφαρμογής σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί συλλογή του απαραίτητου οπτικοακουστικού ψηφιακού υλικού, που θα περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο και ήχους πουλιών, σύντομα εκλαϊκευμένα κείμενα περιγραφών, χάρτες κατανομής των ειδών.

Η συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού και η δημιουργία των χαρτών κατανομής θα προκύψει από εργασίες πεδίου στις προστατευόμενες περιοχές. Έπειτα από την συλλογή του απαραίτητου υλικού θα σχεδιασθεί η κινητή εφαρμογή, η οποία θα συμπεριλαμβάνει τα πιο κοινά είδη ορνιθοπανίδας των προστατευόμενων περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.

⦁ Εντοπισμός των ενδιαιτημάτων και ειδών επιλεγμένων οικολογικών διαδρομών με επίκεντρο την ορνιθοπανίδα (Βάση δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση της πληροφορίας).
⦁ Συλλογή φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού επί της βιοποικιλότητας της περιοχής ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνεται στην κινητή εφαρμογή
i. Φωτογραφίες για κάθε είδος πουλιού, από λίστα
ii. Βίντεο για κάθε είδος πουλιού
iii. Ήχοι, καλέσματα.
⦁ Χάρτες κατανομής για κάθε είδος πουλιού και παρουσία του σε κάθε προστατευόμενη περιοχή.
⦁ Περιγραφικά κείμενα εκλαϊκευμένης επιστήμης για κάθε είδος πουλιού, προσαρμοσμένα σύμφωνα με την κατάσταση των ειδών σε κάθε μια από διαδρομές των προστατευόμενων περιοχών.
⦁ Προτεινόμενες διαδρομές και σημείων ενδιαφέροντος (POI) με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, κατά μήκος των οποίων θα αναφέρονται τα σημαντικότερα είδη ορνιθοπανίδας (τουλάχιστον 2 διαδρομές για κάθε προστατευόμενη περιοχή).
⦁ Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού της εφαρμογής για κινητάσε δύο (2) γλώσσες (ελληνικά – αγγλικά).
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 37.377,73 €. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Παράλληλα ο Φ.Δ.Λ.Π.Ι. συνεχίζει την υλοποίηση του έργου (πράξης) «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 99.930,83.

Η πρόταση αποτελείται από δύο Υποέργα – (ΥΕ1 ΚΑΙ ΥΕ2) εκ των οποίων το ΥΕ1 υλοποιείται με αυτεπιστασία (ιδία μέσα) η δε υλοποίηση του ΥΕ2 ανατέθηκε με δημόσια σύμβαση (συνοπτικός διαγωνισμός).

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Καθορισμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού είδους Pelasgusepiroticus και διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας
ΤΜΗΜΑ 1: Καθορισμός και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας
ΤΜΗΜΑ 2: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης των πληθυσμών του ενδημικού είδουςPelasgusepiroticus

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του ΦΔΛΠ με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση